Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen hoofdstuk Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Gevolgen van Corona Blz. 8  
Realisatie op hoofdlijnen Blz. 9  
Organisatie en bedrijfsvoering Blz. 10  
Financieel totaalbeeld Blz. 11  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 15  
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd. Blz. 16  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning. Blz. 17  
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken. Blz. 18  
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven. Blz. 19  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 20  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Blz. 21  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant. Blz. 22  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 23  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit. Blz. 24  
Inzet verbonden partijen Blz. 25  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 26  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 27  
Inleiding Blz. 28  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 30  
Aanpak Leegstand. Blz. 31  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact. Blz. 32  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven. Blz. 33  
Implementatie van de Omgevingswet. Blz. 34  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 35  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 36  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar. Blz. 37  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld. Blz. 38  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 39  
Stimuleren van voldoende planaanbod. Blz. 40  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 41  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling. Blz. 42  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 43  
Regie en programmering. Blz. 44  
Inzet verbonden partijen Blz. 45  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 46  
Programma 3 Water en bodem Blz. 47  
Inleiding Blz. 48  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 49  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 50  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’. Blz. 51  
Concrete aanpak in projecten en gebieden. Blz. 52  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 53  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen. Blz. 54  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas. Blz. 55  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 56  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels. Blz. 57  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast. Blz. 58  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 59  
Schoon grondwater. Blz. 60  
Schoon oppervlaktewater. Blz. 61  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 62  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden. Blz. 63  
Organiseren bodemnetwerk Brabant. Blz. 64  
Inzet verbonden partijen Blz. 65  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 66  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 67  
Inleiding Blz. 68  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 69  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 70  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering. Blz. 71  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting. Blz. 72  
Realisatie ecologische verbindingszones. Blz. 73  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant. Blz. 74  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 75  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Blz. 76  
Bosuitbreiding en bosomvorming. Blz. 77  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden. Blz. 78  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden. Blz. 79  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 80  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken. Blz. 81  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 82  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 83  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 84  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 85  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 86  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 87  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 88  
Gezondheid Blz. 89  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 90  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 91  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 92  
Inzet verbonden partijen Blz. 93  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 94  
Programma 5 Economie, kennis en talentenontwikkeling Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 97  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 98  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups. Blz. 99  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg). Blz. 100  
Opstellen Economische Visie 2030. Blz. 101  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 102  
Vaststellen Actieplan. Blz. 103  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 104  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking. Blz. 105  
Handelsbevordering, handelsmissies. Blz. 106  
Investeringsbevordering, acquisitie. Blz. 107  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 108  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces). Blz. 109  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering. Blz. 110  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB. Blz. 111  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling). Blz. 112  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 113  
Mobiliteit Blz. 114  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 115  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 116  
Inzet verbonden partijen Blz. 117  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 118  
Programma 6 Energie Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 121  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 122  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers. Blz. 123  
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 124  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 125  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Blz. 126  
Mobiliteit. Blz. 127  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie. Blz. 128  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 129  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 130  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten. Blz. 131  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur. Blz. 132  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 133  
Mobiliteit. Blz. 134  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting. Blz. 135  
Optreden als launching customer. Blz. 136  
Inzet verbonden partijen Blz. 137  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 138  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 141  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 142  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen. Blz. 143  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen. Blz. 144  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 145  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000. Blz. 146  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers). Blz. 147  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB). Blz. 148  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten. Blz. 149  
Uitwerking van Agrofoodpluimen. Blz. 150  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 151  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten. Blz. 152  
Uitvoering Brabant bemest beter. Blz. 153  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 154  
Inzet verbonden partijen Blz. 155  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 159  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 160  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Blz. 161  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 162  
Gedrag en handhaving. Blz. 163  
Infrastructuur. Blz. 164  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 165  
Transitie naar gedeelde mobiliteit. Blz. 166  
Uitvoering OV-concessies. Blz. 167  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 168  
Verduurzaming mobiliteitssysteem. Blz. 169  
Inzet verbonden partijen Blz. 170  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 171  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 174  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 175  
Knelpunten infrastructuur. Blz. 176  
Mobiliteitshubs. Blz. 177  
Multimodaal netwerk. Blz. 178  
OV-netwerk. Blz. 179  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 180  
Slimme mobiliteit. Blz. 181  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 182  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Blz. 183  
Inzet verbonden partijen Blz. 184  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 185  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 186  
Inleiding Blz. 187  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 188  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 189  
Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 190  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst. Blz. 191  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant. Blz. 192  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020. Blz. 193  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 194  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020). Blz. 195  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen. Blz. 196  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 197  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Blz. 198  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 199  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling. Blz. 200  
Oprichten BrabantSportfonds. Blz. 201  
Opstellen Sportakkoord. Blz. 202  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering. Blz. 203  
Inzet verbonden partijen Blz. 204  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 205  
Algemeen financieel beleid Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 208  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 209  
Verbonden partijen Blz. 210  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 211  
Stelposten Blz. 212  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 213  
Paragrafen Blz. 214  
Bedrijfsvoering Blz. 215  
Inleiding Blz. 216  
Wat willen we bereiken? Blz. 217  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 218  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 219  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 220  
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 221  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie. Blz. 222  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 223  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming. Blz. 224  
Tijdige afhandeling van facturen. Blz. 225  
Tijdige afhandeling van subsidies. Blz. 226  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 227  
Provinciale heffingen Blz. 228  
Inleiding Blz. 229  
Beleidskaders Blz. 230  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 231  
Grondwaterheffing Blz. 232  
Nazorgheffing Blz. 233  
Diverse leges Blz. 234  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 237  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 238  
Beleidskaders Blz. 239  
Inventarisatie risico's Blz. 240  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 241  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 242  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243  
Inleiding Blz. 244  
Onderhoud wegen Blz. 245  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 246  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 247  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 248  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 249  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 250  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 251  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 252  
Onderhoud vaarwegen Blz. 253  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 254  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 255  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 256  
Financiering, treasury Blz. 257  
Inleiding Blz. 258  
Ontwikkelingen treasury Blz. 259  
Obligatieportefeuille Blz. 260  
Beleid en beheersing van risico's Blz. 261  
Provinciefinanciering Blz. 262  
Renteschema Blz. 263  
Verbonden partijen Blz. 264  
Inleiding Blz. 265  
Beleidskader Blz. 266  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 267  
Lijst van verbonden partijen Blz. 268  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 269  
Inleiding Blz. 270  
Beleidskaders Blz. 271  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 272  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 273  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 274  
Investeringsagenda Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 277  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 278  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 279  
Europese programma's Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 282  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 283  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 284  
Burgerjaarverslag Blz. 285  
Inleiding Blz. 286  
Relatiebeheer Blz. 287  
Betrokkenheid / participatie Blz. 288  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 289  
Afhandeling subsidies Blz. 290  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 291  
Afhandeling facturen Blz. 292  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 293  
Jaarrekening 2020 Blz. 294  
Programmarekening met toelichting Blz. 295  
Programmarekening met toelichting Blz. 296  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 297  
Algemene grondslagen Blz. 298  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 299  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 300  
Arbeidskosten gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 301  
Derivaten Blz. 302  
Ambtelijk apparaat Blz. 303  
Wet normering Topinkomens (WNT) Blz. 304