Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Voortgang uitvoering

Aantal provinciaal gecofinancierde projecten 

Aantal grote gebiedsopgaven dat is gestart (cumulatief)*

 

15

2

 

30 

 

40

 

50

* In overleg met onze samenwerkingspartners gaan we de ambitie concretiseren; denk aan een formulering als ‘in 2023 is 10.000 ha waterrobuust ingericht’. De formulering en daarbij passende methodiek is nog niet voorhanden en zal in gezamenlijkheid met o.a. de waterschappen en belanghebbenden tot stand moeten komen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de klimaatadaptatiedialogen zijn vertraagd, zijn er minder uitvoeringsprojecten gecofinancierd. In 2021 stellen we hiertoe een subsidieregeling op. In 2020 zijn een aantal verkenningen van grote gebiedsopgaven (zoals Peelvenen en Kampina) gestart vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak Groen-blauw.Toelichting

O

Kwaliteit

Omdat de klimaatadaptatiedialogen zijn vertraagd, zijn er minder uitvoeringsprojecten gecofinancierd. In 2021 stellen we hiertoe een subsidieregeling op. In 2020 zijn een aantal verkenningen van grote gebiedsopgaven (zoals Peelvenen en Kampina) gestart vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak Groen-blauw.