Omschrijving (toelichting)

In 2023 gaat het nieuwe EU-GLB van start waar het ANLb onderdeel van vormt. De inzet is dat de omvang minimaal gelijk is aan de voorgaande periode. 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer 4.252 –4.889 4.252 -4.889 4.252-4.889 4.252-4.889

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) over 2022 beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de beheerde hectares via agrarisch natuurbeheer per 31 december 2022. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit binnen het bereik van 4.254 – 4.889 ha. 

De nieuwe regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het EU gemeenschappelijk landbouwbeleid) is voor de periode 2023-2028 uitgewerkt en opengesteld. In november 2022 is € 37 mln. euro subsidie beschikbaar gesteld voor leefgebieden voor een periode van 6 jaar om de natuur in agrarische gebieden te verbeteren. Het gaat om € 13 mln. provinciale natuurmiddelen, en € 24 mln. Europese cofinanciering. Dit bedrag is hoger dan in de voorgaande GLB-perioden.