Omschrijving (toelichting)

Indicator Opgave t/m 2027 2022 2023 2024 2025 t/m 2027
Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief) 90.200 83.000 84.000 85.500 90.200

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) over 2022 beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de beheerde hectares via het subsidiestelsel Natuur en Landschap per 31 december 2022. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit rond de 82.600 ha. Deels ligt de verklaring in de vertraging van de realisatie van het natuurnetwerk (waar beheer altijd volgend op is). Daarnaast komen er niet alleen hectares bij die met subsidie beheerd worden, maar gaan er ook hectares af wanneer deze niet meer voor beheersubsidie in aanmerking komen. Dit laatste is het geval wanneer hectares uit een beschikking zijn gehaald vanwege verkopen aan derden, waarbij wel de kwalitatieve verplichting blijvend is (en de hectares dus natuur blijven binnen het natuurnetwerk) – die balans komt met de VRN beschikbaar.