Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De uitvoering van programma 9 Mobiliteitsontwikkeling heeft in 2022 een flink aantal uitdagingen gekend, zoals de nasleep van de coronapandemie, de dynamiek rondom stikstof, enorme prijsstijgingen en leveringszekerheid. Om Brabant klaar te kunnen maken voor de toekomst is een transitie nodig van ons mobiliteitssysteem naar een samenhangend netwerk van verschillende vormen van (gedeelde) mobiliteit. De ambities liggen vast in het beleidskader Mobiliteit Koers 2030.

Dit jaar zijn hierover belangrijke afspraken met de ministers gemaakt tijdens het BO-MIRT. Samen met provincie en regio investeert het Rijk de komende jaren € 2 mld. in mobiliteitsmaatregelen in Brabant gekoppeld aan de ontsluiting van een aantal versnellingslocaties en de grootschalige woningbouwgebieden in de spoorzones van Breda/Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. De investeringen zijn gericht op het verbeteren van de spoorverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsstimulering en mobiliteitshubs en vormen een belangrijke basis voor een mobiliteitstransitie.

Daarmee zijn in 2022 de eerste belangrijke stappen gezet in het realiseren van het Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) en het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF). Zo is er extra budget voor de MIRT-verkenning OV-knoop ’s-Hertogenbosch inclusief afspraken over fietsparkeren, nadere uitwerking van de afspraken over de ontwikkeling van Spoorknoop Eindhoven en een korte termijn pakket A2/N2 Eindhoven. Het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF) is in 2022 opgesteld en is de vertaling van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040. Tijdens BO-MIRT zijn op basis hiervan afspraken gemaakt over een (adaptieve) samenwerkingsagenda om samen met het rijk en de regio te werken aan fietsroutes, fietsparkeren en fietsstimulering. Hiermee hebben we het fietsdossier gepositioneerd in het hart van de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven,

Maar ook blijft geïnvesteerd worden in de robuustheid van het (rijks-)wegennet. De verbreding van de A58 Tilburg – Eindhoven krijgt prioriteit van het Rijk. De andere rijksprojecten in Brabant zijn voorlopig aangehouden door de ontwikkelingen rondom stikstof. Voor het verminderen van de impact in de komende jaren van het tijdelijk on-hold zetten van deze projecten is intensivering van de mobiliteitstransitie nodig. Zo zijn voor de stedelijke regio Tilburg – Breda en rondom de spoorknoop ’s-Hertogenbosch multimodale mobiliteitspakketten afgesproken. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in 2023.

De mobiliteitsopgave is niet alleen een belangrijk onderdeel van de woningbouw- en verstedelijkingsopgave, maar we hebben ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van goederenvervoer op het spoor in het kader van veiligheid en leefbaarheid. Want mobiliteit is niet een doel op zich maar een middel voor het realiseren van de andere opgaven uit de Brabantse omgevingsvisie

De gemaakte afspraken worden met de regio’s verder uitgewerkt en komen samen in de Regionale Mobiliteitspakketten (RMP's), samenhangende gebiedsgerichte pakketten voor de vier regio’s. Omdat we samen meer bereiken dan alleen, hebben we intensief samengewerkt met onze partners in Brabant om maximale toegevoegde waarde te bieden voor Brabant. 

Corona, stikstof en prijsstijgingen hebben ervoor gezorgd dat er een fors tekort is ontstaan in de programmering Mobiliteit 2023-2042. Er zal dus nog scherper gekozen moeten worden tussen verschillende mobiliteitsprojecten. Hiervoor is een bestuursopdracht opgehaald en in 2023 zal een aantal scenario’s worden voorgelegd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Omschrijving (toelichting)

De (multimodale) reistijd is in 2030 in 95% van de gevallen conform de voorspelling + of – 5 minuten:

  • De ontwikkeling van de werkelijke gerealiseerde reistijd per auto ten opzichte van de freeflow reistijd (Noord-Brabant & provinciale wegen, naar typen wegen): < vorig jaar.
    *Freeflow = reistijd buiten de spits zonder vertraging.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.

Omschrijving (toelichting)

Het aantal multimodale ketenverplaatsingen* in personen- en goederenvervoer in Brabant is in 2030 verdubbeld ten opzichte van 2019:

  • Ontwikkeling modal split in het personenvervoer van weg naar openbaar vervoer en fiets (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar
  • Ontwikkeling modal split in het goederenvervoer van weg naar spoor en water (absolute aantallen, Noord-Brabant): > vorig jaar

*Bij multimodale ketenverplaatsing is er sprake van een combinatie van meerdere (duurzame) vervoerwijzen voor één verplaatsing. Modal split houdt de verdeling in tussen modaliteiten.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

De modal split voor personenvervoer (2021) is 24,7% (1% lager dan 2020). Hierin zit ook een effect van de corona pandemie.
De modal split voor goederenvervoer is 11,2% in 2021 (12,1% in 2020). In absolute aantallen is het goederenvervoer via spoor en water toegenomen. 
Cijfers 2022 komen pas later beschikbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Terug naar navigatie - We gaan voor mobiliteit voor iedereen.

