Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het jaar 2022 was voor de ontwikkeling van de interne organisatie en bedrijfsvoering van de Provincie Noord-Brabant een jaar van grote ambities en grote uitdagingen. Veel gaat goed: het merendeel van de langetermijndoelstellingen staat op groen, de activiteiten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling als opgavegestuurde netwerkorganisatie en we zijn binnen onze begroting gebleven. Toch zijn er ook zaken die de aandacht blijven vragen: de digitale transformatie heeft meer tijd nodig, uit het Medewerkers Onderzoek blijkt dat ziekteverzuim een knelpunt blijft. Daarnaast is naar voren gekomen dat de ervaren werkdruk een aandachtspunt is.

De organisatie investeert in een toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij in 2022 blijvend is ingezet op het anders werken, ontmoeten en reizen (AWOR), en het aanpassen van werkprocessen en beleid om dit te faciliteren. Eind 2022 zijn de verduurzamings- en herinrichtingswerkzaamheden aan de kantoorverdiepingen en een deel van de vergaderverdiepingen van het Huis voor Brabant afgerond. Dit duurde langer dan verwacht. De medewerkers beoordelen de meeste aspecten van deze ontwikkelingen positief. In 2022 is ook hard aan de digitale transformatie gewerkt, al heeft afronding nog tijd nodig. Hybride en digitaal werken wordt omarmd, wat een goede basis biedt voor verdere ontwikkelingen. Het Datalab heeft zich in 2022 ontwikkeld tot de hub voor datagedreven werken waar programma's terecht kunnen bij datavraagstukken.

De doelstellingen die nog niet naar tevredenheid zijn behaald, blijven aandachtspunten in 2023. De doelstellingen die in 2022 zijn behaald, geven de stabiele basis die nodig is om ook in 2023 succesvol aan de Brabantse opgaven te kunnen werken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De organisatie maakt een ontwikkeling naar uitvoering en gebiedsgericht werken. Er wordt integraal georganiseerd door Opgavegestuurd Programmeren, dwarsdoorsnijdende thema’s als Brede Welvaart, gezondheid en digitalisering en de landelijke opgaven, waaronder het maken van het Ruimtelijke voorstel, NPLG, Stikstof en het MIEK.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2022 is de nieuwe inrichting voor Huis voor Brabant grotendeels gereed, met aandacht voor ontmoeten en verbinden. De digitale transformatie heeft nog meer tijd nodig, maar het digitaal en hybride werken is blijvend. Afspraken rond AWOR, een nieuwe vervoersregeling en thuiswerkbeleid worden ook in 2023 verder opgepakt.

Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden

Terug naar navigatie - Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

2022 was een jaar met een grote dynamiek op de arbeidsmarkt. Vacatures konden niet altijd snel worden ingevuld en er was extra aandacht voor het behoud van goede medewerkers. Met een interne opleidingsacademie wordt hierbij ruimte geboden aan doorlopende ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast is het Recruitment Office in 2022 geborgd in de organisatie, met aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en innovatieve wervingsmethoden. Het project ‘Werken voor Brabant’ investeert in de samenwerking tussen Brabantse overheden op het terrein van samenwerken aan de gemeenschappelijke opgaven en het vinden en behouden van personeel.

Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Datalab heeft zich in 2022 ontwikkeld tot de hub voor datagedreven werken. Dit vertaalt zich in diverse dashboards, monitors en tools zoals een digital twin, waarmee de impact van beleid door middel van gebruik van data ‘uitgeprobeerd’ kan worden in de digitale kopie van de echte omgeving. De plannen voor cloudgang van organisatiebrede applicaties zoals Corsa en SAP zijn gemaakt en vastgesteld, waardoor in 2023 de focus kan liggen op de uitvoering hiervan.

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Terug naar navigatie - We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Ter voorbereiding op de invoering Rechtsmatigheidsverantwoording GS vanaf 2023, is in 2022 de pilot Rechtsmatigheidsverantwoording GS uitgevoerd, welke parallel aan deze jaarstukken wordt besproken met de Commissie Sturen en Verantwoorden. Voor de versterking van het informatiebeheer is het project ‘Impuls aan Informatiebeheer’ gestart en is een kwartiermaker opgezet om de correcte uitvoering van de Wet Open Overheid door de organisatie mogelijk te maken. Het totale bedrag aan onrechtmatigheden is afgenomen door ingezette verbeteracties.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Frauderisicobeheersing

