Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerde ha (cumulatief) 3.000 4.000 p.m.  p.m. 

p.m.: afhankelijk van de invulling van het leefgebiedenbeleid in het nieuwe beleidskader Natuur 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De cumulatieve realisatie per 31 december 2022 komt uit rond de geplande 3.000 ha waar maatregelen zijn genomen. 
Meer dan 1.000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Een deel van die soorten bevinden zich ook buiten de Natura2000-gebieden zoals in overig natuurnetwerk, en in agrarisch en stedelijk gebied. Daarom neemt de provincie voor het behoud en herstel van de biodiversiteit maatregelen in de leefgebieden van deze bedreigde soorten. Een onderdeel van deze maatregelen is ook het revitaliseren van de natuurbossen wat deels uit deze middelen wordt gefinancierd. 
Omdat veel projecten meerjarig zijn is niet exact vast te stellen wat het in 2022 gerealiseerde deel daarvan is. De inschatting is dat dat dicht in de buurt is van ambitie om 1.000 ha per jaar te realiseren. In 2022 is nagenoeg het volledige beschikbare budget voor het leefgebiedenbeleid benut voor het uitvoeren van de maatregelen uit de maatregelenkaart.