Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties te voorkomen, moeten kapitaalgoederen worden onderhouden. PS stellen voor de kapitaalgoederen die de provincie in eigendom heeft, het te handhaven kwaliteitsniveau en de bijbehorende budgetten vast. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijven we de uitwerking van het vastgesteld beleid.

Onderhoud wegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Door planmatig onderhoud ligt het provinciale wegennet er goed bij en is er geen sprake van achterstallig onderhoud.
De provincie voert beheer en onderhoud uit conform het prijs- / kwaliteitsniveau dat is vastgesteld als de Brabantse norm in de beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (KOPI, 2018). We streven daarnaast naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem en zetten daarom bij beheer en onderhoud voortdurend in op duurzaamheid én innovatie. We bieden ruimte aan extra ambities, waarbij we werk met werk proberen te maken.

 

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

De provincie is verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en daarom houdt de provincie een provinciaal wegennet in stand door:
• Het onderhouden en beheren van provnincale wegen en fietspaden;
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid op proviciale wegen en fietspaden;
• Het oplossen van kleine knelpunten in het regionale wegennet;
• Het op orde hebben en houden van mobiliteits- en verkeersdata.

Het provinciale (fiets-)wegennet bestaat uit:

areaal hoeveelheid
Hoofdrijbanen 550 km, waarvan circa 40 km 2x2
Fietspaden 510 km
Berm 1.100 hectare
Bomen 52.500
Kunstwerken (bruggen, viaducten, etc) 798 stuks
Verkeersregelinstallaties 80 stuks
Lichtmasten en bewegwijzeringsmasten 9.700 stuks

 

In 2020 is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning groot onderhoud en vervanging uitgevoerd. Door in de meerjarenplanning het onderhoud afhankelijk te stellen van de toestand buiten zetten we de middelen doelmatig is en wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Daardoor ligt het provinciale wegennet er goed bij. In 2020 is o.a. onderhoud uitgevoerd aan de Prinslandsebrug, is gestart met de werkzaamheden Randweg Boekel, is de verkeersveiligheid verbeterd op de N631 met de aanleg van de rotonde op de kruising met de Ketelbaan en is de voorkeursbeslissing voor de N284 Hapert – Reusel genomen. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de statenmededeling Programmering Mobiliteit 2021-2026. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan het dagelijks onderhoud inclusief calamiteiten- en gladheidsbestrijding.
Bij de totale onderhoudstaak hebben we maximaal ingezet op duurzaamheid en innovatie. Daarbij maken we gebruik van de beschikbare kennis en expertise in de markt via de wijze van aanbesteden van infraprojecten. De provincie is voor de 2e keer op rij uitgeroepen tot meest duurzame publieke opdrachtgever. Ook hebben we zelf pilots en experimenten uitgevoerd o.a:
• Vanuit de ervaringen van de pilot ‘licht als dienst’ op de N279 wordt naast de LED-technologie ook een lager vermogen toegepast en op afstand regelbaar bij de provinciale installaties. Dit levert een energiebesparing van 60% op en is als eerste toegepast op de N261.
• Op fietspad N257 wordt ihkv hergebruik geëxperimenteerd met 16 betonvarianten met variaties in laagdikte, plaatlengte, type wapeningsvezel en bindmiddel. De resultaten worden gemonitord en op basis daarvan gekeken naar mogelijkheden van opschaling bij onderhoudsprojecten.
• Op de N277 bij Elsendorp is als geluidsinnovatie getest met een stille betonbaan via een nieuwe methode (grooving & grinding). De geluidsproductie van de weg is sterk gereduceerd. Er wordt gekeken naar een eventuele uitrol op de N279 Asten – Limburgse grens.
• Op de N625 is in 2018 een proef gedaan met een zeer hoog percentage hergebruikt materiaal in een nieuwe deklaag en met een lage verwerktingstemperatuur. Op basis van de resultaten wordt de techniek opgeschaald bij projecten op de N631 en N638.

Steunpunt Oud-Gastel is vernieuwd en verduurzaamd. Een tweede steunpunten is voorbereid en zal in verband met de functie van gladheidsbestrijding vanaf het tweede kwartaal 2021 worden uitgevoerd.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Op de begroting van het dagelijks beheer van € 13,7 mln is in 2020 € 15,4 mln gerealiseerd (112%). De overschrijding van € 1,7 mln is opgebouwd uit o.a.:
• € 0,4 mln overschrijding in de kosten van elektriciteit door de vertraging in het ombouwen naar LED-technologische van openbare verlichting langs provinciale wegen.
• € 0,3 mln overschrijding agv schade aan provinciaal eigendom veroorzaakt door derden. Hier staan extra inkomsten tegenover uit hoofde van schadevergoedingen.
• € 0,4 mln kosten voor curatieve acties tegen de Eikenprocessierups

Onderhoud provinciale gebouwen en installaties

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De provincie streeft naar een schone, open en transparante werkplek met een flexibele invulling. Het onderhoud van de provinciale gebouwen en installaties is erop gericht de bestaande voorzieningen op een doelmatige en veilige manier in stand te houden. Deze activiteiten gelden ook voor de ruimten die aan derden verhuurd worden.  De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden vindt plaats op basis van meerjarenplanningen, de zogenaamde onderhoudsboeken.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Het naar verwachting benodigde onderhoud is vastgelegd in meerjarenplanningen, de zogenaamde onderhoudsboeken.

 

Onderhoudsboek hoofdgebouw en onderhoudsboek nieuwbouw
In het onderhoudsplan zijn zowel het jaarlijkse als meerjaarlijks onderhoud opgenomen. Het onderhoud bestaat voor een belangrijk deel uit het jaarlijks onderhoud, zoals het periodiek onderhoud aan de liften, het
beveiligingssysteem en de klimaatinstallatie. Dat is nodig om de bedrijfszekerheid en het comfort van de gebouwen en de installaties te waarborgen, de veiligheid te garanderen en de uitstraling van de gebouwen in stand te houden. Het meerjaarlijks onderhoud heeft betrekking op het niet-reguliere en groot onderhoud aan gebouwen, installaties en apparatuur. In 2017 zijn de onderhoudsboeken (2017-2022) geactualiseerd. In 2020 hebben we de onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen geïnventariseerd ten behoeve van een nieuw onderhoudsplan (2021-2025). Het nieuwe onderhoudsplan zal in 2021 worden vastgesteld. Voor de uitvoering van het meerjaarlijks onderhoud is in 2020 een dotatie van € 0,65 mln in de voorziening onderhoud provinciehuis gestort.

 

Onderhoudsboek museum
Het Noordbrabants Museum aan de Verwerstraat te ’s-Hertogenbosch is provinciaal eigendom. De provincie verhuurt ruimten in het complex aan de Stichting Beheer Museumkwartier, die deze ruimten weer onderverhuurt aan o.a. de Stichting Het Noordbrabants Museum en Stichting Erfgoed Brabant. Het provinciaal Depot Bodemvondsten is ook gevestigd op deze locatie. De beheersstichting coördineert tevens het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. Om deze kosten te dekken wordt € 245.000 in de onderhoudsvoorziening gestort.

Onderhoud vaarwegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De uitvoering van de (beheer) maatregelen aan provinciale vaarwegen zoals de Mark, de Dintel, de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, de Roode Vaart en het Mark Vlietkanaal is in medebewind opgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta. De onderhoudstoestand van deze vaarwegen behoeft de komende jaren aandacht om de basis op orde te houden.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

De provincie voert zelf geen beleidsprestaties i.c. werkzaamheden uit aan de vaarwegen. De uitvoering van het vaarwegbeheer door Waterschap Brabantse Delta is gebaseerd op een financiële overeenkomst tussen provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta waarin een kostenverdeelsleutel is opgenomen. In het beheer en onderhoud van de West-Brabantse kanalen worden knelpunten geconstateerd. Onder andere de PFAS problematiek vertraagt de inhaalslag aan baggerwerkzaamheden waarvoor Provinciale Staten in de begroting 2019 extra middelen hebben toegekend om deze knelpunten de komende jaren aan te pakken. De provincie voert hierover intensief overleg met Waterschap Brabantse Delta.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

 

 

Bij de behandeling van de begroting 2019 hebben PS incidenteel € 6,6 mln beschikbaar gesteld om de onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende
uitgangspunten. De uitvoerder van dit onderhoud, waterschap Brabantse Delta, heeft de onderhoudskosten
gepland in 2022 t/m 2024.