Terug naar navigatie - Frauderisicobeheersing

Wij zijn ons bewust van het inherente risico van fraude dat de provincie, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar activiteiten. Beheersing van dit risico heeft ook in 2022 aandacht gekregen. Zo is er bijv. aandacht besteed aan frauderisicoanalyse.
We willen dat externe partijen erop kunnen vertrouwen dat de provincie betrouwbaar, eerlijk en zorgvuldig werkt. Daarom heeft de provincie o.m. gedragscodes opgesteld en wordt ingezet op verdere bevordering van integriteit en interne weerbaarheid. Nieuwe medewerkers overleggen een VOG, worden geïnformeerd over de gedragscodes en volgen de verplichte workshop ‘integriteit en weerbaarheid’ waarin de thema’s uit de gedragscodes centraal staan. Integriteit is ook onderdeel van het goede gesprek tussen medewerker en manager. Daarnaast is een vertrouwenspersoon ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Voorts zijn de gedragscodes voor PS en GS beschikbaar via onze website.
De (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa. Ondanks alle beheersingsmaatregelen resteert het risico dat maatregelen worden doorbroken of het risico van samenspanning tussen medewerkers. We beogen dat naleving van beheersingsmaatregelen ertoe bijdraagt dat eventuele ‘override of controls’ tijdig wordt gesignaleerd.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Gezien de activiteiten van de provincie heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit.
Tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering vinden controles plaats om vast te stellen of gewerkt wordt volgens de daarover gemaakte afspraken, waaronder de diverse protocollen voor informatiebeveiliging. Daarnaast beoordelen de CISO en FG de kwaliteit en naleving van getroffen beheersingsmaatregelen. Periodiek wordt de beheersing van informatiebeveiliging getoetst, zowel via interne audits, als extern via een ISO 27001 en Baseline Informatiebeveiliging Overheid audit (BIO). Eventuele verbeterpunten vormen de input voor verdere aanscherping en/of naleving van het informatiebeveiligingsproces.
Recent is er ook door de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de volwassenheid van informatiebeveiliging bij de provincie, met als conclusie: “De rekenkamer concludeert dat de provincie Noord-Brabant in korte tijd grote stappen heeft gezet, waarbij informatieveiligheid daadwerkelijk naar een hoger niveau is getild. Voor het na te streven kader vanuit de rijksoverheid (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en interprovinciale afspraken (NEN-ISO 27001), is Noord-Brabant de eerste en enige provincie die hiervoor is gecertifieerd.”
Tot slot: Er zijn ons geen gevallen bekend waarin zich in 2022 eventueel interne of externe fraude heeft voorgedaan.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedrijfsvoerig
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Capaciteitsbudget 107.152 N 124.911 N 134.855 N 9.944 N
Budget 'overige personeelskosten' 5.069 N 5.488 N 4.435 N 1.052 V
Budget 'overige bedrijfsvoeringskosten' 25.812 N 27.827 N 24.069 N 3.759 V
Saldo van baten en lasten 138.033 N 158.226 N 163.359 N 5.133 N
Bijdragen personeelskosten 'Werken voor derden' onder programma's gepresenteerd 0 0 4.577 V 4.577 V
Saldo Organisatiekostenbudget met inkomsten 'Werken voor derden' 138.033 N 158.226 N 158.782 N 556 N

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
90. Bedrijfsvoering - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 8.836 N
Capaciteitsbudget 5.367 N
De lasten voor salaris en inhuur zijn € 9,9 mln. hoger uitgevallen dan het beschikbare capaciteitsbudget voor de uitvoering van de provinciale taken. Daartegenover staat ontvangen bijdrage van onze partners van € 4,6 mln. voor aanvullend door onze programma's uitgevoerde werkzaamheden voor derden. Dit betreft werk dat geen provinciale taak is, maar dat we voor partners door de provinciale organisatie tegen betaling laten uitvoeren en waarvan de kosten ten laste van het Organisatiekostenbudget (OKB) komen, maar de inkomsten worden gepresenteerd onder de toerekening apparaatskosten van de betreffende (begroting)programma's omdat de budgettaire omvang van het OKB de omvang van de provinciale taken weerspiegelt. Onderdeel van de hogere lasten is de in 2022 genomen financiële last voor een voorziening spaarverlof van € 1,5 mln. Deze voorziening is nu gevormd vanwege wijzigingen in de cao en verslaggevingsregels (BBV). Door de vorming van deze voorziening is in 2022 ook de financiële last genomen voor verlofaanspraken uit afgelopen jaren. Daarnaast leidt het hoge ziekteverzuim tot hogere lasten. Bij langdurig ziekteverzuim leidt vervanging tot extra kosten, onder andere door de inzet van extra inhuur.
Overige personeelskosten 1.052 V
Bij de overige personeelskosten is er sprake van een onderschrijding. Dit hangt samen met lagere reis- en verblijfkosten in 2022. De reiskosten waren lager door de coronamaatregelen in met name het eerste halfjaar en doordat er ook in de rest van het jaar minder reisbewegingen zijn gemaakt.
Overige bedrijfsvoeringskosten 3.759 V
Enkele kosten voor ICT projecten zijn lager uitgevallen doordat de betreffende projecten in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Daartegenover zijn kosten voor energie toegenomen met € 0,3 mln. (70%) als gevolg van prijsstijgingen die zich ook in 2023 verder doorzetten. Ook zijn de kosten voor onderhoud hoger uitgevallen doordat projecten vanwege leveringsproblemen in 2022 in plaats van 2021 zijn uitgevoerd. Per saldo hebben we een onderschrijding van ruim € 3,7 mln. op de overige bedrijfsvoeringskosten. Deze resterende middelen zijn gereserveerd ter dekking van de totale lasten binnen het OKB.