Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De participatie in 10-12 gebiedstransformaties loopt op koers. Zo zijn belangrijke stappen gezet ten aanzien van gebiedsontwikkeling Fellenoord (Eindhoven). Door het Rijk is in juni 2022 een bijdrage van €75 mln. toegezegd voor deze gebiedsontwikkeling en is het voorstel voor participatie opgewerkt (zie Wensen en bedenkingen participatie gebiedontwikkeling Fellenoord, PS 71/22). Daarnaast is met Breda op basis van de samenwerkingsagenda m.b.t. gebiedsontwikkeling van ‘‘t Zoet’ in december het ontwikkelperspectief afgerond (zie statenmededeling) en is parallel daaraan gewerkt aan de businesscase en diverse onderzoeken zodat in het voorjaar 2023 over het totaal besluitvorming plaats kan vinden. Voor wat betreft de overige steden zijn intentieovereenkomsten gesloten over de centrumontwikkeling Oosterhout en Stationskwartier Helmond. Verder is uitvoering gegeven aan  VAB impuls, waarbij de eigenaren van leegstaande agrarische bedrijven via een voucherregeling worden begeleid in omschakeling, sloop of herbestemming van hun locatie. Ook is in het kader van de leegstandsaanpak aan een aantal gebiedsgerichte aanpakken gewerkt.  Tot slot is een kennistraject opgestart voor borging van en inspiratie over gebiedsontwikkelingen in het stedelijke en het buitengebied (zie nieuwsbericht).