Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen hoofdstuk
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Gevolgen van Corona
    3. Blz. 9 Realisatie op hoofdlijnen
    4. Blz. 10 Organisatie en bedrijfsvoering
    5. Blz. 11 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 12 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 15 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 16 Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd.
      2. Blz. 17 Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning.
      3. Blz. 18 Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken.
      4. Blz. 19 Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven.
     2. Blz. 20 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 21 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.
      2. Blz. 22 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant.
     3. Blz. 23 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 24 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit.
    3. Blz. 25 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 26 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   4. Blz. 27 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 28 Inleiding
    2. Blz. 29 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 30 Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.
      1. Blz. 31 Aanpak Leegstand.
      2. Blz. 32 Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact.
      3. Blz. 33 Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven.
      4. Blz. 34 Implementatie van de Omgevingswet.
      5. Blz. 35 Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering.
     2. Blz. 36 Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 37 Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar.
      2. Blz. 38 Afspraken en agenda Wonen opgesteld.
      3. Blz. 39 Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen.
      4. Blz. 40 Stimuleren van voldoende planaanbod.
     3. Blz. 41 Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 42 Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling.
      2. Blz. 43 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      3. Blz. 44 Regie en programmering.
    3. Blz. 45 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 46 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 47 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 48 Inleiding
    2. Blz. 49 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 50 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 51 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’.
      2. Blz. 52 Concrete aanpak in projecten en gebieden.
     2. Blz. 53 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 54 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen.
      2. Blz. 55 Uitvoeren Deltaprogramma Maas.
     3. Blz. 56 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 57 Verdrogingsaanpak natte natuurparels.
      2. Blz. 58 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast.
     4. Blz. 59 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 60 Schoon grondwater.
      2. Blz. 61 Schoon oppervlaktewater.
     5. Blz. 62 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 63 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden.
      2. Blz. 64 Organiseren bodemnetwerk Brabant.
    3. Blz. 65 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 66 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   6. Blz. 67 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 68 Inleiding
    2. Blz. 69 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 70 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 71 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering.
      2. Blz. 72 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting.
      3. Blz. 73 Realisatie ecologische verbindingszones.
      4. Blz. 74 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant.
     2. Blz. 75 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 76 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
      2. Blz. 77 Bosuitbreiding en bosomvorming.
      3. Blz. 78 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden.
      4. Blz. 79 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden.
     3. Blz. 80 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 81 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken.
     4. Blz. 82 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 83 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 84 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 85 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 86 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 87 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 88 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 89 Gezondheid
      1. Blz. 90 De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag
     7. Blz. 91 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 92 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 93 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 94 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   7. Blz. 95 Programma 5 Economie, kennis en talentenontwikkeling
    1. Blz. 96 Inleiding
    2. Blz. 97 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 98 Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven
      1. Blz. 99 Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups.
      2. Blz. 100 Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg).
      3. Blz. 101 Opstellen Economische Visie 2030.
     2. Blz. 102 Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.
      1. Blz. 103 Vaststellen Actieplan.
     3. Blz. 104 Sterkere clusters door internationale samenwerking
      1. Blz. 105 Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking.
      2. Blz. 106 Handelsbevordering, handelsmissies.
      3. Blz. 107 Investeringsbevordering, acquisitie.
     4. Blz. 108 Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf
      1. Blz. 109 Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces).
      2. Blz. 110 Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering.
      3. Blz. 111 Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB.
      4. Blz. 112 Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling).
     5. Blz. 113 Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving
      1. Blz. 114 Mobiliteit
      2. Blz. 115 Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik
      3. Blz. 116 Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik
    3. Blz. 117 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 118 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   8. Blz. 119 Programma 6 Energie
    1. Blz. 120 Inleiding
    2. Blz. 121 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 122 Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 123 Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers.
      2. Blz. 124 Opstellen Regionale Energie Strategieën.
     2. Blz. 125 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 126 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag.
      2. Blz. 127 Mobiliteit.
      3. Blz. 128 We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie.
      4. Blz. 129 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed.
     3. Blz. 130 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 131 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten.
      2. Blz. 132 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur.
     4. Blz. 133 Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
      1. Blz. 134 Mobiliteit.
      2. Blz. 135 Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting.
      3. Blz. 136 Optreden als launching customer.
    3. Blz. 137 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 138 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   9. Blz. 139 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 140 Inleiding
    2. Blz. 141 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 142 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 143 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen.
      2. Blz. 144 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen.
     2. Blz. 145 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 146 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000.
      2. Blz. 147 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers).
      3. Blz. 148 Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB).
      4. Blz. 149 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten.
      5. Blz. 150 Uitwerking van Agrofoodpluimen.
     3. Blz. 151 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 152 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten.
      2. Blz. 153 Uitvoering Brabant bemest beter.
     4. Blz. 154 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 155 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 156 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   10. Blz. 157 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 158 Inleiding
    2. Blz. 159 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 160 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 161 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur.
