Programma 1 Bestuur en veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met betrekking tot het samenbindend thema Brede Welvaart zijn we in 2022 gestart met een verkenning (intern/extern) om zicht te krijgen op hoe het ervoor staat met brede welvaart in Brabant. In het najaar is de uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan brede welvaart’ door GS vastgesteld. Met deze uitvoeringsagenda gaan we als provincie samen met het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, gemeenten en kennisinstellingen invulling geven aan ‘Samen werken aan brede welvaart’. In 2022 hebben we een aantal stappen genomen: we zijn aangesloten bij de Academische Werkplaats Brede Welvaart van Tilburg University, we zijn gestart met een populatieonderzoek naar de ‘ervaren brede welvaart onder 10.000 Brabanders’ en hebben we in samenwerking met de Vereniging Brabantse Gemeenten een symposium 'Samen werken aan brede welvaart' georganiseerd.

Voor de lancering van de nieuwe investeringsronde van het Brabant Outcomes Fund is eind eerste kwartaal 2022 via Europese aanbesteding een fondsmanager aangesteld om het fonds in te richten en het benodigde kapitaal bij institutionele investeerders op te halen. Dit duurt langer dan verwacht.

Voor gezondheid is in de eerste helft van 2022 de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023 opgeleverd. Hierin geven we aan hoe we langs drie sporen werken aan drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander. We zetten daarbij in op: 1) continue verbetering van een gezonde samenleving via het meekoppelen van kansen in de verschillende provinciale programma’s; 2) het verbinden van bestaande initiatieven van onze partners zodat zij van elkaar kunnen leren. Hiertoe hebben we de dag van de gezondheid georganiseerd en zijn we partner van de embassy of health tijdens de Dutch Design Week; En 3) het combineren van data/informatie die zicht geeft op interventies en het effect.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. Als eerste formele stap is de startnotitie Toekomstbestendig Bestuur op 22 april jl. in Provinciale Staten besproken. Door Provinciale Staten is later besloten om de besluitvorming over het beleidskader te verplaatsen naar de nieuwe bestuursperiode. Op dit moment wordt verder gewerkt aan het beleidskader en de bijbehorende uitvoeringsagenda. In november 2022 zijn over het beleidskader gesprekken gevoerd met gemeentesecretarissen, strategen bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en griffiers. Soortgelijke gesprekken zijn gevoerd met burgemeesters, wethouders en waterschapbestuurders in januari 2023. In 2023 wordt het beleidskader ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.

In 2022 werd tevens uitvoering gegeven aan het initiatiefvoorstel Kind en Democratie, door jongeren te betrekken bij de provinciale politiek, beleid en organisatie. Zo werd in november 2022 de tweede Brabantse jongerentop gehouden en vonden weer jongerendebatten in de Statenzaal plaats. Van de activiteiten in 2021 is een digitaal magazine gepresenteerd.

Langs drie actielijnen is in 2022 gestaag verder gewerkt aan de uitvoering van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant: weerbare overheid en samenleving, veiliger buitengebied en kennis & onderzoek. Als onderdeel van een brede beweging tegen ondermijning is, samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, een Brabantse norm weerbare overheid ontwikkeld. Het is een handreiking waarmee we stimuleren dat gemeenten en provincie komen tot een gezamenlijk basisniveau in de aanpak van ondermijning en daarmee een zogenaamd ‘waterbedeffect’ voorkomen.

De samenwerking in BrabantStad verband heeft in 2022 veelal in het teken gestaan van de herijking van de Stedelijke Agenda. In 2022 hebben vier BrabantStad dinsdagen plaatsgevonden, evenals het jaarlijks BrabantStad diner met hoog ambtelijk Den Haag. Daarnaast is voor de fractievoorzitters en woordvoerders uit de gemeenteraden van de 5 steden een bijeenkomst georganiseerd om van gedachten te wisselen over BrabantStad.

Met betrekking tot regionale samenwerking hebben in 2022 met de vier regio’s gesprekken plaatsgevonden in voorbereiding op het beleidskader toekomstbestendig bestuur. Daarbij is onder andere gesproken over het functioneren van de interbestuurlijke samenwerking in de regio’s, en de rol die de provincie daarin neemt.

Vanuit de samenwerkingsagenda met de Vereniging Brabantse Gemeenten is in 2022 samengewerkt op 10 strategische thema's. Als onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële positie van onze gemeenten gestart. Aanleiding hiervoor is o.a. het signaal dat meer en meer gemeenten moeite hebben om tot een sluitende begroting te komen, en de blijvende onzekerheid vanuit het Rijk over financiering vanuit het gemeentefonds. Het onderzoek wordt in het voorjaar van 2023 gepresenteerd en gaat o.a. in op de gevolgen van blijvende financiële onzekerheid voor de toekomst.

In oktober 2022 vond het IPO Jaarcongres plaats in Tilburg, nadat het evenement twee keer eerder wegens corona werd uitgesteld. Ruim 400 provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers kwamen naar Brabant om te netwerken en voor een inhoudelijk programma met een Brabantse insteek.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed.
  • Door een risicotaxatietool met indicatoren worden de mogelijkheden vergroot om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan.
  • Een zogenaamde Bibob-APK (een periodieke check up) stimuleert het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken rond de toepassing van de Wet Bibob door de Brabantse gemeenten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De online social media campagne vindt doorlopend plaats. Het genoemde risicotaxatietool is inmiddels beschikbaar gekomen en hierover zal doorlopend met stakeholders worden gecommuniceerd. Ook de Bibob-APK is afgerond. Voor de zomer is een 7-delige tv-reeks rondom ondermijning gepresenteerd op Omroep Brabant. Deze werd eind 2022 bekroond met de Galjaard publieksprijs 2022 voor overheidscommunicatie. Met deze tv-serie, die ook een enorm bereik had in de sociale media, hebben we laten zien hoe ondermijning ons allemaal raakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Brede Welvaart

Omschrijving (toelichting)

In 2022 leggen we een stevige kennis- en uitvoeringsbasis om brede welvaart zowel in de organisatie als in de regio verder te versterken. Voor het beleidskader gezondheid wordt voor 2022 en 2023 een stevige uitvoeringsbasis gelegd voor de ambitie: “3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we een stevige kennis- en uitvoeringsbasis neergelegd om brede welvaart zowel in de organisatie als in de regio verder te versterken. Het heeft geleid tot actielijnen die in 2023 zullen worden uitgevoerd. Voor het beleidskader gezondheid geldt ook dat in 2022 en voor 2023 een stevige uitvoeringsbasis is neergelegd om de ambitie “3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030” te realiseren. Daarnaast zijn de indicatoren die hiertoe bijdrage per beleidsterrein vastgesteld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2023
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie Toekomstbesteding Bestuur is in Provinciale Staten besproken. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het beleidskader en de uitvoeringsagenda Toekomstbestendig Bestuur. Het beleidskader wordt in 2023 in Provinciale Staten ter besluitvorming aangeboden.
Uitwerking van het nieuwe provinciale participatiebeleid is onderdeel van het nieuwe beleidskader Toekomstbesteding Bestuur. In 2022 zijn inwoners bij diverse beleids- en uitvoeringstrajecten betrokken. Met het verder uitvoeren van de Samenwerkingsagenda provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten 2021-2023 heeft de bestuurlijke, maar ook ambtelijke, samenwerking een nieuwe impuls gekregen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • Eind 2023 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van deze indicator is per toezichtgebied divers:
Het toezicht op Informatie- en archiefbeheer, Omgevingsrecht en Financieel laat slechts een beperkt aantal gemeenten zien in de categorie ‘voldoet gedeeltelijk’ (Informatie- en archiefbeheer: 13, incl. GR’en) Omgevingsrecht: 7 en 1 voldoet niet Financieel: 1).
Het onderdeel toezicht op Huisvesting vergunninghouders laat door alle druk die heerst op de opvang van asielzoekers in 2022 een positief stijgende lijn zien. Over het 1e halfjaar 2022 hebben 36 gemeenten de taakstelling gehaald en 6 gemeenten hebben ‘voldoet gedeeltelijk’ gekregen. Ondanks dat het toezicht over het tweede halfjaar nog volop bezig is, kunnen we met een licht voorbehoud zien dat het 2e halfjaar van 2022 gaat afsluiten met 40+-gemeenten die de taakstelling hebben gehaald. Ergo, er zijn zelfs 37 gemeenten die overeenkomstig de wens van het Rijk een voorsprong hebben weten te bereiken op de veel hogere taakstelling over het 1e halfjaar 2023. Het aantal gemeenten in de categorie ‘voldoet niet’ stijgt echter ook van 9 naar circa 11.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
1. Bestuur en veiligheid
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 oorspronkelijk Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 17.416 N 17.392 N 12.317 N 5.075 V
Toegerekende organisatiekosten 5.706 N 7.104 N 7.601 N 497 N
Totaal Lasten 23.122 N 24.496 N 19.918 N 4.578 V
Baten
Programmabaten 2 V 66 V 128 V 62 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 307 V 307 V
Totaal Baten 2 V 66 V 435 V 369 V
Saldo van baten en lasten 23.120 N 24.429 N 19.483 N 4.946 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
1. Bestuur en veiligheid - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 4.578 V
Veiligheid 1.709 V
De realisatie van de bestuursopdracht is achtergebleven ten opzichte van de verwachtingen doordat een aantal activiteiten en initiatieven niet in 2022 gerealiseerd konden worden. Bestuursopdracht veilig & weerbaar Brabant loopt ook in 2023 nog door.
IPO Kwaliteit openbaar bestuur 665 V
De lasten zijn in 2022 lager uitgevallen door een lagere bijdrage aan IPO vanuit dit programma als gevolg van herijking van de IPO-begroting.
Voorziening Appa 2.128 V
In de voorziening Appa zijn de pensioenverplichtingen van de provinciale bestuurders opgenomen. De jaarlijkse actuariële herberekening van de levenskansen en de rekenrente leidt tot een vrijval uit de voorziening Appa ultimo 2022 van € 2,1 mln. waardoor de lasten lager uitkomen. Deze vrijval houdt verband met de toegenomen rekenrente.
Brabantstad 147 V
Het samenwerkingsverband Brabantstad heeft de door de partners bij elkaar gebrachte middelen in 2022 niet volledig tot besteding kunnen laten komen met initiatieven en activiteiten. De zes partners hebben deze middelen bij elkaar gebracht om projecten uit de Stedelijke Agenda te realiseren. Het gereserveerde budget is op in de provinciale begroting opgenomen voor de gezamenlijke partners en zullen gedurende komende jaren worden ingezet.
Toegerekende organisatiekosten 497 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 426 V
1. Bestuur en veiligheid - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 369 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 307 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 62 V