Omschrijving (toelichting)

In 2022 is de Uitvoeringsagenda Mest vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda is kringlopen met meer waarde en minder overlast.  Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw. Met de uitvoeringsagenda Mest worden de komende jaren drie sporen gevolgd:
•    Uitfaseren drijfmest: en het tegelijk invoeren van een kringloop gedreven systeem. 
•    Mestbewerking bij de bron: of zoveel verder weg als nodig, in gespecialiseerde mestbewerkingsinstallaties. Dit voorkomt verlies van nutriënten en vermindert het vervoer van drijfmest. Bovendien vermindert dit overlast en emissies. 
•    Stimuleren innovatie: op het gebied van mest kan en wil Brabant een grote, groene proeftuin zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

100% versie van de Uitvoeringsagenda Mest is in Q4 vastgesteld.