Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2022

2023

2024

2025

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

  500

1.500

3.500

  6.500

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

1.000

3.000

7.000

13.000

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de Bijdrageregeling Water en Bodem opgesteld. De eerste aanvragen op basis van deze regeling zijn ontvangen, waarmee middelen naar de waterschappen gaan voor projecten gericht op verdrogingsbestrijding ten behoeve van de natte natuurparels. Het afgelopen jaar zijn er 233 hectares gerealiseerd; daarnaast bevinden diverse projecten zich in de planvormingsfase of in uitvoering. Hierdoor blijven de streefwaarden voor het jaar 2022 achter. In 2022 zijn er nog geen maatregelen buiten de natte natuurparels genomen maar zijn er wel voorbereidingen getroffen. In de eerste helft van 2023 wordt de totale planning tot en met 2027 besproken in GS-Noord-Brabantse Waterschapsbond.