Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Programmaverantwoording
    2. Blz. 6 Paragrafen
    3. Blz. 7 Weergave van bedragen
   2. Blz. 8 Inleiding
    1. Blz. 9 Realisatie op hoofdlijnen
     1. Blz. 10 Algemeen
     2. Blz. 11 Programma 1: Bestuur en Veiligheid
     3. Blz. 12 Programma 2: Ruimte en Wonen
     4. Blz. 13 Programma 3: Water en Bodem
     5. Blz. 14 Programma 4: Natuur en Milieu
     6. Blz. 15 Programma 5: Economie, Kennis en Talentontwikkeling
     7. Blz. 16 Programma 6: Energie
     8. Blz. 17 Programma 7: Landbouw en Voedsel
     9. Blz. 18 Programma’s 8 en 9: Basisinfrastructuur mobiliteit en Mobiliteitsontwikkeling
     10. Blz. 19 Programma 10: Vrijetijd, cultuur, sport en erfgoed
     11. Blz. 20 Brede Welvaar
     12. Blz. 21 Digitalisering
    2. Blz. 22 Inleiding
    3. Blz. 23 Rijksopdrachten
    4. Blz. 24 Organisatie en Bedrijfsvoering
    5. Blz. 25 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 26 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 27 Inleiding
    2. Blz. 28 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 29 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 30 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 31 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 32 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
     2. Blz. 33 Brede Welvaart
      1. Blz. 34 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 35 In 2022 lanceren we een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      3. Blz. 36 In de begroting van 2023 worden voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd
     3. Blz. 37 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 38 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 39 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 40 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 41 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 42 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 43 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 44 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 45 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 46 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 47 Verschillenanalyse
   4. Blz. 48 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 49 Inleiding
    2. Blz. 50 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 51 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 52 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 53 Implementeren van de Omgevingswet
      3. Blz. 54 Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand
      4. Blz. 55 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
     2. Blz. 56 Versnellen van de woningbouw
      1. Blz. 57 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
      2. Blz. 58 Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 59 Stimuleren van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 60 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 61 Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel
      2. Blz. 62 Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 63 Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen
    3. Blz. 64 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 65 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 66 Verschillenanalyse
   5. Blz. 67 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 68 Inleiding
    2. Blz. 69 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 70 Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast te voorkomen
      1. Blz. 71 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 72 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 73 Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden.
      1. Blz. 74 Schoon grondwater
      2. Blz. 75 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 76 Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem.
      1. Blz. 77 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 78 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     4. Blz. 79 Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit.
      1. Blz. 80 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 81 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 82 Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid.
      1. Blz. 83 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 84 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 85 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 86 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 87 Verschillenanalyse
   6. Blz. 88 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 89 Inleiding
    2. Blz. 90 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 91 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 92 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 93 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 94 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 95 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 96 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 97 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 98 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
      3. Blz. 99 Bosuitbreiding en bosomvorming
      4. Blz. 100 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      5. Blz. 101 Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur
     3. Blz. 102 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 103 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 104 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 105 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 106 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 107 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 108 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 109 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
     6. Blz. 110 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 111 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 112 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 113 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 114 Verschillenanalyse
   7. Blz. 115 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 116 Inleiding
    2. Blz. 117 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 118 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 119 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 120 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 121 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 122 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 123 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 124 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 125 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 126 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 127 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 128 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 129 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 130 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 131 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 132 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 133 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 134 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 135 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 136 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 137 Verschillenanalyse
   8. Blz. 138 Programma 6 Energie
    1. Blz. 139 Inleiding
    2. Blz. 140 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 141 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 142 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 143 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 144 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 145 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 146 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 147 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
      3. Blz. 148 Mobiliteit
     3. Blz. 149 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 150 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 151 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 152 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 153 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 154 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 155 Verschillenanalyse
   9. Blz. 156 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 157 Inleiding
    2. Blz. 158 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 159 Meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 160 Opstellen en realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 161 Ondersteunen veehouders bij het investeren in innovatieve brongerichte stalsystemen
      3. Blz. 162 Opstellen Routekaart stalaanpassingen 2024
      4. Blz. 163 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 164 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
     2. Blz. 165 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 166 Organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future
      2. Blz. 167 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 168 Stimuleren innovatieprojecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 169 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 170 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 171 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 172 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
     4. Blz. 173 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 174 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 175 Korte Ketens
      3. Blz. 176 Verstrekken VABIMPULS vouchers
    3. Blz. 177 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 178 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 179 Verschillenanalyse
   10. Blz. 180 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 181 Inleiding
    2. Blz. 182 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 183 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 184 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      2. Blz. 185 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
