Omschrijving (toelichting)

Via toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten wordt er op toegezien dat de energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiermee bevorderen we de vermindering van de broeikasgasemissies en bevorderen we tegelijkertijd een gelijk speelveld. In 2023 is in principe 100% van de energierelevante bedrijven gecontroleerd door de omgevingsdiensten. Echter, op het moment dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt, wijzigt de wetgeving in die zin dat het toezicht op basis van de huidige regels niet meer uitvoerbaar is. De vergunningsvoorschriften waar nu op gecontroleerd wordt, vervallen op dat moment namelijk van rechtswege. Er komen andere regels voor in de plaats. De impact hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Het aandeel van bedrijven dat gecontroleerd is door de omgevingsdiensten 75% 100%    
Aandeel van de bedrijven dat maatregelen treft/voldoet   75% 100%  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op 1 juli 2023 wordt de bestaande wettelijke energiebesparingsplicht geactualiseerd. Dit was voorzien met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het huidige toezicht (energiecontroles) wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten op basis van de vergunningsvoorschriften. Deze vergunningsvoorschriften vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de nieuwe energieregels. Wat inhoudt dat de kans aanwezig is dat wij de indicator van 100 % uitgevoerde energiecontroles op basis van de huidige wetgeving niet gaan halen. De exacte cijfers met betrekking tot de indicator van de uitgevoerde energiecontroles bij bedrijven onder provinciale bevoegd gezag worden meegenomen in de volgende burap. Ook onder de nieuwe wetgeving gaan wij het toezicht op de energiebesparingsplicht voortzetten.