Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De uitvoering van de (wettelijke) basistaken mobiliteit staat door een aantal factoren onder zware (financiële) druk, maar zijn randvoorwaardelijk om de ambities uit het beleidskader Mobiliteit Koers 2030 te kunnen realiseren. Om dat te bereiken zorgen we voor een goede basis voor de mobiliteit in Brabant met een stevig netwerk van provinciale wegen, fietspaden en openbaar vervoer. In de statenmededeling over een dreigend tekort op de mobiliteitsbegroting is aangegeven op welke wijze het evenwicht terug hersteld kan worden. 

Het OV in Brabant verkeert nog altijd in zwaar weer. Waar we bij de begroting 2022 nog verwachtten dat de reizigersaantallen zich snel zouden herstellen, zien we dat deze nog altijd achterblijven (in 2022 gemiddeld 74% t.o.v. 2019 pré-corona). Het vervoersaanbod wordt steeds afgestemd op het aantal reizigers. Door de manier van reizen, thuiswerken en de beeldvorming als minder betrouwbaar alternatief (o.a. door stakingen en de situatie bij NS) is opschalen nog niet nodig gebleken in 2022. Bovendien was er te weinig personeel bij de vervoerders om dit op een bestendige én betrouwbare manier te doen. Daarnaast merken de vervoerders de gevolgen van de prijsstijgingen door o.a. de situatie in Oekraïne met niet alleen consequenties voor de betaalbaarheid van de lopende concessies, zeker in combinatie met de lagere reizigersopbrengsten door de achterblijvende reizigersaantallen. Maar dit heeft ook een structureel effect en beïnvloedt het vervoersaanbod bij de aanbestedingen van nieuwe concessies. Op basis van een motie bij de begroting 2023 door de Staten is een onderzoek gedaan naar een goed kwaliteitsniveau van het OV in Brabant en de financiële consequenties. Dit vormt input voor verdere besluitvorming. Toch zijn er ook belangrijke stappen gezet om de OV-concessies in Brabant weer terug (financieel) gezond te krijgen zonder financiële bijdrage van het Rijk. Zo zijn er herijkingsafspraken met de vervoerders gemaakt over hoe en wanneer opgeschaald kan worden, is Oost verlengd via een noodconcessie met de versnelde instroom van Zero-Emissie bussen en is de aanbesteding voor de nieuwe concessie West opgestart met de publicatie van het Programma van Eisen

De dynamiek rondom stikstof depositie drukt een steeds grotere stempel op het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Het geplande onderhoud is wel gerealiseerd. Achterstallig onderhoud is hiermee voorkomen, maar dat wordt wel een steeds grotere uitdaging door de combinatie van reconstructiewerkzaamheden met onderhoud (bijvoorbeeld N279 Veghel - Asten en N284 Reusel - Hapert). Daarom is bij de herijking van de Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI) ook het uitgangspunt ‘werk-met-werk’ losgelaten. 
Met het vervallen van de bouwvrijstelling (Porthos uitspraak RvS) zal de uitvoering van infrastructurele projecten nog lastiger worden. Voor de vervanging en renovatie opgave zal de handreiking vanuit het Rijk blijvend worden gehanteerd om verkeersonveilige situaties én kapitaalvernietiging te voorkomen. 
Tenslotte drukten ook de leveringsproblemen en de enorme prijsstijgingen voor infrastructurele projecten als gevolg van de situatie in Oekraïne het afgelopen jaar zwaar op de budgetten. Dat effect zal ook nog in de komende jaren merkbaar zijn. 

Ondanks de inspanningen op het gebied van verkeersveiligheid en de daling van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers in 2020 en 2021, zien we op basis van voorlopige cijfers een forse stijging van dit aantal. Daarom is en blijft de inzet op een integrale aanpak van verkeersveiligheid van groot belang, door samen met partners in te inzetten op de drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Omschrijving (toelichting)

Door zorgvuldig (functioneel) beheer en onderhoud dragen de rijks- en provinciale wegen maximaal bij aan een betrouwbaar mobiliteitssysteem, nu en in de toekomst:
•    De ontwikkeling in de Indicator Provinciale Wegen (provinciale wegen): IPW >= vorig jaar.
•    De ontwikkeling in de klantwaardering voor de Brabantse wegen via het WOW-onderzoek (provinciale wegen): WOW >= vorig jaar.
Mate van tevredenheid onder Brabanders en Brabantse ondernemers over hun reistijd en de voorspelbaarheid van de reistijd:
•    Ontwikkeling  OV-klantbarometer: OV-klantenbarometer >= vorig jaar

