Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inwoners en bezoekers van Brabant nog meer laten genieten van cultuur, erfgoed, sport en ons Brabants vrijetijdsaanbod. We willen bereiken dat Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is om te wonen, werken en te recreëren. Samen met een groot aantal partijen, waaronder uiteraard de inwoners van Brabant, bedrijven, maatschappelijke instellingen en regionale organisaties, hebben we in 2022 daarvoor een nieuw integraal beleidskader Levendig Brabant 2030 (PS 67/22) opgesteld, dat begin 2023 door uw Staten is vastgesteld. Dit kader draagt ook bij aan de realisatie van de doelstellingen uit het Beleidskader Gezondheid 2021-2030 en Uitvoeringsagenda Brede Welvaart 2022-2023

Verder is uitvoering gegeven aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda Vrijetijd, Cultuur en Sport ‘21’/22 en Uitvoeringsagenda Erfgoed. Ook hebben we de looptijd van de vigerende uitvoeringsagenda’s via één integrale Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023 met één jaar verlengd. Hierbij hebben we ook alvast initiatieven mogelijk gemaakt die inspelen op het nieuwe beleidskader.  

Alhoewel begin 2022 de Coronacrisis voorbij was, zijn de gevolgen voor de cultuursector het gehele afgelopen jaar en ook nu nog merkbaar, bij de makers sterker dan bij de instellingen. De effecten van Corona zijn ook uitgebreid aan bod gekomen in het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur wat afgelopen juni verschenen is (zie website). Daarom zijn, naast de bestaande meerjarige ondersteuning van de professionele en amateurkunsten, via een extra bijdrage aan de impulsgeldenregeling in 2022 eenmalig extra middelen ingezet.  

Ook hebben we in 2022 de (toekomstige) huisvesting van de kunstcollectie van de JK Art Foundation in ons Noordbrabants Museum mogelijk gemaakt door aankoop van het gebouw van het huidige designmuseum (zie statenmededeling 'Uitbreiding collectie door Noordbrabants Museum...').  Tevens hebben we belangrijke initiatieven uit de samenleving ondersteund die onze vier karakteristieke verhalen van Brabant zoals verwoord in het beleidskader uitdragen. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van het stedelijk museum Breda, het museum Vonk (Eindhoven) en bezoekerscentrum Militaire Erevelden (Bergen op Zoom). Daarnaast zijn voor het Kloosterpad diverse wandelroutes (‘kloosterommetjes’) gerealiseerd. 

Afgelopen augustus zijn 2 etappes van de Vuelta op Brabants grondgebied verreden. Dit was een succesvol evenement wat veel publiek heeft getrokken. Een mooi voorbeeld van een Levendig Brabant. Tevens is verbinding gemaakt met onze bredere opgaves zoals via zogenaamde ‘site events’ voor inclusief sporten en crossovers met onder andere onze erfgoedopgaven via de Zuiderwaterlinie en het historisch Breda en ‘s-Hertogenbosch als decor van de etappes.  

Tot slot is ook in de vrijetijdssector gewerkt aan een Levendig Brabant. Er is onder andere geïnvesteerd in het versterken en verbinden van het bezoekbaar aanbod, in aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en in het bekendmaken van het Brabantse aanbod onder bezoekers en bewoners. Zo is in samenwerking met andere overheden en bedrijven de nieuwe campagne ‘Brabant Dichterbij’ gelanceerd en is besloten tot revolverende inzet via de immunisatieportefeuille voor Safari Resort Beekse Bergen (PS 81/21) en recreatiepark Pukkemuk (PS 70/22).  

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:
• Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3.
• % bezoekers van ondersteunde topsportevenementen dat (meer dan) tevreden is over het evenement (streefwaarde ≥80%)
• Aantal bezoekers aan Brabant (streefwaarde in 2022: ≥ 65% van (pre-Conona) niveau 2019)
• Tevredenheid van bezoekers aan Brabant (streefwaarde Net Promotor Score-score ≥13 (2019 = 13)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat de Brabanders gemiddeld een 7,2 geven voor het totale cultuuraanbod. Dit is echter een minimaal verschil ten opzichte van de 7,3 streefwaarde 2022. V.w.b. de tevredenheid bezoekers topsportevenementen: 87% > uitkomst op basis van 3 verschillende topsportevenementen. V.w.b. het aantal bezoekers worden cijfers hiervan in 2023 verwacht. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Het aanbod op het gebied van sport, cultuur, recreatie en toerisme willen we op een samenhangende, herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en bezoekers laten zien.

Indicatoren:
• Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod (≥ 6,7).
• Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport (2021: 4,1 mln.; 2022: 4,4 mln.).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat de waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod 6,8 bedroeg en daarmee de beoogde streefwaarde van ≥ 6,7 heeft gehaald. V.w.b. het aantal contactmomenten: met €11,6 mln. bezoekers wordt deze doelstelling meer dan ruimschoots behaald. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Omschrijving (toelichting)

We willen laten zien dat Brabant een plek is waar talent zich kan ontwikkelen. Hiertoe stimuleren we de ontwikkeling van culturele en sporttalenten.

