Omschrijving (toelichting)

Voor veel sectoren zijn inmiddels stalsystemen beschikbaar die aan onze emissie-eisen voldoen. Voor varkens, vleeskalveren en geiten zijn dat vooral stalsystemen die met luchtwassers werken. Om veehouders keuzevrijheid te bieden en om nog betere stalsystemen beschikbaar te krijgen voor de periode na 2024, blijven we ons samen met het Rijk en andere provincies inspannen om meer brongerichte en integrale systemen beschikbaar te krijgen. Ook de inzet van voer- en managementmaatregelen als onderdeel van het streven naar vergaande emissiereductie krijgt onverminderd aandacht en toepassing maken we – waar nodig in of met regels – mogelijk. De bijeenkomsten van de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen, gericht op het bevorderen van de implementatie van stalsystemen zijn einde Q3 stilgelegd,  omdat de vergunningverlening is stilgelegd.   

Het streefgetal voor 2022 is niettemin gerealiseerd.

Streefwaarden 2022 2023
implementerende en zoekende veehouders bereiken via het netwerk van de Taskforce, via bijeenkomsten, ‘Tour de Boer’-demonstraties, diverse schriftelijke en digitale communicatiekanalen en voorlichtingsactiviteiten 425 425

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn er door de Taskforce 572 veehouders bereikt via diverse bijeenkomsten, dit zijn er meer dan er voor 2022 waren beoogd.