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 werd de kwaliteit van de provinciale wegen (WOW) beoordeeld met een 7,1 t.o.v. 7,2 in 2019. Het betreft een twee-jaarlijks onderzoek.
De Indicator Provinciale Wegen (IPW) is onderverdeeld in deelindicatoren: de verkeerveilige weginrichting is 77%, de indicator voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) 5,45 op schaal van 10, en het percentage geïnspecteerde kunstwerken (271) wat aan de gestelde normering voldoet is 98%. 
Er is nu nog geen sprake van achterstallig onderhoud. Zoals reeds gemeld staat dit wel onder druk, versterkt door de bezuinigingsopgave.
De waardering van het OV door de reiziger (OV-klantenbarometer) is over 2022 uitgekomen op 7,9 t.o.v. 7,8 in 2019. Over 2020 en 2021 is er geen klanttevredenheid gemeten. Vanwege corona is dat niet representatief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We gaan voor veilige mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor veilige mobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

In Brabant streven we naar nul verkeersslachtoffers. Elke verkeersslachtoffer is er één te veel.

  • De ontwikkeling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal dodelijke verkeersslachtoffers (conform CBS) < vorig jaar.
  2020* 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal 99 91 ntb                

* realisatie

In 2030 hebben we de helft minder verkeersongevallen dan in 2020.

  • De ontwikkeling van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
  2020* 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal ongevallen met lichamelijk letsel 1.686 1.749 ntb                
waarvan op provinciale wegen 109 91 ntb                
aantal slachtoffers met lichamelijk letsel 1.985 2.015 ntb                
waarvan op provinciale wegen 164 120 ntb                

* realisatie

De sociale veiligheid is in 2030 toegenomen ten opzichte van 2020.

  • De ontwikkeling van de OV-klantbarometer onderdeel veiligheid: OV-klantbarometer onderdeel sociale veiligheid >= vorig jaar.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

We gaan in Noord-Brabant uit van een ten minste 50% reductie van broeikasgassen (waaronder CO2) en ten minste 50% gebruik van duurzame energie. De uitstoot van overige emissies (NOx, fijnstof) is significant afgenomen in 2030. Op grond van het Schone Lucht Akkoord is het streven om in 2030 tot een reductie te komen van 50% van de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies ten opzichte van 2016.
•    Ontwikkeling emissie broeikasgassen vanuit mobiliteit uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot) (Noord-Brabant): emissie < vorige jaar. 

