Programma 1 Bestuur en veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De uitvoering van het programma Bestuur en veiligheid ligt grotendeels op koers.
Vanuit de twee trajecten (1) Samen/Participatie/Draagvlak en (2) invoering correctief bindend referendum zijn in december 2020 respectievelijk een startnotitie en een informatieve notitie naar PS gezonden. In 2021 gaan we in nauwe samenwerking met PS de beide trajecten nader concretiseren en komen we tot een participatie- en een referendumverordening. Als input voor participatietrajecten ontwikkelen we voor de organisatie een Brabants Participatiekompas.
In 2020 is de herindeling/splitsing van de gemeente Haaren afgerond. Ten behoeve van de herindelingen van de gemeenten Landerd en Uden (Maashorst) en Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Land van Cuijk) zijn GS-zienswijzen vastgesteld die naar de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn gezonden. Doelstelling is deze herindelingen per 1 januari 2022 te effectueren.
Nadat op 19 juni 2020 de bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” is vastgesteld, is op alle drie actielijnen een start gemaakt met de uitvoering van een palet aan activiteiten. Een eerste mijlpaal is de oprichting van een Centrum voor Data Science and Subversive and Organised Crime bij Jheronimus Academy for Data Science (JADS). Met bijbehorende leerstoel voor een bijzonder hoogleraar ondermijning. Er is verder een start gemaakt met de opstelling van een Masterplan interne weerbaarheid, dat in het eerste kwartaal 2021 beschikbaar komt.

Met het nieuwe Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 is een andere weg ingeslagen, mede naar aanleiding van de evaluatie op het vorige beleidskader. Ook het landelijke programma Agenda Toekomst Toezicht, dat een professioneel en modern toezicht voorstaat, is een inspiratiebron geweest voor het nieuwe beleidskader.
Het systematisch toezicht heeft over het algemeen plaatsgevonden in het tempo en op de wijze zoals beschreven is in het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020. Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer heeft toezichtontvangers vanwege de coronamaatregelen de gelegenheid geboden om uitstel aan te vragen voor indiening van stukken, waardoor de periode van afhandeling langer is geworden dan gebruikelijk.

 

Impact corona

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het dossier Kinderen en Democratie voor wat betreft de concrete uitvoering is vertraagd. Corona beperkt ons in het organiseren van fysieke bijeenkomsten.
Door de maatregelen kenden de Brabantse natuurgebieden veel meer bezoekers dan gebruikelijk. Dit heeft tot een verhoogde ureninzet van de SSiB-Boa’s geleid, met de bijbehorende extra kosten. De week van de weerbaarheid is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan.
De coronamaatregelen hebben voor Interbestuurlijk Toezicht op een aantal onderdelen nadelig gewerkt. Met name de activiteiten in het spoor ‘Interactie’, zoals het opstarten van de ambtelijke en bestuurlijke dialooggesprekken met de toezichtontvangers en het organiseren van kennisbijeenkomsten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
G

We hebben concrete stappen gezet in het realiseren van onze doelstelling. Medewerkers zijn getraind om hun ‘awareness’ en weerbaarheid te vergroten. De subsidieregeling Verwijderen drugsafval is uitgevoerd, waardoor betrokken gedupeerden zijn gecompenseerd voor de geleden schade. Zes pilotgemeenten zijn vanuit meerdere beleidsmatige invalshoeken ondersteund bij de aanpak van (kwetsbare) vakantieparken. De subsidieregeling verwijderen drugsafval is uitgevoerd, en de uitvoering is aan het einde van het jaar overgedragen aan BIJ12.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur
G

We liggen op koers met de doelstelling in ons streven naar toekomstbestendig bestuur. We hebben gewerkt aan de notities met betrekking tot Draagvlak/Samen/Participatie en het correctief bindend referendum. In 2021 voeren we met PS hierover de discussie. De focus zal liggen op het betrekken van alle Brabantse burgers bij de totstandkoming van provinciaal beleid. Concrete instrumenten hierbij zijn bijvoorbeeld het Brabants Participatiekompas, internetconsultaties en het Right to Challenge (Uitdaagrecht) dat in 2021 verder vorm gegeven zal worden.
We hebben afgesproken om gezamenlijk met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) te werken aan een samenwerkingsagenda VBG-GS. In de eerste helft van 2021 zal deze agenda in GS worden vastgesteld. Ondanks corona zijn in 2020 acht ontwikkeldagen georganiseerd samen met de regio’s en ook de netwerkbijeenkomsten Brabantstad hebben volgens planning plaatsgevonden.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
G

Onze belangrijkste activiteit voor het realiseren van onze doelstelling, namelijk het houden van systematisch toezicht, is uitgevoerd zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma IBT 2020. Over het algemeen zijn de uitkomsten van het systematisch toezicht op de diverse medebewindstaken als voldoet’ te kwalificeren. Per toezichtgebied komen uiteraard ook het ‘voldoet niet’ en het ‘voldoet gedeeltelijk’ voor, maar het is niet nodig gebleken om de instrumenten indeplaatsstelling en schorsing en vernietiging te hanteren.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting
Toelichting lasten

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Kosten GS 394
Vrijval voorziening APPA 456
Kennis en onderzoek 514
Veiligheid 784
Overig 677
   
Totaal afwijking lasten 2.825

 

Kosten GS
De onderbesteding binnen de budgetten voor de kosten van GS hangen vooral samen met de lagere kosten voor reis- en verblijfkosten.

Vrijval voorziening APPA
In de voorziening Appa zijn de pensioenverplichtingen van de provinciale bestuurders opgenomen. De jaarlijkse actuariële herberekening van de levenskansen en de rekenrente leidt tot een vrijval uit de voorziening APPA ultimo 2020 van € 456.000 waardoor de lasten lager uitkomen.

Kennis & Onderzoek
In verband met het onderzoek naar de kennisinfrastructuur in Brabant zijn er minder onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er door de corona maatregelen minder activiteiten georganiseerd rondom onderzoeken en publicaties.

Veiligheid
De realisatie voor de uitvoering van de bestuursopdracht veiligheid is na vaststelling in juni 2020 achtergebleven ten opzichte van verwachting bij het opstellen van de bestuursopdracht in januari. Door middel van een overheveling zullen de middelen beschikbaar blijven voor veiligheid.

Overig
Daarnaast zijn er diverse kleinere onderschrijdingen op onder andere de budgetten voor de samenwerkingsverbanden Brabantstad en Vlaams Nederlandse Delta.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.

 

Toelichting baten

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Overig 41
- bijdrage in toegerekende organisatiekosten 242
Totaal afwijking baten 283


Er zijn diverse bijdragen door de samenwerkingsverbanden ontvangen evenals vergoedingen van derden voor werkzaamheden door de Commissaris van de Koning en GS-leden.

 

Financiële gevolgen Corona.
Toegelicht wordt wat de financiële impact is van Corona.
- Aanvullende inzet SSiB BOA’s in buitengebied: € 42.500 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 oorspronkelijk Begroting 2020 na wijzigingen Jaarrekening 2020 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 12.670 15.426 12.601 2.825
Toegerekende organisatiekosten 5.888 6.584 6.921 -337
totaal lasten 18.558 22.010 19.522 2.488
Baten
totaal baten 2 157 441 283
saldo baten en lasten -18.556 -21.853 -19.081 2.772