Omschrijving (toelichting)

•    We zorgen voor een betrouwbaar OV-systeem: rituitval in de concessies is maximaal 0,2%. 
•    Nota van uitgangspunten voor de aanbesteding concessie West (start juli 2025) en flexcontract (start januari 2024) is in 2022 vastgesteld.
•    We zorgen voor voldoende aanbod van vormen van gedeelde mobiliteit dat aansluit bij de vraag van reizigers. Dit doen we door experimenten binnen en buiten de bestaande concessies: minimaal 3 pilots en experimenten per jaar opgestart. 
•    Passend bij de verschuiving van OV naar gedeelde mobiliteit, streven we ernaar dat het aanbod van mobiliteitsdiensten voor de gebruiker inzichtelijk is door in te zetten op een goed functionerend MaaS-platform (mobiliteit als dienst). We introduceren uiterlijk in 2025 een betrouwbaar en goed functionerend MaaS-platform(s) in de stedelijke regio's en in het landelijk gebied van Brabant voor de reizigers voor minimaal 1 concessie. 

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

We zien het OV als een verbindende schakel in het Brabants mobiliteitsnetwerk dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze provincie. Als concessieverlener heeft de provincie de regierol uitgevoerd op de vigerende concessies en samen met de vervoerders gezorgd voor een, binnen de geldende omstandigheden, optimale dienstregeling voor het stad- en streekvervoer, Buurtbus en regiotaxi. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de OV-visie (Gedeelde mobiliteit is maatwerk, 2018). De rituitval binnen de lopende concessie was in 2022 met 1,97% weliswaar hoger (0,17% in 2021), hoofdzakelijk veroorzaakt door personeelstekorten en het hoge ziekteverzuim (vanwege corona) bij de vervoerders, maar door tijdig de dienstregeling af te schalen is het beperkt gebleven. Het aspect van betrouwbaarheid van de dienstregeling is hierbij zwaarwegend geweest.

Naast de verschillende pilots en experimenten is de aanbesteding van het flexcontract, gekoppeld aan de concessie West, opgestart op basis van de transitiestrategie en het uitgangspuntendocument in West. Daarnaast is ook verder gewerkt aan de transitie gedeelde mobiliteit in concessiegebied op basis van het in 2021 vastgestelde ambitiedocument. Er is een onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor hubs en deelmobiliteit buiten de steden. In 2023 worden op basis daarvan stappen gezet. De toegroei naar MaaS is onderdeel van de uitvraag aan de vervoerders voor de nieuwe concessie en het flexcontract en is vooral gericht op de reisplanningskant in de combinatie van openbaar vervoer en flexvervoer. De Staten zijn geïnformeerd over de voortgang gedeelde mobiliteit.