We zorgen in Noord-Brabant dat de overlast van verkeer geminimaliseerd wordt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur.
•    Ontwikkeling aantal objectief geluidgehinderden waar de wettelijke geluidnormen worden overschreden (provinciale wegen): aantal < vorig jaar.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden partijen ingezet:
•    Gemeenschappelijke regeling ‘Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost Brabant’
•    Eindhoven Airport
Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
8. Basisinfrastructuur mobiliteit
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 172.607 N 170.629 N 161.057 N 9.572 V
Toegerekende organisatiekosten 10.970 N 17.362 N 17.499 N 136 N
Totaal Lasten 183.577 N 187.991 N 178.555 N 9.436 V
Baten
Programmabaten 2.410 V 5.454 V 2.264 V 3.190 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 433 V 433 V
Totaal Baten 2.410 V 5.454 V 2.697 V 2.757 N
Saldo van baten en lasten 181.167 N 182.537 N 175.858 N 6.679 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
8. Basisinfrastructuur mobiliteit - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 9.436 V
Algemeen
Het begrotingsprogramma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit is opgebouwd uit een aantal (wettelijke) basistaken. Voor een goede borging van deze basistaken zijn de middelen op basis van vastgesteld beleid structureel en autonoom op de meerjarige begroting geraamd: • Algemeen: € 0,6 mln, waarvan € 0,3 mln structureel • Data: € 6,1 mln, waarvan € 2,2 mln structureel • Verkeersveiligheid: € 1,1 mln structureel • Beheer en onderhoud: € 12,5 mln structureel* • OV: € 96,6 mln structureel Daarnaast is er voor de doorontwikkeling van het huidige OV en de transitie naar gedeelde mobiliteit in 2022 € 2,62 mln op de begroting geraamd, gedekt door een reserve. * Plus € 29,4 mln structureel investeringskrediet per jaar voor groot onderhoud en vervanging. De jaarlijkse investeringsuitgaven worden op basis van wet- en regelgeving geactiveerd en vervolgens afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden gedekt via een specifiek hiervoor ingestelde egalisatiereserve. De structurele toevoeging aan de reserve komt ten laste van de exploitatiebegroting en wordt conform bestaand provinciaal indexatiebeleid jaarlijks geïndexeerd. De totale programmakosten 08 komen uit op totaal € 161,0 mln tov een budget van € 170,6 mln (94,4%). In de realisatie zit de voordelige afwikkeling op de beschikbaarheidvergoeding OV (BVOV) van het Rijk over 2021 voor een bedrag van € 10,3 mln. Zonder dit effect zou de realisatie uitgekomen zijn op een overbesteding van € 0,7 mln (100,4 %).
OV-concessies 3.397 V
Ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid is bij de slotwijziging éénmalig € 4,0 mln toegevoegd aan het budget voor de OV-concessie vanwege de hoge index van de concessievergoeding op basis van landelijke afspraken. Hierdoor is op de OV-exploitatiemiddelen uiteindelijk een onderbesteding van € 2,4 mln ontstaan op een budget van € 98,9 mln mln (97,5%). Zoals in de statenmededeling over begrotingsonrechtmatigheid OV bij de jaarrekening 2022 is gemeld, werken de prijsstijgingen door in de toekomstige concessies. Aanvullende middelen zijn nodig om aan de verplichtingen van de lopende concessie te kunnen voldoen en dit wordt meegenomen in de eerstvolgende integrale afweging. Van de middelen voor de doorontwikkeling en vernieuwing van het OV (€ 2,6 mln) is in 2022 € 1,6 mln besteed. De lastige situatie van het OV op dit moment maakt de doorontwikkeling van het OV moeilijker.
Beschikbaarheidsvergoeding OV 5.110 V
Om de gevolgen van de corona pandemie op het OV op te vangen en vanwege de cruciale functie is er een beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) ontvangen die 1 op 1 aan de vervoerder is doorgezet. Vanwege een (niet te ramen) positief afwikkelingsverschil over de BVOV 2021 van € 10,3 mln is een onderschrijding ontstaan. Daartegenover staat een last van de BVOV 2022 van € 5,1 mln.
Onderhoudsbegroting provinciale wegen 2.308 N
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen is € 2,3 mln meer uitgegeven dan begroot (€ 12,7 mln). De belangrijkste oorzaak is het extra incidentele onderhoud vanwege de vertraging in de geplande onderhoudsprojecten waar de uitvoering gekoppeld was aan reconstructieprojecten (€ 0,8 mln). De uitvoering hiervan is sterkt beïnvloed door de dynamiek rondom stikstofdepositie. Daarnaast zijn de electriciteitskosten hoger dan geraamd (€ 0,6 mln), omdat het project van het verledden van de openbare verlichting op en langs provinciale wegen is vertraagd. De forse prijsstijgingen hebben er tenslotte toe geleid dat de uitgaven van het onderhoudprestatiecontract (OPC) hoger uit zijn gevallen (€ 0,6 mln).
Wegenoverdracht 1.398 V
Er zijn middelen voor een geplande wegenoverdracht aan de gemeente op de begroting geraamd. Inmiddels is duidelijk dat de wegenoverdracht definitief niet doorgaat. Dit leidt tot een onderbesteding van € 1,4 mln.
Afschrijvingen N69 1.109 V
Voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn rijksmiddelen ontvangen. Om de specifieke rijksuitkering versneld te kunnen afbouwen is een administratieve correctie gedaan. Het betreft een verschuiving van lasten (budgetneutraal, zie ook programma 09).
Data en digitalisering 644 V
Voor dataficering en digitalisering zijn op basis van de I-visie extra middelen ter beschikking gesteld. De realisatie blijft achter bij de raming.
Toegerekende organisatiekosten 136 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 222 V
8. Basisinfrastructuur mobiliteit - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 2.757 N
Algemeen -
Aan de inkomstenkant is er sprake van totaal € 3,2 mln minder inkomsten, € 2,3 mln ten opzichte van een raming van € 5,5 mln (41,5%). Daarvan is € 5,1 mln het gevolg van de Beschikbaarheidsvergoeding OV vanuit het Rijk. Zonder dit komen de baten € 1,9 mln hoger uit (135,2%).
Beschikbaarheidsvergoeding OV 5.110 N
Om de gevolgen van de corona pandemie op het OV op te vangen en vanwege de cruciale functie is er een beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) ontvangen die 1 op 1 aan de vervoerder is doorgezet. Vanwege een (niet te ramen) positief afwikkelingsverschil over de BVOV 2021 van € 10,3 mln is een onderschrijding ontstaan. Daartegenover staat een last van de BVOV 2022 van € 5,1 mln. De inkomsten moeten gematched worden met de uitgaven.
Bijdragen derden OV-concessies 1.205 V
Bovenop de afspraken van de OV-concessies kunnen met gemeenten aanvullende afspraken worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de transferiumlijnen in 's-Hertogenbosch. Hiervoor wordt een bijdrage van de gemeente ontvangen.
Schadevergoedingen 563 V
Er is meer ontvangen uit hoofde van schadeloosstellingen voor toegebrachte schade aan provinciale eigendommen. Daar staan ook extra uitgaven voor de herstelmaatregelen tegenover.
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 433 V
De bijdrage in toegerekende organisatiekosten komt hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 152 V