Programmarekening met toelichting

Programmarekening met toelichting

Terug naar navigatie - Programmarekening met toelichting

Totaal Na de provinciale verkiezingen van 2019 heeft de provincie gekozen voor een andere begrotingsindeling. De provincie kende t/m 2019 een indeling met zes begrotingsprogramma’s en met onder die begrotingsprogramma’s een aantal productgroepen. Vanaf 2020 heeft de provincie een indeling met tien programma’s en komen er geen productgroepen meer voor.
In het overzicht van lasten en baten zijn per programma de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de lasten en baten van de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisatie van de lasten en baten opgenomen.

 

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000

  Lasten 2020 Lasten 2020 Lasten 2020 Baten 2020 Baten 2020 Baten 2020
 

Begroting vóór

wijziging

Begroting ná

wijziging

Realisatie

Begroting vóór

wijziging

Begroting ná

wijziging

Realisatie
01 Bestuur en Veiligheid            
Programma lasten en baten 12.670 15.426 12.601 2 157 199
Organisatiekosten 5.888 6.584 6.921 0 0 242
Totaal 01 18.558 22.010 19.522 2 157 441
             
02 Ruimte en Wonen            
Programma lasten en baten 14.198 14.909 8.530 520 103 350
Organisatiekosten 5.931 7.411 7.152 0 0 0
Totaal 02 20.129 22.320 15.682 520 103 350
             
03 Water en Bodem            
Programma lasten en baten 44.926 42.002 29.324 5.213 7.362 7.683
Organisatiekosten 4.147 4.593 4.583 0 0 783
Totaal 03 49.72 46.595 33.907 5.213 7.362 8.466
             
04 Natuur en Milieu            
Programma lasten en baten 103.468 148.646 138.829 6.471 16.382 12.879
Organisatiekosten 8.673 10.996 10.582 0 0 0
Totaal 04 112.141 159.642 149.412 6.471 16.382 12.879
             

05 Economie, Kennis

en  Talentontwikkeling

           
Programma lasten en baten 18.408 66.000 63.940 111 17.506 22.697
Organisatiekosten 5.500 6.031 6.651 0 0 803
Totaal 05 23.909 72.031 70.591 111 17.506 23.500
             
06 Energie            
Programma lasten en baten 5.856 7.485 6.901 181 2.104 2.326
Organisatiekosten 2.888 3.978 4.181 0 0 0
Totaal 06 8.744 11.463 11.082 181 2.104 2.326
             
07 Landbouw en Voedsel            
Programma lasten en baten 5.558 25.136 17.006 0 4.422 1.496
Organisatiekosten 2.767 3.038 3.257 0 0 0

Totaal 07

8.325 28.174 20.264 0 4.422 1.496
             

08 Basisinfrastructuur

Mobiliteit

           
Programma lasten en baten 178.513 178.293 191.106 19.725 21.888 37.404
Organisatiekosten 11.320 12.781 14.384 0 0 66
Totaal 08 189.833 191.074 205.489 19.725 21.888 37.470
             
09 Mobiliteitsontwikkeling            
Programma lasten en baten 148.823 61.569 58.616 2.045 32.736 6.822
Organisatiekosten 6.414 8.034 7.484 0 0 0
Totaal 09 155.238 69.603 66.100 2.045 32.736 6.822
             

10 Vrije tijd, Cultuur,

Sport en Erfgoed

           
Programma lasten en baten 50.957 61.157 58.055 693 771 1.074
Organisatiekosten 3.448 3.513 3.687 0 0 0
Totaal 10 54.406 64.670 61.742 693 771 1.074
             
Algemeen Financieel Beleid            

Heffing opcenten 

motorrijtuigenbelasting

0 0 0 257.000 266.000 266.647
Algemene uitkeringen 0 0 0 263.578 277.729 276.636
Dividend 0 0 0 30.881 32.481 32.509
Financieringsfunctie 358 612 7.003 54.309 46.314 47.732

Overige algemene

dekkingsmiddelen

8.519 932 3.773 617 109.237 127.575
Ontwikkelbedrijf 13.762 11.202 2.369 2.283 3.755 24.763
Overhead 73.342 71.211 64.124 0 0 100
Stelposten 79.905 1.813 812 0 0 0
Onvoorzien 1.308 1.308 0 0 0 0
Totaal Alg.Fin.Beleid 177.195 87.078 78.081 608.667 735.516 775.961
             
Totaal van de lasten 817.549 774.661 731.871      
Totaal van de baten       643.629 838.949 870.786

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

  Toevoegingen     Onttrekkingen    
 

Vóór begrotings-

wijzigingen

Ná begrotings-

wijzigingen

Gerealiseerd

Vóór begrotings-

wijzigingen

Ná begrotings-

wijzigingen

Gerealiseerd

Toevoegingen 

aan reserves

288.006 612.249 631.722      

Onttrekkingen

aan reserves

      461.926 547.961 513.904

Totaal lasten +

toevoegingen reserves

1.105.554 1.386.910 1.363.593      

Totaal baten +

onttrekkingen reserves

      1.105.554 1.386.910 1.384.691
             
Geraamd resultaat  0 0        
Gerealiseerd resultaat     21.097