Omschrijving (toelichting)

Voor innovatieve bedrijven in Brabant is een goede kennis- en onderwijsinfrastructuur van groot belang. We willen werk maken van het ontwikkelen van kennis en het opleiden van toekomstige professionals, maar ook van het koppelen van maatschappelijke en ondernemersvraagstukken aan onderwijsinstellingen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen en een beter kennisecosysteem – en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat studenten een betere opleiding krijgen. We doen dit door het organiseren van onder andere de Challenge Innovation Makers Agrifood (IMA), waarin studenten worden uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor vragen uit het bedrijfsleven op het gebied van agrofood en hightech. We doen het ook met het project Beet! (Brabant Eet) waarbij wij samen met KennisPact, MBO Brabant, ZLTO en HAS samenwerken aan oplossingen voor de agrofoodbranche in Brabant. Juni 2022 heeft het ministerie van OCW twee miljoen euro subsidie toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds MBO aan dit project. 
Met Data Driven AgriFood Future (DDAFF) zetten we in op het gezamenlijk delen, verbinden en delen van praktijkcases op het gebied van datatoepassing in de landbouw- en voedselsector. Zo dragen we bij aan een meer succesvolle innovatie en daarmee aan het versnellen van de ontwikkeling en toepassing van datagedreven innovaties in de agrifood waardeketen. Om meer inzicht te krijgen in wat er aan projecten en initiatieven speelt gaan we vanuit een digitaal platform hier meer structuur in aanbrengen en netwerken bij elkaar brengen. Dit doen we onder andere door het organiseren van zowel gespecialiseerde als generieke agriofoodtech & data symposia. Een eerste bijeenkomst in dit kader is het minisymposium “Internet of Food” tijdens de Dutch Food Week in oktober 2022.
Onze ambitie is om een (inter)nationale alliantie te creëren van ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden om datagedreven innovatie binnen de voedselwaardeketen mogelijk te maken, gericht op leren, inspireren, delen van kennis en inzichten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In januari 2023 is het slotevent van de Innovation Makers Agrifood. Er zijn 10 inititatieven ingediend en er wordt gekeken naar een vervolg hierop.  

Door AgrifoodCapital is de Dutch Data Week georganiseerd op het gebied van Datagedreven werken, waaronder ook binnen de landbouw- en Voedselsector. AFC is een van de partners binnen de DDAFF.