Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies (BBV) en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:
• De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
• De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1. Gemeenschappelijke regelingen;
2. Vennootschappen en coöperaties;
3. Stichtingen en verenigingen, en,
4. Overige verbonden partijen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen risicodragend ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.
De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties als die een bijdrage leveren aan het publiek en provinciaal belang.
Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 12 december 2014 door PS is vastgesteld. Hierin is het beleid met betrekking tot verbonden partijen geactualiseerd en is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Ook staan de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In het najaar 2020 is gestart met een nieuwe versie van het beleid ten aanzien van verbonden partijen. Deze wordt in 2021 aan uw staten aangeboden.

 

Bestuurlijk belang verbonden partijen
Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen. Naar aanleiding van de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen zijn ook de bestuurlijke rolverdelingen van de verbonden partijen in de tabellen verwerkt.

 

Financieel belang verbonden partijen
Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. Dividendafspraken zijn met de volgende verbonden partijen gemaakt: Eindhoven Airport NV, Enexis Holding NV, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen.

 

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

 

 Ontwikkelingen

De meest belangwekkende ontwikkelingen bij de verbonden partijen:

Invloed Covid
In 2020 heeft het coronavirus bij alle verbonden partijen in meer of mindere mate impact gehad op de uitoefening van hun kerntaken. In alle aandeelhoudersvergaderingen 2020 is specifiek ingegaan op dit onderwerp. Ook heeft de provincie een verzoek aan de accountants gedaan om zowel in 2020 als in 2021 dieper in te gaan op de impact van het coronavirus op de verbonden partijen. Op korte termijn zijn alle verbonden partijen in staat geweest de gevolgen van het virus op te vangen. Als het coronavirus echter hardnekkig blijft voortwoekeren is het onduidelijk wat het lange termijn effect zal zijn. Bij Eindhoven Airport en Monumentenbeheer Brabant heeft de impact van het virus tot bijzondere/extra afspraken geleid. Deze zijn in de toelichting bij deze verbonden partijen nader toegelicht.
De steunmaatregelen in verband met COVID hebben ook geleid tot extra inzet bij de BOM zie hiervoor de toelichting programma Economie.

 

Enexis
De (Brabantse) energietransitie, die vraagt om forse aanpassingen en investeringen in het energienetwerk. In 2020 hebben de aandeelhouders van Enexis een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt van in totaal € 500 miljoen. De provincie Noord-Brabant neemt hiervan circa € 159 miljoen voor haar rekening. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een belangrijke financiële impuls (versterking van het Eigen Vermogen) om de aanpassingen te realiseren. Ook in 2020 was Enexis een belangrijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van de RES’en in Brabant. De Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 geeft verder richting aan de gesprekken met (o.a.) Enexis over de planning van opwek en vraagsturing in relatie tot netcapaciteit en andere opgaven als woningbouw, bedrijventerreinen, laadpalen etc. Zie ook toelichting bij programma energie.

 

Vuelta La Holanda
De Stichting La Vuelta Holanda realiseert de start van de Vuelta (Ronde van Spanje) in Nederland. Vanwege de coronacrisis is dit sportevenement in 2020 afgelast. Er is een scenario onderzoek gestart om het evenement naar 2022 te verplaatsen.

 

Eindhoven Airport
De financiële impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport is in 2020 zéér groot. Eindhoven Airport heeft maatregelen genomen om zowel de investeringen als de operationele kosten in te perken. Een (klein) aantal investeringen zijn juist vanwege Corona naar voren gehaald, dit gezien de rust op het vliegveld (weinig reizigers hebben er dan last van).
Onduidelijk is echter nog wat de impact op Eindhoven Airport zal zijn als de effecten van de coronacrisis komende jaren aan blijven houden. Een aantal scenario’s zijn uitgewerkt waarbij er onder meer rekening wordt gehouden met een economische recessie en een terugvallende vraag naar luchtvaart.

 

BOM
De BOM heeft in 2020 in nauw overleg met de aandeelhouders en andere stakeholders een meerjarenplan ontwikkeld voor de periode 2021 – 2025. Het beleidskader economie en de uitvoeringsagenda energie vormen de basis voor het gesprek met de BOM over de uitwerking in concrete activiteiten en jaarplannen.
BOM (en de ROM’s) leverde een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. Zie ook toelichting bij programma economie en energie.

 

Beëindigde verbonden partijen
Drie van de vijf SPV's Enexis (CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV )
De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (de CV is ontbonden), de Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen en het breedbandfonds.

 

Nieuwe verbonden partijen
De provincie is in 2020 één nieuwe deelnemingen aangegaan. De Hollandse Waterlinie. Het activeren van deze Gemeenschappelijke regeling hangt af van besluitvorming van Unesco werelderfgoed en wordt pas in de zomer van 2021 verwacht.

 

Risico's
Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving(de Wet Normering Topinkomens (WNT) is specifiek opgenomen in de tabel)Indien oranje of rood wordt gescoord, wordt dit onderaan de tabel toegelicht.

Groen  Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die om aandacht of inzet vragen. Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen, statuten die herzien (moeten) worden of licht tegenvallende resultaten.
Rood  Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en reeds eerder onder de aandacht van PS zijn gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder, als er geen publiek belang (meer) is of tegenvallende resultaten.

In de bijlagenbundel van de Begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen. In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)                    Programma 5, 6     Actief Voldoet
Zuidelijke Rekenkamer Programma 1     Monitorend Voldoet
Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant   Programma 8
    Monitorend
Voldoet
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Programma 3
    Actief
Voldoet
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Programma 3
    Actief
Voldoet
Omgevingsdienst Brabant Noord Programma 3
    Actief
Voldoet

 

Omgevingsdienst Brabant Noord
Financiën: De exploitatiebegroting van de ODBN is in evenwicht. De financiële positie voldoet echter niet aan de norm. De norm is dat de algemene reserve ten minste zo groot is als de financiële waarde van de gewogen risico’s (norm: weerstandsratio is ten minste 1). In de Ontwerpbegroting 2021 bedraagt deze 0,84. Van belang is dat het weerstandsvermogen versterkt wordt tot ten minste het gewenste, genormeerde niveau.
Het meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) is voor een belangrijk deel afgerond. Uit de jaarrekeningresultaten van de komende jaren zal nog moeten blijken hoe robuust de bedrijfsvoering van de ODBN is.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
Enexis NV                                                                                   Programma 6     Actief Voldoet
CBL Vennootschap BV Beëindigd        
Vordering op Enexis BV Beëindigd
       
Verkoop Vennootschap BV Beëindigd
       
CSV Amsterdam BV Programma 5
    Actief n.v.t.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Programma 5
    Actief
n.v.t.
Brabant Water NV Programma 3
    Actief
Voldoet
Eindhoven Airport NV Programma 8
    Actief
n.v.t.
BOM Holding BV Programma 5, 6
    Actief
Voldoet
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte BV Programma 2
    Actief
Voldoet
Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij BV Beëindigd        
Business Park Aviolanda BV Programma 5     Actief
n.v.t
Nederlandse Waterschapsbank NV Programma 3     Monitorend
n.v.t.
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten Programma 1     Monitorend
n.v.t.
PZEM NV Programma 5     Monitorend
n.v.t.
Pivotpark Holding BV Programma 5     Actief
Voldoet
Green Chemistry Campus BV Programma 5, 6     Actief
Voldoet
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Programma 3     Actief
Voldoet
Monumenten Beheer Brabant Programma 10     Actief
Voldoet
Brabant Startup Fonds BV Programma 5     Actief
Voldoet
Breedbandfonds Brabant Beëindigd        

 

Brabant Water
Financiën: Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers 2019 (en waarschijnlijk ook van 2020) staat Brabant Water er financieel gezond voor. In 2019 is er een positief nettoresultaat behaald van € 29,5 mln. en bedroeg de solvabiliteit 58%. Toch zijn er ontwikkelingen die alertheid vragen. Door klimaatveranderingen staan drinkwaterbedrijven voor een enorme opgave. Langere perioden van hitte en droogte vragen om extra investeringen in productie- en distributiecapaciteit. Naast verdroging zorgen digitalisering, cybersecurity en veroudering van het huidige drinkwaternetwerk ook voor een stijgende noodzaak tot (extra) investeren. De vraag is echter op welke wijze dit gefinancierd gaat worden. Door de huidige winstregulering kunnen drinkwaterbedrijven namelijk niet het benodigde extra geld genereren om deze investeringen uit te voeren. Vanuit de drinkwaterbedrijven is dan ook een lobby aan het ontstaan voor een aanpassing van de huidige winstreguleringsmethodiek.
Brabant Water brengt momenteel in kaart wat de financiële impact is van bovengenoemde risico’s en op welke wijze de (extra) investeringen op de korte, middellange en lange termijn gefinancierd moeten gaan worden.

 

Eindhoven Airport
Financiën: De financiële impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport is in 2020 en vooralsnog ook in 2021 zéér groot. Het grootste deel van de kosten is vast en de inkomsten uit havengelden, parkeren, horeca en Retail zijn nagenoeg weggevallen. De effecten van Covid-19 leverde voor Eindhoven Airport in 2020 een fors negatief operationeel resultaat op. Door de goede financiële basis die afgelopen jaren is opgebouwd kan het verlies over 2020 worden opgevangen. Gezien de huidige coronacrisis en de zéér grote impact hiervan op de luchtvaartindustrie wordt er geen dividend uitgekeerd over de boekjaren 2019 en 2020. Ondanks de tegenslag in 2020 en 2021 is er vertrouwen in de toekomst, dit gezien de start van de vaccinaties en het feit dat afgelopen zomer tijdens de korte opleving het “oude reisgedrag” van de reiziger weer relatief snel opveerde.

 

BOM Holding BV
WNT: Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders geldt dat deze passend is binnen de wettelijke kaders van de WNT en het bezoldigingsbeleid zoals dit door de aandeelhouder is vastgesteld.
Governance: In 2019 is mevrouw E.A.G. Raats–Coster toegetreden tot de RvC. RvC bestaat uit 5 personen en functioneert naar tevredenheid. De provincie stuurt via de aandeelhouderslijn en via de subsidielijn. In 2020 mevrouw Brigit van Dijk gestart als nieuwe CEO.

 

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR
Beleid: In 2022 dient zich de Omgevingswet en nieuwe Provinciale Omgevingsverordening aan. De positie die RvR in het buitengebied heeft kan hierbij onder druk komen te staan doordat de exclusiviteit van RvR verdwijnt. Het buitengebied wordt namelijk ook toegankelijk gemaakt voor andere woningbouwontwikkelingen. In 2021 vindt actief afstemming plaats tussen de directie, RvC en aandeelhouder om hier het strategisch beleid op aan te passen.

 

Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM
De activiteiten van de TOM BV zijn alleen nog gericht op beëindiging van de samenwerking.

 

Pivotpark Holding BV
Financiën: De financiële positie ultimo 2020 + prognoses laten een positief beeld zien waardoor een voorziening niet meer nodig wordt geacht.

 

Green Chemistry Campus BV
Beleid: De personeelswisselingen en COVID-19 hebben impact (verminderde acquisitie en marketing
activiteiten) gehad op het te voeren beleid van de Green Chemistry Campus. De focus lag hierdoor meer op de korte termijn dan op de (middel)lange termijn. De nieuwe directeur, geeft sinds haar aanstelling begin november prioriteit aan het opstellen van het jaarplan 2021 en de actualisatie van het businessplan 2019-2025.
Financiën: Vanwege de Corona-effecten vallen de inkomsten uit projecten en adviesdiensten over 2020 tegen. Hierdoor loopt GCC achter op de groei zoals geschetst in het businessplan. Eind 2019 is door de provincie Noord-Brabant projectsubsidie verleend vanuit het budget van het uitvoeringsprogramma "Brabant beweegt Biobased 2016-2019". Deze subsidie wordt in gelijke delen overgemaakt over de jaren 2019 tot en met 2024. Dit geeft de campus tijd om de waardepropositie verder te ontwikkelen en de businesscase te verstevigen. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 2.3 mln., dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat – mede op basis van een lange termijn planning - de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

 

Monumenten Beheer Brabant
Beleid: In het najaar 2017 is gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Eind 2019 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen zijn betrokken bij het nieuwe Erfgoedkader dat in 2020 is opgesteld. Inmiddels is besloten dat de rol “beweging stimuleren” geen structurele taak meer is van MBB.
Financiën: Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 2,058 mln., dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen, maar dit neemt niet weg dat het risico van niet volledig terugverdienen van investeringen blijft. De coronamaatregelen treffen de belangrijkste huurders van MBB, waardoor zij de huur heeft opgeschort. De provincie heeft MBB uitstel van betaling van rente en aflossing geboden voor een termijn van 7 maanden.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
Interprovinciaal overleg IPO en Bij 12 (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
Stichting Brabant C Fonds Programma 10
    Actief
Voldoet
Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen Beëindigd
       
Stichting Beheer Museum Kwartier Programma 10
    Actief
Voldoet
Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Programma 5
    Actief
Voldoet
Stichting Brainport Smart District  Programma 2     Actief  Voldoet 
Stichting La Vuelta Holanda Programma 10
    Actief
n.v.t.