     2. Blz. 162 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant
      1. Blz. 163 Gedrag en handhaving.
      2. Blz. 164 Infrastructuur.
     3. Blz. 165 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 166 Transitie naar gedeelde mobiliteit.
      2. Blz. 167 Uitvoering OV-concessies.
     4. Blz. 168 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 169 Verduurzaming mobiliteitssysteem.
    3. Blz. 170 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 171 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   11. Blz. 172 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 173 Inleiding
    2. Blz. 174 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 175 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 176 Knelpunten infrastructuur.
      2. Blz. 177 Mobiliteitshubs.
      3. Blz. 178 Multimodaal netwerk.
      4. Blz. 179 OV-netwerk.
     2. Blz. 180 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 181 Slimme mobiliteit.
     3. Blz. 182 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 183 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid.
    3. Blz. 184 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 185 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   12. Blz. 186 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 189 Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving
      1. Blz. 190 Uitvoeren evaluatie Brabant C
      2. Blz. 191 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst.
      3. Blz. 192 Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant.
      4. Blz. 193 Onderzoek Waarde van Cultuur 2020.
     2. Blz. 194 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 195 Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020).
      2. Blz. 196 Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen.
      3. Blz. 197 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen.
      4. Blz. 198 Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW).
     3. Blz. 199 Versterken van Brabantse sportinfrastructuur
      1. Blz. 200 Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling.
      2. Blz. 201 Oprichten BrabantSportfonds.
      3. Blz. 202 Opstellen Sportakkoord.
      4. Blz. 203 Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering.
    3. Blz. 204 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 205 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   13. Blz. 206 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 209 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 210 Verbonden partijen
     3. Blz. 211 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    3. Blz. 212 Stelposten
     1. Blz. 213 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
  3. Blz. 214 Paragrafen
   1. Blz. 215 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 216 Inleiding
    2. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 218 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     2. Blz. 219 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     3. Blz. 220 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 221 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      2. Blz. 222 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie.
     4. Blz. 223 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 224 De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming.
      2. Blz. 225 Tijdige afhandeling van facturen.
      3. Blz. 226 Tijdige afhandeling van subsidies.
    3. Blz. 227 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   2. Blz. 228 Provinciale heffingen
    1. Blz. 229 Inleiding
    2. Blz. 230 Beleidskaders
    3. Blz. 231 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 232 Grondwaterheffing
    5. Blz. 233 Nazorgheffing
    6. Blz. 234 Diverse leges
   3. Blz. 235 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 236 Inleiding
    2. Blz. 237 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 238 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 239 Beleidskaders
    5. Blz. 240 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 241 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 242 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 243 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 244 Inleiding
    2. Blz. 245 Onderhoud wegen
     1. Blz. 246 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 247 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 248 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    3. Blz. 249 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 250 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 251 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 252 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 253 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 254 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 255 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 256 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 257 Financiering, treasury
    1. Blz. 258 Inleiding
    2. Blz. 259 Ontwikkelingen treasury
    3. Blz. 260 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 261 Beleid en beheersing van risico's
    5. Blz. 262 Provinciefinanciering
    6. Blz. 263 Renteschema
   6. Blz. 264 Verbonden partijen
    1. Blz. 265 Inleiding
    2. Blz. 266 Beleidskader
    3. Blz. 267 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 268 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 269 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 270 Inleiding
    2. Blz. 271 Beleidskaders
    3. Blz. 272 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    4. Blz. 273 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    5. Blz. 274 Ontwikkelingen en onzekerheden
   8. Blz. 275 Investeringsagenda
    1. Blz. 276 Inleiding
    2. Blz. 277 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 278 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 279 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   9. Blz. 280 Europese programma's
    1. Blz. 281 Inleiding
    2. Blz. 282 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 283 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 284 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   10. Blz. 285 Burgerjaarverslag
    1. Blz. 286 Inleiding
    2. Blz. 287 Relatiebeheer
    3. Blz. 288 Betrokkenheid / participatie
    4. Blz. 289 Telefonische bereikbaarheid
    5. Blz. 290 Afhandeling subsidies
    6. Blz. 291 Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen
    7. Blz. 292 Afhandeling facturen
    8. Blz. 293 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
  4. Blz. 294 Jaarrekening 2020
   1. Blz. 295 Programmarekening met toelichting
    1. Blz. 296 Programmarekening met toelichting
   2. Blz. 297 Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering
    1. Blz. 298 Algemene grondslagen
    2. Blz. 299 Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6)
    3. Blz. 300 Reserves (uitwerking financiële verordening art.7)
   3. Blz. 301 Arbeidskosten gerelateerde rechten en verplichtingen
    1. Blz. 302 Derivaten
    2. Blz. 303 Ambtelijk apparaat
    3. Blz. 304 Wet normering Topinkomens (WNT)
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap