Programma 7 Landbouw en voedsel

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ondanks de grote dynamiek in de landbouw is de voorgenomen uitvoering van het programma Landbouw en Voedsel in 2022 vrijwel geheel gerealiseerd.

In 2022 zijn diverse belangrijke mijlpalen gerealiseerd: Het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 is door Provinciale Staten vastgesteld, de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023, de Uitvoeringsagenda Mest en de Routekaart Stalaanpassingen 2024 zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Verder hebben we in het kader van de Versnellingsacties (Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) fiches gehonoreerd gekregen, waaronder 45 mln. euro voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw, het uitbreiden van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij en real time meten en monitoren.  
  
In 2022 zijn we voortvarend gestart met de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel: enkele voorbeelden hiervan zijn: Landbouw Innovatie Brabant (LIB) heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd en innovaties begeleid, we hebben de omschakeling naar natuurinclusief en biologisch ondersteund met coaches en adviesgesprekken. Daarnaast werken we aan de Brabant brede innovatie-samenwerking op het gebied van landbouw en voedsel met de BOM en de triple-helices. De Challenge Innovation Makers is van start gegaan en we hebben geïnvesteerd in de versnelling van de eiwittransitie via het mede-opstellen en ondertekenen van de Green Deal Eiwittransitie (‘Bean Deal’) met daarin een aantal toonaangevende Brabantse bedrijven en via de innovatiecoalitie ‘Toekomstbestendig Ecosysteem Eiwittransitie Brabant’. De provincie Noord-Brabant was in 2022 een belangrijke motor achter de Dutch Food Week en we hebben met Embassy of Food deelgenomen aan de Dutch Design Week. Tevens hebben we in 2022 het actieplan jonge boeren gelanceerd.


In 2022 hebben we vier agrifoodpluimen uitgereikt als dé aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrifoodsector in Brabant. Als blijk van waardering en om andere bedrijven in de sector te inspireren dit goede voorbeeld te volgen. Het betrof de PeelPioneers uit ’s-Hertogenbosch, Onze Zuivel uit de Rips, Van der Avoird Trayplant uit Molenschot en Maatschap Keijzers uit Liessel.
Tegelijkertijd bevond de landbouw- en voedselsector zich in een periode met grote dynamiek en onzekerheid. De brieven van ministers Staghouwer en Van der Wal van 10 juni en 25 november jl. hebben voor soms heftige reacties gezorgd binnen de sector én in het land. We hebben de routekaart 2024 uitgebracht met als doel veehouders te ondersteunen in het tijdig kunnen voldoen aan de stikstofreductie eisen in de Interim Omgevingsverordening. De vergunningverlening in de veehouderij is tot nader order stilgelegd. De verwachting is dat deze in de 2e helft van 2023 weer op gang gaat komen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Meest duurzaam en circulair in Europa

Terug naar navigatie - Meest duurzaam en circulair in Europa

Omschrijving (toelichting)

We streven er naar dat in Brabant de meest duurzame landbouw- en voedselproductie plaatsvindt in Europa, mede doordat er sprake is van gesloten mineralenkringlopen (in plantaardige en dierlijke ketens), en zoveel mogelijk emissie-loze landbouw naar water, bodem en lucht en de klimaatdoelstellingen worden gerealiseerd. 
De voedselketens produceren gezond voedsel en landbouwbedrijven dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Hiermee dragen de landbouw- en voedselketens bij aan het Brabants Beleidskader Gezondheid met drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander in 2030. Dit blijkt uit de hoofddoelstellingen van de uitvoeringsagenda landbouw en voedsel met name op het gebied van meest duurzame circulaire landbouw- en voedselproductie in Europa. Hierbij zijn indicatoren als een dalende trend in fijnstof emissie vanuit de veehouderij opgenomen in relatie tot de gezonde leefomgeving en het verminderen van emissies uit de landbouw. Maar ook het stimuleren van real-time monitoring van emissies en de maatregelen vanuit het Schone lucht akkoord dragen bij aan de gezonde levensjaren van de Brabander.

Indicatoren

•    Verhouding tussen de bewerkte mest en de gewasbehoefte in Nederland 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
Verhouding naar waarde (1,09) 2020 - - Verhouding lager dan 1

•    Stikstof- en fijnstof emissie veehouderij in Brabant 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
Kton fijnstof per jaar 1,7 kton (2021) dalend dalend
Kton fijnstof per jaar 17 kton (2019) dalend dalend

•    Areaal landbouwgrond (ha) met een positieve bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van het water- en bodemsysteem. 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
Areaal landbouwgrond in ha 14.000 (2021) 15.500 18.500 50.000

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    Ons doel is mineralen kringlopen sluiten op nationaal niveau. (doel UA Mest).
Niet meer bewerkte mest produceren dan nodig voor vitale bodem en gezonde plantaardige teelten. Dit betekent dat er op Nederlandse schaal niet meer bewerkte dierlijke mest wordt geproduceerd dan de plaatsingsruimte op de akkers (en weilanden) op basis van de gewasbehoefte.

In 2022 is het getal kleiner dan 1.
Er is op dit moment nog veel drijfmest. Volume bewerkte mest is relatief laag. Het aandeel bewerkte mest ligt beneden de 50% in Brabant. Veel bewerkte pluimvee mest en beetje bewerkte varkensmest. 
Er zijn geen precieze cijfers als het gaat om het jaarlijkse volume bewerkte dierlijke mest in Brabant. De vergunde mestbewerkingscapaciteit wordt wel bijgehouden maar een deel van de vergunde capaciteit is nog niet gerealiseerd.

Getal boven de streep zal groeien in de komende jaren, omdat er meer mestbewerking gaat plaatsvinden. De KPI wordt groter maar blijft onder de 1.
Getal blijf onder de 1 omdat we op termijn een tekort aan mineralen uit dierlijke mest verwachten (om de gewas behoefte te kunnen dekken)


•    Voor fijnstof is de vergunde emissie (bron: Kern Registratie Dierenverblijven KRD) op peildatum 1 juni 2022 1,58 kton per jaar. Dit is een afname ten opzichte van de nulmeting in 2021. 
•    Voor stikstof zijn de laatste cijfers van 2020 bekend dit is 14,61 kton (bron: Brabants overzicht stikstofdata), deze laten ook een afname zien t.o.v. de nulmeting uit 2019.
•    Tot heden is er ongeveer 15.500 ha gerealiseerd aan landbouwgrond welke een positieve bijdrage leveren aan de kwantiteit en kwaliteit van het water- en bodemsysteem. Als provincie stimuleren we dit via het project Natuurinclusieve Landbouw, de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Bodem Up. Het aantal deelnemers Natuurinclusieve Landbouw en aan de Biodiversiteitsmonitor Veehouderij is gegroeid in 2022, hier komt de stijging in het areaal vandaan. Er zit veel overlap tussen de deelnemers aan deze trajecten. Het totale areaal van de deelnemers aan beide trajecten is in beeld gebracht en vervolgens is de overlap geraamd. Op alle deelnemende bedrijven worden maatregelen genomen die leiden tot bodemverbetering. De berekening is gebaseerd op de deelname (in ha's) aan de bovengenoemde provinciale initiatieven (mede) gericht op de stimulering van het water- en bodemsysteem. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Terug naar navigatie - Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Omschrijving (toelichting)

Het Brabantse landbouw- en voedselsysteem is in 2030 een vooraanstaande Europese speler: zeer innovatief en met een sterke concurrentiepositie. De sector rendeert door (nieuwe) economische en maatschappelijke verdienmodellen in grote internationale en kleine regionale ketens. Bovendien zijn nieuwe (biobased) bedrijfstakken tot ontwikkeling gekomen op het snijvlak van landbouw en voedsel en respectievelijk hightech, biobased bouwen, ICT, chemie en gezondheid. 

We willen het innovatieve ecosysteem van landbouw- en voedselsector in Brabant blijven ondersteunen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkeling van (kennisintensieve) startups. Deze beginnende ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en kennis. Ze spelen een belangrijke rol in innovatie en dragen bij aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst. In samenwerking met het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Braventure, Brabant Startup Fonds en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij wordt er hard gewerkt om ten behoeve van onze ambitie meer agrifood startups te ondersteunen. 

Via een aantal trajecten, consortia en strategische samenwerkingsverbanden geven we, samen met Brabantse partners uit de gehele landbouw- en voedselketen, de innovatie vorm: Landbouw Innovatie Brabant (Provincie Noord-Brabant en ZLTO), de Innovatiecoalitie ‘Toekomstbestendig Ecosysteem Eiwittransitie Brabant’, strategische samenwerking tussen de diverse Brabantse proeftuinen en de Innovatiealliantie Landbouw en Voedsel Brabant (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, REWIN, AgriFood Capital, Brainport Development).

Indicatoren: 
•    Aantal startups in landbouw en voedsel en op cross-overs met high tech 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
aantal 5-7 (2021) 15 25

•    Vestiging nieuwe bedrijven en/of bovengemiddelde groei van bestaande bedrijvigheid in de high tech agrofoodsector / aantal toonaangevende bedrijven  

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
aantal 2-5 (2021) Substantiële groei Substantiële groei

•    Instroom jongeren in agrifood onderwijs (relatieve toename instroom)

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
Relatieve toename instroom - Substantiële groei Substantiële groei

•    Ontwikkeling van bedrijvigheid in nieuwe eiwitten in aantallen bedrijven en werknemers (5% groei per jaar) 

Streefwaarden numeting 2022 2023
Groei per jaar - 5% 5%

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    In 2022 zijn in ieder geval minimaal 15 start-ups gestart, hiernaast hebben een aantal bestaande bedrijven zich in Brabant gevestigd 
•    Om de instroom in het Groene Onderwijs te bevorderen, werken wij samen met de Groene Onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling van het Curriculum biologisch onderwijs MBO,HBO en leveren wij bijdragen aan onderwijsmodules.”  
Het afgelopen jaar hebben wij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het practoraat Duurzaam Bodembeheer bij Yuverta. Daarnaast hebben wij diverse Toekomstgesprekken gevoerd voor jonge agrariërs op HAS green Academy, Yuverttya en Curio. Tenslotte hebben wij diverse gastcolleges gegeven en diverse studentenprojecten vanuit de provincie begeleid. Hiermee willen wij de substantiële groei in het groene onderwijs bevorderen.
Voor biologische landbouw hebben we de ontwikkeling van een onderwijsmodule bij Yuverta ondersteund. Daarnaast is samen met HAS green academy, Yuverta en Curio een start gemaakt met de ontwikkeling van een Masterclass biologische landbouw.
-    In 2022 is Beet! van start gegaan. Dit is een initiatief van Kennispact MBO Brabant in samenwerking met vier mbo-instellingen (Yuverta, Curio, Koning Willem I College en Summa College), 50 bedrijven, vijf samenwerkingsorganisatie in de agrifood sector, drie hbo-instellingen (HAS Green Academy, AVANS hogeschool, Fontys hogeschool) en de provincie Noord-Brabant. Deze partijen willen samen nieuwe kennis ontwikkelen en studenten opleiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen.  
•    Er zijn in ieder geval 2 bedrijven bij gekomen, waaronder het Israëlische bedrijf Redefine Meat, welke zich in Best heeft gevestigd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Terug naar navigatie - Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Omschrijving (toelichting)

De Brabantse landbouw is in 2030 landschaps- en gemeenschapsinclusief en vervult daarmee een vitale rol in natuur- en landschapsontwikkeling en het beheer daarvan. Er is een herkenbare verbinding tussen stad en platteland, tussen producent en consument (voedsel, leefbaarheid dorpen) en met de Brabantse samenleving als geheel (zorg, groene energie, landschap en natuur, recreatie). 

Indicatoren: 
•    Aantal natuurinclusieve boeren 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
  80 (2021 115 150 500

•    Areaal biologische landbouw (ha) 

Streefwaarden nulmeting  2022 2023 2030
Agrarisch areaal 2,8% (2020) 3% 3,5% 15% (circa 35.000 ha)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterken gemeenschapsinclusief

Terug naar navigatie - Versterken gemeenschapsinclusief

Omschrijving (toelichting)

We willen de verbinding tussen de diverse ketens en de burger versterken. Het resultaat is dat de
Brabanders (weer) trots zijn op de landbouw- en voedselsector. De sector is dichter bij de burger gekomen en meer verbonden door onder andere meer kennis van de rol en herkomst van voedsel en van het belang van het buitengebied. Er vindt een verschuiving plaats naar meer voedsel van dichtbij en de landbouw levert een bijdrage aan maatschappelijke en ecosysteemdiensten. Brabanders waarderen het voedsel, het buitengebied, het groen in de stad en de makers, ontwikkelaars en beheerders ervan. De landbouw- en voedselketens worden beleefd als belangrijk onderdeel van de brede welvaart in Brabant.
Steeds meer maatschappelijke opgaven komen samen op één en dezelfde bedrijven binnen de gehele sector en keten. Zo willen we méér dierenwelzijn, minder emissies die schadelijk zijn voor de mens en natuur en een betere bodem- en waterkwaliteit. Deze vraagstukken vragen om een vernieuwingsslag in de veehouderij. Die vernieuwing brengt onzekerheden met zich mee: kan dit financieel uit? Hoe valt een nieuwe koers binnen ons gezin? Wanneer wordt er wéér iets vernieuwends van ons gevraagd? Allemaal vraagstukken die jonge boeren bezighouden en mede bepalend zijn óf en hóe zij het bedrijf voort gaan zetten. De provincie wil de jonge boeren toekomstperspectief bieden. De aankomende tijd gaan we samen met jonge boeren bekijken wat er nodig is om dat toekomstperspectief in te vullen. We hebben hiertoe een plan van aanpak Jonge Boeren ontwikkeld.
Vanuit de regiodeal Noordoost Brabant wordt in het project Voedseleducatie door diverse partners gewerkt aan een nieuwe onderwijsmodule over voedsel voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Er zullen pilots worden gestart op een aantal basisscholen in Noordoost Brabant. Visit Brabant organiseert Food-routes, waaraan wij financieel bijdragen. Deze dragen ook bij aan een goede boer-burger-relatie.

Indicatoren: 
•    Gemiddelde waardering burgers voor de agrifoodsector in Brabant (op niveau of verbetering van waardering)

Streefwaarden nulmeting
(landelijk niveau)
2022 2023
Gemiddelde waardering schaal 1-7 5,01 (2020) Op niveau of verbetering Op niveau of verbetering

•    Percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid in relatie tot de veehouderij (afname percentage)

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
Percentage 3% (2020) Afname Afname

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    Tijdens de Covid-Periode is de waardering van de burgers voor de agrifoodsector gestegen naar 5,23. De verwachting is dat dit is gebeurd, omdat mensen het belang van lokaal voedsel meer zijn gaan inzien.
•    Er zijn op dit moment nog geen nieuwe cijfers bekend van de GGD m.b.t. percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid.
•    Jonge boeren en goed opgeleide professionals zijn onmisbaar voor een vitale en toekomstbestendige Brabantse agrifoodsector. Daarom hebben we in 2022 het Actieplan Jonge Boeren opgesteld dat de acties beschrijft van de provincie om bij te dragen aan het toekomstperspectief van jonge landbouwers en tuinders die het bedrijf van hun ouders overnemen en de mogelijkheden voor zij-instromers. Hierbij zetten we in op een betere toegang tot kapitaal en middelen, op meer podium voor jonge landbouwers, op innovatie en toegang tot kennis en op de instroom in het agrarisch onderwijs om voldoende gekwalificeerde agrariërs en agrifood-gerelateerde professionals op te leiden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
7. Landbouw en voedsel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 1.943 N 14.333 N 11.010 N 3.322 V
Toegerekende organisatiekosten 3.878 N 2.616 N 2.354 N 262 V
Totaal Lasten 5.821 N 16.949 N 13.364 N 3.585 V
Baten
Programmabaten 953 V 5.209 V 4.931 V 278 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Totaal Baten 953 V 5.209 V 4.931 V 278 N
Saldo van baten en lasten 4.868 N 11.740 N 8.433 N 3.307 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
7. Landbouw en voedsel - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 3.585 V
Meest duurzame landbouw in Europa 1.324 V
Betreft met name minderuitgaven ten aanzien van de onderdelen 'heldere kaders'( € 0,63 mln., Een aantal grote projecten zoals Beter leven keurmerk en projecten m.b.t. gezondheid en Brabantse zorgvuldigheids score zijn doorgegeschoven naar 2023 en/of hebben minder gekost in 2022), project Brabants Bodem (€ 0,45 mln., een aantal uitvoeringslijnen kosten meer tijd, waardoor de uitvoering en kosten doorschuiven naar 2023) en circulaire economie (€ 0,17 mln., Uitvoeringsagenda mest in Q4 vastgesteld en realisatie is eind 2022 gestart, kosten komen in 2023).
Natuur- en landschapsinclusieve landbouw 736 V
We lopen qua activiteiten op schema, door alle ontwikkelingen in 2022, was het moeilijk om het krediet te bepalen. De overgebleven middelen zullen in 2023 ingezet worden voor Natuurinclusieve landbouw
Gemeenschapsinclusieve landbouw 210 V
Een deel van de geraamde uitgaven heeft niet plaatsgevondfen vanwege uitstel van de beëindigingsregelingen van het Rijk.
Economisch toonaangevende landbouw 336 V
Ten aanzien van het onderdeel innvoatie zijn de uitgaven voor projectontwikkeling en Business Development lager dan geraamd (€ 0,1 mln, innovatie samenwerking met Triple Helix organisaties: Geen gebruik gemaakt van mogelijkheid extra capaciteit voor bijvoorbeeld projectontwkkeling en/of Business Development). Daarnaast zijn er minderuitgaven ten aanzien van het onderdeel Agrofood plantaardig (€ 0,23 mln, verschillende projecten bevonden zich in startfase. Projecten en evenementen vinden in 2023 plaats).
Bijdrage landbouw aan POP3 (EU-regeling) 879 V
Er zijn minder subsidies vestrekt dan eerder geprognotiseerd.
Toegerekende organisatiekosten 262 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet lager uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 163 N
7. Landbouw en voedsel - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 278 N
Bijdrage EU tbv LIFE all4Biodiversity 148 N
De bijdrage zal niet in 2022, maar in 2023 worden ontvangen.
Bijdrage waterschappen Brabants Bodem 89 N
Nog niet alle bijdragen zijn in 2022 ontvangen. Het resterende deel wordt naar verwachting in 2023 ontvangen.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 41 N