Omschrijving (toelichting)

Het aantrekkelijk maken van alternatieven voor de (eigen) auto: lopen, fietsen, gedeelde mobiliteit voor iedereen.

  • De indicator wordt opgenomen in begroting 2023.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

De indicator wordt nader uitgewerkt en in de loop van 2023 opgenomen in de begroting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
9. Mobiliteitsontwikkeling
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 133.570 N 72.718 N 41.030 N 31.689 V
Toegerekende organisatiekosten 6.216 N 5.896 N 8.087 N 2.191 N
Totaal Lasten 139.786 N 78.614 N 49.117 N 29.497 V
Baten
Programmabaten 46.302 V 28.823 V 25.945 V 2.878 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 1.970 V 1.970 V
Totaal Baten 46.302 V 28.823 V 27.915 V 908 N
Saldo van baten en lasten 93.484 N 49.791 N 21.202 N 28.589 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
9. Mobiliteitsontwikkeling - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 29.497 V
Algemeen -
Begrotingsprogramma 09 Mobiliteitsontwikkeling gaat over opgaven en projecten gericht op de (door-)ontwikkeling van het totale Brabantse mobiliteitssysteen en deze worden gefinancierd uit de reserve. Op basis van de (meerjarige) afspraken in het kader van de programmering worden de middelen op de meerjarige begroting geraamd. De uitputting van de programmalasten 09 Mobiliteitsontwikkeling komt in 2022 uit op € 41,0 mln ten opzichte van een budget van € 72,7 mln, een onderschrijding van € 31,8 mln (56,3%).
Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's) 16.038 V
Sinds 2022 worden meerjarige uitvoeringsprogramma's afgesproken in het kader van de RMP's en de provinciale cofinanciering hiervoor wordt verstrekt via een bijdrageregeling. De lastneming over de jaren verloopt hierdoor anders dan voorheen. De meerjarige uitgaven raken met name fietsenstalling Eindhoven en HOV3 als onderdeel van de 1e tranche EIK XL.
SmartwayZ.NL 2.158 V
In het kader van de bereikbaarheid Zuid-Nederland zijn voor het programma SmartwayZ.NL door de Staten middelen ter beschikking gesteld. Met name aan Smart Logistics maatregelen is minder uitgegeven dan geraamd.
Bereikbaarheid De Run 6.311 V
Voor de verbetering van de Bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Run in Veldhoven zijn via een bijdrageregeling middelen ter beschikking gesteld aan de gemeente. Op basis van de voortgang in de uitvoering door de gemeente heeft een lastencorrectie plaatsgevonden.
Afschrijvingen N69 1.109 N
Voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn rijksmiddelen ontvangen. Om de specifieke rijksuitkering versneld te kunnen afbouwen is een administratieve correctie gedaan. Het betreft een verschuiving van lasten (budgetneutraal, zie ook programma 08).
N65 1.357 V
Door de aanhoudende onzekerheid over (het moment van) de uitspraak door de RvS inzake de reconstructie van de N65 is minder uitgegeven dan geraamd. Eind december is een streep gezet door de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Programma Fiets 2.595 V
Voor de uitvoering van het programma Fiets zijn middelen ter beschikking gesteld. Door vertraging in de aanbesteding van Zon op Infra (€ 0,4 mln) en vertraging in de aanleg van snelfietsroutes door gemeenten (€ 2,2 mln) is onderbesteding ontstaan.
Kademuren 912 V
In het kader van een rijksregeling zijn er middelen beschikbaar voor het verbeteren van kademuren ter bevordering van het goederenvervoer over water. De aanvraag voor de subsidie zal begin 2023 plaatsvinden.
Compenserende maatregelen N69 3.351 V
In het kader van de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn aanvullende maatregelen afgesproken ten aanzien van natuurcompensatie en verkeerskundige maatregelen (bereikbaarheidsconvenant N69). De uitvoering hiervan ligt vooral bij gemeenten.
Toegerekende organisatiekosten 2.191 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 76 V
9. Mobiliteitsontwikkeling - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 908 N
Algemeen -
Aan de inkomstenkant is er sprake van totaal € 3,0 mln minder inkomsten, € 25,9 mln ten opzichte van een raming van € 28,8 mln (89,8%).
Rijksmiddelen 3.212 N
De afwijking heeft hoofdzakelijk te maken met ontvangen rijksmiddelen (o.a. SmartwayZ.NL, N69 en N65). Deze moeten als inkomsten gematched worden met uitgaven.
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 1.970 V
De bijdrage in toegerekende organisatiekosten komt hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 334 V