 

Stichting Brainport Smart District
In het najaar 2020 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een Gezamenlijk Innovatief Ontwikkelbedrijf (GIO). Dit om het innovatieprogramma verder door te ontwikkelen en te komen tot enerzijds de gewenste kennisdeling over en versnelling van het woningbouwprogramma en anderzijds de integratie van het programmabureau met de grondexploitatie.
In het eerste kwartaal van 2021 worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie besproken met de gemeente Helmond en de provincie. Op basis hiervan moet duidelijk worden hoe de governance van het GIO eruit moet gaan zien en welke plaats de stichting hierin krijgt en hoe de financieringsstructuur voor BSD wordt ingeregeld. Afhankelijk van de rol die de provincie hier gaat innemen dient het financieringsvraagstuk opnieuw bekeken te worden. Stichting BSD verkent op dit moment diverse subsidiemogelijkheden voor de financiering van de innovatiecomponenten van Brainport Smart District.

 

4. Overige verbonden partijen

Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen                                           Programma 3     Actief Voldoet

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen

Belang

Gemeenschappelijke Regeling Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar) / Inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) Moerdijk De Bie / Van Gruijthuijsen Lid bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie 50,0%
Zuidelijke Rekenkamer Eindhoven Programmaraad lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 50,0%
Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant Oss Van der Maat* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,3 %
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg Smit / Lemkes-Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 40,0%
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Eindhoven Smit / Lemkes-Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 45,0%
Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch Smit / Lemkes-Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 37,0%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke Regeling Lening Garantstelling Eigen vermogen per 1-1-2020 Eigen vermogen per 31-12-2020 Vreemd vermogen per 1-1-2020 Vreemd vermogen per 3112-2020
Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)   140.000 97.265 97.265 130.761 130.761
Zuidelijke Rekenkamer     99 99 227 227
Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant     808 808 792 792
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     1.843 1.855 3.957 3.942
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant     1.890 1.890 3.287 3.137
Omgevingsdienst Brabant Noord     8.148 8,186 11.168 10.905

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2020.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

Belang

bedragen x € 1.000
Vennootschappen en Coöperaties Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar) / Inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde Agio Gestort Boekwaarde
Enexis 's-Hertogenbosch Van der Maat / De Bie stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC / lid AHC 30,8% 46.144 - 46.144 -
CBL Vennootschap BV Beëindigd              
Vordering op Enexis BV Beëindigd              
Verkoop Vennootschap BV Beëindigd              
CSV Amsterdam BV 's-Hertogenbosch De Bie* Stemrecht / lid AHC 30,8% 6 - 6 -
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 's-Hertogenbosch De Bie* Stemrecht / lid AHC 30,8% pm - pm -
Brabant Water NV 's-Hertogenbosch De Bie / Smit Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC / lid AHC 31,6% 88 - 88 -
Eindhoven Airport NV Eindhoven De Bie / Van der Maat Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC 24,5% 1.112 - 556 -
BOM Holding BV Tilburg De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC 100% 1 31.327 31.328 31.328
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 100% 30 89 119 111
CV ORR I 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 1.485 24.458 25.943 24.498
CV ORR II 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / Commanditair vennoot 99%        
Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM Beëindigd              
Business Park Aviolanda BV Woensdrecht De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 6.477 6.488 6.488
Nederlandse Waterschapsbank NV 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,07% 100 - 100 -
PZEM NV Middelburg De Bie* Stemrecht 0,05% 4 - 4 -
Pivotpark Holding BV Oss De Bie / Ronnes Stemrecht 70,7% 20 6.282 6.302 6.302
Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 2.300 2.311 2.300
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 's-Hertogenbosch De Bie / Lemkes- Straver Stemrecht 100% - - - -
Monumenten Beheer Brabant 's-Hertogenbosch Van der Maar / De Bie Stemrecht 72% 2.058 - 2.058 2.058
Brabant Startup Fonds BV Tilburg De Bie / Van Gruijthuisen Stemrecht 100% - - - -
Breedbandfonds Brabant Beëindigd              

