Programma 6 Energie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Realisatie op de beleidsprestaties voor Energie in 2020 is grotendeels doorgelopen zoals gepland. Daarnaast vond dit jaar – zoals aangekondigd in Burap 2 2020 – een herijking plaats van de provinciale aanpak. Op basis van het Bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: ons Brabant’ en de ontwikkelingen in het energiedomein is binnen de doelen en strategie, zoals die eind 2018 zijn vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie en de Energieagenda 2019-2030, toegewerkt naar de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 ‘Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak‘.

Belangrijke resultaten in 2020:
• Een gezamenlijke aanbesteding voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur werd afgerond en een nieuwe aanbesteding voor ca. 4.500 laadpalen is gepubliceerd en gegund.
• Met de eerste industriële installatie met ijzerpoeder als circulaire brandstof waren we onderdeel van een wereldprimeur.
• De vier Regionale Energie Strategieën (RES’en) in Noord-Brabant zijn in concept gereed.
• In 2020 startte het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant dat gemeenten ondersteunt bij de warmtetransitie.
• De Raad van State stemde definitief in met aanpassingen in het plan voor de 28 windmolens aan de A16, waarmee een langdurig en participatief traject tot een einde kwam.
• Zo slim mogelijk en kostenefficiënter gebruik maken van de (beperkt) beschikbare netcapaciteit vraagt samenwerking tussen netbeheerder, gemeenten en provincie. Vanuit Energiek Brabant onderzoeken we met gemeenten en Enexis Netbeheer binnen elke RES-regio of een gedeeld aansluitpunt kan worden gerealiseerd in relatie tot nabije zon- en windparken.
• Begin 2020 is samen met 7 andere partners een Greendeal voor de verduurzaming van het bedrijventerrein in Waalwijk ondertekend.
• Het Rijk keurde begin december onze aanvraag goed voor het Ontzorgingprogramma maatschappelijk vastgoed, waarvoor we € 2 miljoen ontvangen.
• We deden veel kennis en ervaring op met de pilots vanuit het programma Sociale Innovatie Energie dat we uitvoeren met Enpuls BV en we werken met de gelijknamige stichting door aan ‘Brabant geeft Energie’.

Hoewel veel zaken (aangepast) doorliepen, ondervonden ook activiteiten rond Energie de vertragende gevolgen van de corona-crisis. Hier is in Burap 2 2020 al kort aandacht besteed.
Tot slot loopt energie als thema mee in de gezamenlijke acties in het kader van de Brabantse Corona-herstelaanpak vanuit provincie, B5- en M7 gemeenten. Zo is energiebesparing en -opwek onderwerp in de projecten rond het verduurzamen van bestaand vastgoed, waaronder scholen. Dit tegen de achtergrond van de versnellingsopgave voor circulariteit en duurzaamheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)

Kwaliteit (indicator)

G

G

In 2018 is dat 20,524 PJ. (de cijfers voor 2019 zijn nog incompleet). 

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)

Kwaliteit (indicator)

G

G

Fossiele brandstoffen leveren door CO2-uitstoot de belangrijkste bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen. We zetten volop in op besparing en verduurzaming, want brandstoffen die je niet verbruikt leveren geen uitstoot op en duurzame energie evenmin.

Totale emissie broeikasgassen 20,19 Mton (2018), 19,07 Mton (2019, schatting). 

Emissie gerelateerd aan energie 14,1 Mton (2018), 12,9 Mton (2019).  

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Terug naar navigatie - Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Kwaliteit (indicator)

G

G

De Alliantie Energieopslag (Brainport, BOM, DIFFER, TU/e en provincie) heeft gewerkt aan de ontwikkeling en valorisatie van diverse innovatieve energieopslag technologieën. Voorbeelden zijn de demonstratie bij Bierbrouwer Bavaria dat bier produceert met ijzer poeder en de ontwikkeling van een apparaat voor CO2 afvang door start-up Carbyon.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging  x € 1.000
- Bijdrage BOF2 250
- Overig 334
   
Totaal afwijking lasten 584


-Bijdrage BOF2 schuift door naar 2021; Conform Statenvoorstel 04/21 A BOF2: Vervolg Brabant Outcomes Fund wordt € 250.000 overgeheveld vanuit programmabudget Energie t.b.v. garantstelling BOF2

-Overig; De investeringsuitgaven zijn € 0,3 mln. lager dan begroot. Dekking vindt plaats vanuit de reserve investeringsagenda 3e tranche.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.

 

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v.  begroting na wijziging x € 1.000
- Overig 223
   
Totaal afwijking baten 223

 

Financiële gevolgen Corona.
N.v.t.

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 oorspronkelijk Begroting 2020 na wijzigingen Jaarrekening 2020 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programma lasten 5.856 7.485 6.901 584
Toegerekende organisatiekosten 2.888 3.978 4.181 -204
totaal lasten 8.744 11.463 11.082 381
Baten
totaal baten 181 2.104 2.326 223
saldo baten en lasten -8.563 -9.359 -8.755 603