Indicator:
• Percentage ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de geboden ontwikkelkansen (≥80%)
• Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk (≥16%)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hierbij is geen kwantitatieve meting gedaan maar uit de kwalitatieve meting blijkt dat de talenten overwegend zeer positief zijn over geboden ondersteuning.  

V.w.b. % topsporters is een meting voorzien in 2023. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Omschrijving (toelichting)

We willen de marktpositie van (startende) ondernemers in de creatieve en vrijetijdssector ontwikkelen en versterken. Wij ondersteunen organisaties en ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en partnerships.

Indicatoren:
• Ranking aantal bedrijven en startups in creatieve sector t.o.v. andere provincies (≤ 5)
• Ranking aantal bedrijven in subsector kunsten en cultureel erfgoed t.o.v. provincies (≤ 6)
• Aandeel private financiering in Brabant Sportfonds (50% in 2022)
• Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers (≥250 in 2022)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hierbij blijkt de Provincie Noord-Brabant op de 5e plek ten opzichte van andere provincies te staan t.a.v. het aantal bedrijven en startups in creatieve sector en een 6e plek subsector kunsten en cultureel. Ook het aan deel van 50% private financiering in Brabant Sportfonds wordt gerealiseerd en zijn 275 ondernemers aangesloten bij VisitBrabant. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Terug naar navigatie - Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:
• Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens onze jaarlijkse Monumenten-monitor niet hoger is dan het percentage van de 0- meting in 2017 (18,7%)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

V.w.b. de indicator ‘staat van Rijksmonumenten’: 17,7% van de monumenten is matig tot slecht onderhouden (meting 2020). In 2023 wordt een nieuwe meting gedaan. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant

Terug naar navigatie - De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren
• Verhaallijnen worden uitgedragen
• Inspiratie- en informatielagen zijn aan de CHW toegevoegd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Loopt op koers. Onder andere via initiatieven uit samenleving wordt hieraan een verdere impuls gegeven. Voor wat betreft de inspiratie- en informatielagen is in 2022 een pilot opgestart. Op basis van deze pilot nemen we in 2023 een besluit over de verdere uitrol. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Terug naar navigatie - We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Omschrijving (toelichting)

Indicator
• Netwerken van partijen die erfgoed beheren, ontwikkelen en ontsluiten

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Loopt op koers. Er zijn netwerken rondom de verhaallijnen in stand gehouden en verder ontwikkeld. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Op orde houden van de basis

Terug naar navigatie - Op orde houden van de basis

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren
• Meer efficiënte en effectieve samenwerking tussen de provinciale uitvoeringsorganisaties en het erfgoedveld.
• Toename aantal collectiestukken in Brabant Cloud en organisaties die aangesloten zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op koers: door de Nederlands School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen de provinciale uitvoeringsorganisaties in het erfgoedveld. De uitkomsten van het onderzoek hebben vervolgens richting gegeven aan de accenten voor ons beleid ten aanzien van uitvoeringsorganisaties (zie statenmededeling).  

Verder is ook in 2022 het aantal collectiestukken dat is opgenomen in de Brabant Cloud toegenomen. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden partijen ingezet: 

- Stichting Beheer Museumkwartier 

- Stichting Brabant C Fonds 

- NV Monumenten Beheer Brabant 

- Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Noord-Brabant 

- Stichting La Vuelta Hollanda 

Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 56.664 N 50.939 N 49.761 N 1.178 V
Toegerekende organisatiekosten 4.153 N 3.902 N 3.901 N 2 V
Totaal Lasten 60.817 N 54.842 N 53.662 N 1.180 V
Baten
Programmabaten 651 V 651 V 705 V 54 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Totaal Baten 651 V 651 V 705 V 54 V
Saldo van baten en lasten 60.166 N 54.191 N 52.957 N 1.234 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 1.180 V
Brabant C 416 V
Er zijn minder subsidies beschikt dan eerder geprognotiseerd
Proceskosten Cultuur 220 V
Er zijn minder proceskosten gemaakt tov het beschikbare budget hiervoor.
Erfgoed 183 V
Betreft voor € 83.000 minderuitgaven t.a.v. archeologie. Vwb de overige € 100.000 betreft het een diversiteit aan meer/minderuitgaven binnen Erfgoed.
Sport en vrijetijd 78 V
Dit betreft een onderuitputting bij Sport van € 100.000 en een overschrijding v.w.b. vrijetijd van € 22.000
Afbouw Sociale veerkracht/Brede Welvaart 274 V
Een belangrijk deel van het jaar is gewerkt aan het opwerken van de uitvoeringsagenda brede welvaart. Daarbij is vooral intern inzet geleverd (vanuit OKB) en minder extern aanvullend onderzoek en advies nodig gehad dan was voorzien.
Toegerekende organisatiekosten 2 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet lager uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 7 V
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 54 V
Inkomsten project ITHACA 49 V
Vanwege lagere uitgaven voor project Ithaca (onderdeel van Sociale Veerkracht) is ook de EU bijdrage lager.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 5 V