      3. Blz. 186 Data, digitalisering en Smart Mobility
     2. Blz. 187 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 188 Verkeersveiligheid
      2. Blz. 189 Sociale veiligheid
     3. Blz. 190 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 191 Duurzaamheid.
    3. Blz. 192 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 193 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 194 Verschillenanalyse
   11. Blz. 195 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 196 Inleiding
    2. Blz. 197 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 198 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 199 OV-netwerk
      2. Blz. 200 Wegennet
      3. Blz. 201 (Snel-)fietsroutenetwerk
      4. Blz. 202 Goederencorridor
     2. Blz. 203 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 204 Multimodaal netwerk
     3. Blz. 205 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 206 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 207 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 208 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 209 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 210 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 211 Verschillenanalyse
   12. Blz. 212 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 213 Inleiding
    2. Blz. 214 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 215 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 216 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
      2. Blz. 217 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      3. Blz. 218 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      4. Blz. 219 Ondersteunen van topsportevenementen
      5. Blz. 220 Ondersteunen van uniek sporten
      6. Blz. 221 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
     2. Blz. 222 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 223 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     3. Blz. 224 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 225 Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 226 Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid
     4. Blz. 227 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector
      1. Blz. 228 Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      2. Blz. 229 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector
      3. Blz. 230 Voortzetten regeling Impulsgelden
     5. Blz. 231 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
      1. Blz. 232 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
     6. Blz. 233 De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant
      1. Blz. 234 We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen
     7. Blz. 235 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.
      1. Blz. 236 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers
     8. Blz. 237 Op orde houden van de basis
      1. Blz. 238 We houden de basis op orde
    3. Blz. 239 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 240 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 241 Verschillenanalyse
   13. Blz. 242 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 243 Inleiding
    2. Blz. 244 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 245 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 246 Algemene middelen
    5. Blz. 247 Verschillenanalyse
    6. Blz. 248 Toelichting baten
    7. Blz. 249 Toelichting lasten
  3. Blz. 250 Paragrafen
   1. Blz. 251 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 254 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 255 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 256 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 257 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 258 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 259 Indicatoren
      1. Blz. 260 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 261 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      3. Blz. 262 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      4. Blz. 263 Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen
      5. Blz. 264 De organisatie is ‘in control’
      6. Blz. 265 Goed werkgeverschap in beeld
      7. Blz. 266 Realisatie iCatcher trajecten
      8. Blz. 267 Telefonische bereikbaarheid
      9. Blz. 268 Tijdige afhandeling van facturen
      10. Blz. 269 Tijdige afhandeling van subsidies
      11. Blz. 270 Verantwoording gebruik algoritmes
      12. Blz. 271 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      13. Blz. 272 Ziekteverzuim
    3. Blz. 273 Frauderisicobeheersing
    4. Blz. 274 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 275 Verschillenanalyse
   2. Blz. 276 Provinciale heffingen
    1. Blz. 277 Inleiding
    2. Blz. 278 Beleidskaders
    3. Blz. 279 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 280 Grondwaterheffing
    5. Blz. 281 Nazorgheffing
    6. Blz. 282 Leges waterwet
    7. Blz. 283 Leges Ontgrondingenwet
    8. Blz. 284 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
    9. Blz. 285 Leges Natuurbeschermingswet 2017
    10. Blz. 286 Leges Vergunningen/ontheffingen Interim omgevingsverordening, afdeling 2.5 Infrastructuur
    11. Blz. 287 Kostendekkendheid van de leges
   3. Blz. 288 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 289 Inleiding
    2. Blz. 290 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 291 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 292 Beleidskaders
    5. Blz. 293 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 294 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 295 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 296 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 Onderhoud wegen
     1. Blz. 299 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 300 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 301 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    3. Blz. 302 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 303 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 304 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 305 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 306 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 307 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 308 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 309 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 310 Treasury
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 Ontwikkelingen Treasury
    3. Blz. 313 Obligatieportefeuilles
    4. Blz. 314 Beleid en beheersing van risico's
    5. Blz. 315 Provinciefinanciering
   6. Blz. 316 Verbonden partijen
    1. Blz. 317 Inleiding
    2. Blz. 318 Nota
    3. Blz. 319 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 320 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 321 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 322 Ontwikkelbedrijf
    2. Blz. 323 Provinciaal grondbeleid
    3. Blz. 324 Resultaten van het Ontwikkelbedrijf
    4. Blz. 325 Portefeuille Ontwikkelbedrijf
    5. Blz. 326 Grond
    6. Blz. 327 Leningen
    7. Blz. 328 Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf
    8. Blz. 329 Risicoreserve Ontwikkelbedrijf
    9. Blz. 330 Voorzieningen Ontwikkelbedrijf
    10. Blz. 331 Egalisatiereserve Ontwikkelbedrijf
    11. Blz. 332 Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf
    12. Blz. 333 Weerstandsvermogen
    13. Blz. 334 Grondbanken en stimuleringsregelingen
    14. Blz. 335 Verdere toelichting
   8. Blz. 336 Europese programma’s
    1. Blz. 337 Inleiding
    2. Blz. 338 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 339 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 340 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap