Omschrijving (toelichting)

Toelichting
We voeren thema-onderzoeken uit met betrekking tot actuele risico-thema’s. We delen de uitkomsten en aanbevelingen tijdens regio-bijeenkomsten. We willen stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren en best practices delen.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten 4 4 4 4

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We voeren thema-onderzoeken uit met betrekking tot actuele risico-thema’s. We delen de uitkomsten en aanbevelingen tijdens regio-bijeenkomsten. We willen stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren en best practices delen.
Vanuit toezichtsgebied Omgevingsrecht zijn twee regiobijeenkomsten Best Practices met gemeenten en waterschappen georganiseerd en een kennisbijeenkomst. Op het gebied van
Provincie Noord-Brabant - Jaarstukken 2022 (PS 05/23) blz. 18
Informatie en archiefbeheer en Huisvesting vergunninghouders is beide een inhoudelijke kennisbijeenkomst voor alle toezichtsontvangers gehouden.
Samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten is medio 2022 gestart met een onderzoek naar de financiële positie van onze gemeenten.
In september 2022 is het Brabantbrede eindrapport ‘Klachten en meldingen Wabo-overtredingen’ met conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.