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
Vennootschappen en coöperaties Lening Garantstelling Eigen vermogen per 1-1-2020 Eigen vermogen per 31-12-2020 Vreemd vermogen per 1-1-2020 Vreemd vermogen per 3112-2020 Resultaat na belasting 2020 Netto dividend ontvangen in 2020 over 2019
Enexis NV 159.490   4.112.000 4.116.000 4.146.000 4.635.000 108.000 27.491
CSV Amsterdam BV     452 393 84 27 172  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV     1.590 1.569 455 20 -20  
Brabant Water NV     665.384 665.384 479.546 479.546    
Eindhoven Airport NV     113.936 113.936 16.260 16.260   0
BOM Holding BV 139.211 3.500 53.321 53.321 121.774 121.774    
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR     413 413 50 50    
CV ORR I     7.955 7.955 682 682    
CV ORR II   50.000 2.259 2.259 22.104 22.104    
Business Park Aviolanda BV 1.704   12.291 12.291 13.015 13.015    
Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.796.000 1.796.000 94.409.000 94.409.000   pm
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 149.800   4.258.000 4.258.000 133.251.000 133.251.000   pm
PZEM NV     1.346.621 1.346.621 940.039 940.039    
Pivotpark Holding BV 15.900   5.922 5.922 17.081 17.082    
Green Chemistry Campus BV     -166 -166 4.374 4.374    
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV     - - 3.952 3.952    
Monumenten Beheer Brabant 7.090   721 721 8.732 8.605    
Brabant Startup Fonds BV 6.950   - - 5.870 5.870    

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019 of de reeds gepubliceerde jaarrekening 2020.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Belang

Stichtingen en verenigingen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar) / Inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 's-Gravenhage Van Gruijthuijsen* Lid van bestuur 9,63%
Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van bestuur 8,33%
Stichting Brabant C Fonds Tilburg De Bie / Van Pinxteren Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 100%
Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Van Pinxteren* Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 75%
Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen Beëindigd      
Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk De Bie / Van Pinxteren

Lid van de raad van deelnemers.

50%
Stichting Brainport Smart District Helmond Ronnes*

Lid van bestuur

26%
Stichting La Vuelta Holanda Utrecht Van Pinxteren*

Lid van bestuur

15%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend

 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
Stichtingen en verenigingen Lening Garantstelling Eigen vermogen per 1-1-2020 Eigen vermogen per 31-12-2020 Vreemd vermogen per 1-1-2020 Vreemd vermogen per 3112-2020
Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)   300 4.462 4.462 21.244 21.244
 Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     328  327  177  177 
Stichting Brabant C Fonds     1.409 1.409 4.407 4.407
Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 744 744
Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     3.845 4.432 135 67
Stichting Brainport Smart District     43 43 318 318
Stichting La Vuelta Holanda     6.159 6.159 295 295

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2020.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

Overige verbonden partijen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar) / Inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 's-Hertogenbosch Van der Maat / Lemkes-Straver GS vormen Algemeen Bestuur,
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100%

 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
Overige verbonden partijen Lening Garantstelling Eigen vermogen per 1-1-2020 Eigen vermogen per 31-12-2020 Vreemd vermogen per 1-1-2020 Vreemd vermogen per 3112-2020
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen   1.249 106.514 106.514 27.255 27.255

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019.

 

5. Investeringsfondsen voor Brabant

Fonds Fondsomvang x € 1 mln. Looptijd Revolverendheid Multiplier Pertefeuille
Innovatiefonds Brabant 125 2037 Nominaal ≥ 3 Van Gruijthuisen
Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4 De Bie
Brabant C fonds 34 2022 Beperkt (oplopend van 15 naar 32 % in 2021 ≥ 3 Van Pinxteren
Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2029 Niet of nauwelijks ≥ 3 Lemkes - Straver
Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 Van Pinxteren
Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 Van Gruijthuisen

Zie bijlagenbundel jaarstukken 2020 voor aanvullende fondsinformatie