Programma 2 Ruimte en wonen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook in 2020 werkten we aan de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving via een zorgvuldige belangenafweging. Dit hebben we gedaan door circa 2.400 gemeentelijke plannen te beoordelen en te voorzien van een passende provinciale reactie. Op basis van de Omgevingswet ontwikkelen we een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Op basis van de besluiten over de transitie van de landbouw is de Interim Omgevingsverordening geactualiseerd. Via een participatief traject hebben wij gewerkt aan de Ontwerp Omgevingsverordening, waarover in 2021 besluitvorming plaatsvindt. In 2020 zijn 10.800 woningen gerealiseerd, voornamelijk op inbreidingslocaties. We hebben voortgang geboekt in de doorontwikkeling van de campussen BIC (Eindhoven), Automotive Campus (Helmond) en Pivot Park (Oss). De investeringsagenda heeft ervoor gezorgd dat we versneld afspraken maken over deze transformatiegebieden. Zowel binnenstedelijk in Breda en Eindhoven als in het landelijk gebied – via de VAB-proeftuinen Zundert, Asten en Elsendorp – zijn concrete stappen gezet.

 

Impact Corona

Door corona is sprake van een toename van leegstand van vastgoed, waardoor de aanpak van stedelijke transformaties urgenter is geworden. We zien vooral dat de detailhandel het zwaar heeft als gevolg van corona.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Terug naar navigatie - Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Participeren in ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Participeren stedelijke transformatieopgaven.

Kwaliteit (indicator)

G

G

Door de beoordeling van 2.400 gemeentelijke plannen, het terugdringen van de leegstand en onze bijdrage aan de gebiedstransformaties heeft de omgevingskwaliteit in Brabant een impuls gekregen.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Verhogen woningvoorraad
  • Binnenstedelijke inpassing nieuwe woonruimte.

Kwaliteit (indicator)

G

G

Op basis van de jaarlijkse actualisatie van gegevens over de demografie, de woningbehoefte en het planaanbod zetten wij gerichte acties in om de woningbouw te versnellen. We maken in regionaal verband afspraken met gemeenten over aantallen woningen, de verbinding met andere opgaven en woningen voor doelgroepen.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Terug naar navigatie - Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Ontwikkeling van werklocaties

Vraaggerichte ontwikkeling van hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale afspraken en samenwerking.

  • Verduurzamen werklocaties

10 verduurzaamde werklocaties waar maatregelen zijn genomen betreffende de energietransitie en klimaatadaptatie opgaven.

Kwaliteit (indicator)

G

G

We hebben afgelopen jaar aan kennisontwikkeling gedaan, data verzameld en de informatie hierover gedeeld met onze partners. We zien dat vooral de detailhandel het zwaar heeft als gevolg van corona. We hebben het actieprogramma geactualiseerd en hebben voortgang geboekt in de campusontwikkelingen. Met de regio’s zijn afspraken gemaakt over de vraaggerichte ontwikkeling van werklocaties. We zijn met de regio's in gesprek over actualisering van de plannings- en programmeringsafspraken voor werklocaties.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden
partijen ingezet:
· Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
· Stichting Brainport Smart Districts
Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting

Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 5.242
- Ontwikkelbedrijf 604
- Werklocaties 277
- Overig 255
   
Totaal afwijking lasten 6.378

 

- Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat: Door uitstel van de behandeling van de beroepen op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) bij de Raad van State is vertraging opgetreden in de uitvoering werk in 2020. Eind 2020 is pas duidelijk geworden dat de behandeling definitief is uitgesteld naar januari 2021. Daarom is besloten om de uitvoeringsorganisatie af te schalen en de uitvoering van het werk op te schorten tot oktober 2021. De Staten zijn in november via een statenmededeling hierover geïnformeerd. Op basis hiervan is besloten om de contractuele betalingen tot en met het uitvoeringsontwerp te voldoen. Vanaf oktober 2020 blijft de aannemer Mourik-Besix betrokken bij het werk. Hierdoor is een flinke onderschrijding ontstaan. Het risico is reeds eerder benoemd richting de Staten, maar de zekerheid ontbrak om de begroting hierop aan te passen. De middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd voor GOL.

- Verkenningen Ontwikkelbedrijf: De voorziene bijdrage aan Eindhoven XL is niet zoals voorzien eind 2020 beschikt, maar begin 2021.

- Werklocaties: De minderuitgaven betreffen vooral uitgaven die geraamd waren in 2020, maar alsnog (naar verwachting) in 2021 plaats gaan vinden. Dit betreft o.a. kosten voor de doorontwikkeling van BIC, bijdragen aan ontwikkelkosten Haven Werkendam en regionaal bedrijventerrein in De Peel.

- Overig: Saldo van diverse kleinere over- en onderschrijdingen zoals op de posten omgevingswet, omgevingskwaliteit en werkbudgetten ontwikkelbedrijf.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet lager uit.

 

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Ontwikkelbedrijf: Opbrengst locatie Vossenhol - Biest Houtakker 226
- Overig 21
   
Totaal afwijking baten 247

- Ontwikkelbedrijf: opbrengsten locatie Vossenhol – Biest-Houtakker. Een deel van de in 2021 voorziene opbrengsten van totaal € 520.000 zijn reeds in 2020 ontvangen.

- Overig: saldo van overige lagere en hogere inkomsten.

 

Financiële gevolgen Corona.
Voor dit programma zijn er geen significante uitgaven ten aanzien van ondersteuning als gevolg van Corona gedaan. Ook m.b.t. de uitputting van de budgetten is er geen significante invloed van Corona (zie toelichtingen).

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 oorspronkelijk Begroting 2020 na wijzigingen Jaarrekening 2020 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programma lasten 14.198 14.909 8.530 6.378
Toegerekende organisatiekosten 5.931 7.411 7.152 259
totaal lasten 20.129 22.320 15.682 6.638
Baten
totaal baten 520 103 350 247
saldo baten en lasten -19.609 -22.217 -15.332 6.885