Omschrijving (toelichting)

De eiwittransitie betreft de hele voedselketen: genetica/(zaad)veredeling, primaire productie en toeleveranciers, voedselproductie, retail en consument. Vernieuwing moet vanuit de hele keten komen en hiervoor is ketenintegratie en samenwerking tussen verschillende partners en programma’s noodzakelijk.
De Innovatie Coalities in het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling richt zich op de inzet van alternatieve eiwitbronnen en efficiëntere technologieën voor voedselproductie. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende geschikte grondstoffen (mogelijke eiwitbronnen) aanwezig zijn. Daaronder valt ook het gebruik van afval- en reststromen in het kader van circulaire economie. Het streven is om reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden. Op dit gebied werken we dan ook nauw samen met de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023 (o.a. ondersteunen van initiatieven en projecten om voedselverspilling tegen te gaan zoals BioVoice en worden er opschaalbare businesscases op het gebied van nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken consortia geformeerd en ondersteund). Als partner van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling zijn we als provincie niet alleen betrokken bij het voorkomen en reduceren van voedselverspilling.


Op 14 juli 2022 is de provincie Noord-Brabant, samen 56 partijen, waaronder verschillende Brabantse bedrijven en initiatieven, de Green Deal Eiwitrijke gewasketen (GDE) aangegaan. Deze green deal beoogt een goed verdienmodel voor boeren met het telen van stikstofbindende vlinderbloemigen, draagt bij aan een versnelling van de eiwittransitie en daarmee aan een betere balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten in het eetpatroon. Dit alles sluit goed aan bij het provinciale beleid aangaande de eiwittransitie.
Diverse regio’s zetten zich in voor intensievere ketensamenwerking. Hiertoe worden activiteiten opgezet voor verbetering van verbinding en opschaling van regionale initiatieven op het gebied van teelt, veredeling en verwerking. Ook de inzet van innovatieve technologieën die leiden tot duurzame en gezonde producten maakt hier onderdeel van uit.
Daar in Noord-Brabant een groot aantal bedrijven actief is in de voedselverwerkende industrie, dit in combinatie met een sterk ontwikkelde hightechsector, biedt deelname aan de GDE deze bedrijven kansen voor verdere groei. Maar ook een intensievere samenwerking tussen ketenpartners en (door)ontwikkeling van kennis en innovatie ligt in het verschiet, waardoor het lokale ecosysteem wordt versterkt.

Indicator:
•    Aantal ondersteunde en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken (aantal: 2)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    Food pioneers excelerator is ingediend bij Interreg
•    Uitvoering Nationaal Groeifondsproject NEXTGEN HIGHTECH d.m.v. programmabureau HTSM (hightech systemen en materialen) is opgericht 
•    We stimuleren plantaardige keuzes voor een duurzaam voedselsysteem met onze ondersteuning aan het initiatief CHIEF (Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten). Met deze gebiedspilot worden de inwoners van Altena geïnspireerd om vaker een plantaardige keuze te maken. Dit ten gunste van een gezonde balans voor mens, dier en milieu.
•    We hebben op de Floriade samen met de Minister van LNV en 9 ‘eiwit’-provincies de Green Deal Eiwitrijke Gewassen "De Bean Deal" getekend en dit jaar een start gemaakt met de uitvoering. Deze overeenkomst is daarnaast ook ondertekend door ketenpartners waarvan een groot deel uit Brabant komt. Het doel is de productie en consumptie van regionaal geteelde plantaardige eiwitten te stimuleren. Het Rijk, provincies en ketenpartners slaan de handen ineen om de eiwittransitie te versnellen. In deze overeenkomst zijn 42 gezamenlijke acties zijn vastgelegd. Er zijn 13 toonaangevende Brabantse bedrijven bij betrokken. De is groeiende en sinds de ondertekening zijn er al twee nieuwe Brabantse deelnemers aangemeld.
•    Op initiatief van o.a. de provincie Noord-Brabant is The Protein Showcase op de Floriade ingericht, een 1.800 m2 grote beleefakker waar verschillende eiwitrijke gewassen tot bloei komen: veldbonen, lupine, quinoa, soja, kikkererwten en rode bonen. Namens Brabant stonden er drie showcaseprojecten, die ook de Green Deal getekend hebben: CHIEF  (Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie, Inspiratie en Fascinatie plantaardige eiwitten), LuPeel (Ontwikkelaar van lupine bloem) en ME-AT the Alternative (VION) (Ontwikkelaar van de veldbonenburger).