Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen hoofdstuk Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Gevolgen van Corona Blz. 8
Realisatie op hoofdlijnen Blz. 9
Organisatie en bedrijfsvoering Blz. 10
Financieel totaalbeeld Blz. 11
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 15
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd. Blz. 16
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning. Blz. 17
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken. Blz. 18
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven. Blz. 19
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 20
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Blz. 21
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant. Blz. 22
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 23
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit. Blz. 24
Inzet verbonden partijen Blz. 25
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 26
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 27
Inleiding Blz. 28
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 30
Aanpak Leegstand. Blz. 31
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact. Blz. 32
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven. Blz. 33
Implementatie van de Omgevingswet. Blz. 34
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 35
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 36
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar. Blz. 37
Afspraken en agenda Wonen opgesteld. Blz. 38
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 39
Stimuleren van voldoende planaanbod. Blz. 40
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 41
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling. Blz. 42
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 43
Regie en programmering. Blz. 44
Inzet verbonden partijen Blz. 45
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 46
Programma 3 Water en bodem Blz. 47
Inleiding Blz. 48
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 49
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 50
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’. Blz. 51
Concrete aanpak in projecten en gebieden. Blz. 52
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 53
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen. Blz. 54
Uitvoeren Deltaprogramma Maas. Blz. 55
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 56
Verdrogingsaanpak natte natuurparels. Blz. 57
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast. Blz. 58
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 59
Schoon grondwater. Blz. 60
Schoon oppervlaktewater. Blz. 61
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 62
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden. Blz. 63
Organiseren bodemnetwerk Brabant. Blz. 64
Inzet verbonden partijen Blz. 65
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 66
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 67
Inleiding Blz. 68
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 69
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 70
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering. Blz. 71
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting. Blz. 72
Realisatie ecologische verbindingszones. Blz. 73
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant. Blz. 74
Herstel van de biodiversiteit Blz. 75
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Blz. 76
Bosuitbreiding en bosomvorming. Blz. 77
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden. Blz. 78
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden. Blz. 79
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 80
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken. Blz. 81
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 82
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 83
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 84
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 85
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 86
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 87
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 88
Gezondheid Blz. 89
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 90
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 91
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 92
Inzet verbonden partijen Blz. 93
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 94
Programma 5 Economie, kennis en talentenontwikkeling Blz. 95
Inleiding Blz. 96
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 97
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 98
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups. Blz. 99
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg). Blz. 100
Opstellen Economische Visie 2030. Blz. 101
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 102
Vaststellen Actieplan. Blz. 103
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 104
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking. Blz. 105
Handelsbevordering, handelsmissies. Blz. 106
Investeringsbevordering, acquisitie. Blz. 107
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 108
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces). Blz. 109
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering. Blz. 110
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB. Blz. 111
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling). Blz. 112
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 113
Mobiliteit Blz. 114
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 115
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 116
Inzet verbonden partijen Blz. 117
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 118
Programma 6 Energie Blz. 119
Inleiding Blz. 120
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 121
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 122
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers. Blz. 123
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 124
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 125
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Blz. 126
Mobiliteit. Blz. 127
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie. Blz. 128
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 129
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 130
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten. Blz. 131
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur. Blz. 132
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 133
Mobiliteit. Blz. 134
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting. Blz. 135
Optreden als launching customer. Blz. 136
Inzet verbonden partijen Blz. 137
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 138
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 139
Inleiding Blz. 140
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 141
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 142
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen. Blz. 143
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen. Blz. 144
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 145
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000. Blz. 146
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers). Blz. 147
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB). Blz. 148
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten. Blz. 149
Uitwerking van Agrofoodpluimen. Blz. 150
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 151
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten. Blz. 152
Uitvoering Brabant bemest beter. Blz. 153
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 154
Inzet verbonden partijen Blz. 155
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 159
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 160
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Blz. 161
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 162
Gedrag en handhaving. Blz. 163
Infrastructuur. Blz. 164
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 165
Transitie naar gedeelde mobiliteit. Blz. 166
Uitvoering OV-concessies. Blz. 167
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 168
Verduurzaming mobiliteitssysteem. Blz. 169
Inzet verbonden partijen Blz. 170
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 171
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 174
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 175
Knelpunten infrastructuur. Blz. 176
Mobiliteitshubs. Blz. 177
Multimodaal netwerk. Blz. 178
OV-netwerk. Blz. 179
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 180
Slimme mobiliteit. Blz. 181
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 182
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Blz. 183
Inzet verbonden partijen Blz. 184
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 185
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 186
Inleiding Blz. 187
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 188
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 189
Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 190
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst. Blz. 191
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant. Blz. 192
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020. Blz. 193
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 194
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020). Blz. 195
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen. Blz. 196
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 197
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Blz. 198
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 199
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling. Blz. 200
Oprichten BrabantSportfonds. Blz. 201
Opstellen Sportakkoord. Blz. 202
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering. Blz. 203
Inzet verbonden partijen Blz. 204
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 205
Algemeen financieel beleid Blz. 206
Inleiding Blz. 207
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 208
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 209
Verbonden partijen Blz. 210
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 211
Stelposten Blz. 212
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 213
Paragrafen Blz. 214
Bedrijfsvoering Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Wat willen we bereiken? Blz. 217
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 218
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 219
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 220
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 221
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie. Blz. 222
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 223
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming. Blz. 224
Tijdige afhandeling van facturen. Blz. 225
Tijdige afhandeling van subsidies. Blz. 226
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 227
Provinciale heffingen Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Beleidskaders Blz. 230
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 231
Grondwaterheffing Blz. 232
Nazorgheffing Blz. 233
Diverse leges Blz. 234
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 237
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 238
Beleidskaders Blz. 239
Inventarisatie risico's Blz. 240
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 241
Ratio weerstandsvermogen Blz. 242
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Onderhoud wegen Blz. 245
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 246
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 247
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 248
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 249
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 250
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 251
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 252
Onderhoud vaarwegen Blz. 253
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 254
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 255
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 256
Financiering, treasury Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Ontwikkelingen treasury Blz. 259
Obligatieportefeuille Blz. 260
Beleid en beheersing van risico's Blz. 261
Provinciefinanciering Blz. 262
Renteschema Blz. 263
Verbonden partijen Blz. 264
Inleiding Blz. 265
Beleidskader Blz. 266
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 267
Lijst van verbonden partijen Blz. 268
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 269
Inleiding Blz. 270
Beleidskaders Blz. 271
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 272
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 273
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 274
Investeringsagenda Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 277
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 278
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 279
Europese programma's Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 282
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 283
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 284
Burgerjaarverslag Blz. 285
Inleiding Blz. 286
Relatiebeheer Blz. 287
Betrokkenheid / participatie Blz. 288
Telefonische bereikbaarheid Blz. 289
Afhandeling subsidies Blz. 290
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 291
Afhandeling facturen Blz. 292
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 293
Jaarrekening 2020 Blz. 294
Programmarekening met toelichting Blz. 295
Programmarekening met toelichting Blz. 296
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 297
Algemene grondslagen Blz. 298
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 299
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 300
Arbeidskosten gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 301
Derivaten Blz. 302
Ambtelijk apparaat Blz. 303
Wet normering Topinkomens (WNT) Blz. 304
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap