Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen hoofdstuk Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant Blz. 8  
Opgaven en transities Blz. 9  
Onzekerheden Blz. 10  
Focus op uitvoering Blz. 11  
Focus op uitvoering Blz. 12  
Onze speerpunten in 2022 Blz. 13  
Een gezonde en veilige leefomgeving Blz. 14  
Energietransitie Blz. 15  
Klimaatproof Brabant Blz. 16  
Duurzame verstedelijking, vitaal platteland & mobiliteit Blz. 17  
Economie, Kennis & Talentontwikkeling Blz. 18  
Brede welvaart en digitalisering als samenbindende thema’s Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Brede Welvaart (incl. gezondheid) Blz. 21  
Digitalisering Blz. 22  
Financieel totaalbeeld Blz. 23  
Inleiding Blz. 24  
Bezuinigingen Blz. 25  
Voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen Blz. 26  
Schoon opleveren Blz. 27  
Begroting in evenwicht Blz. 28  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 29  
Inleiding Blz. 30  
Wat willen we bereiken? Blz. 31  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 32  
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 33  
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 34  
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 35  
Brede Welvaart Blz. 36  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 37  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 38  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 39  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 40  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 41  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 42  
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 43  
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 44  
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 45  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 46  
Verbonden partijen Blz. 47  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 50  
Inleiding Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 53  
Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand Blz. 54  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 55  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 56  
Versnellen van de woningbouw Blz. 57  
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 58  
Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 59  
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 60  
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 61  
Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel Blz. 62  
Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 63  
Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen Blz. 64  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 65  
Verbonden partijen Blz. 66  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 67  
Wat mag het kosten? Blz. 68  
Programma 3 Water en bodem Blz. 69  
Inleiding Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 72  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 73  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 74  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 75  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 76  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 77  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 78  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 79  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 80  
Schoon grondwater Blz. 81  
Schoon oppervlaktewater Blz. 82  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 83  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 84  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 85  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 86  
Verbonden partijen Blz. 87  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 88  
Wat mag het kosten? Blz. 89  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 90  
Inleiding Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 93  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 94  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 95  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 96  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 97  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 98  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 99  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 100  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 101  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 102  
Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 103  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 104  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 105  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 106  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 107  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 108  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 109  
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 110  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 111  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 112  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 113  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 114  
Verbonden partijen Blz. 115  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 116  
Wat mag het kosten? Blz. 117  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 118  
Inleiding Blz. 119  
Wat willen we bereiken? Blz. 120  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 121  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 122  
Een impuls in digitalisering Blz. 123  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 124  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 125  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 126  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 127  
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 128  
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 129  
Leren en ontwikkelen Blz. 130  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 131  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 132  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 133  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 134  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 135  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 136  
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 137  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 138  
Verbonden partijen Blz. 139  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 140  
Wat mag het kosten? Blz. 141  
Programma 6 Energie Blz. 142  
Inleiding Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 145  
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 146  
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 147  
Regionale Energie Strategieën Blz. 148  
Verminderen emissies broeikasgasemissies Blz. 149  
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 150  
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 151  
Mobiliteit Blz. 152  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 153  
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 154  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 155  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 156  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 157  
Verbonden partijen Blz. 158  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 159  
Wat mag het kosten? Blz. 160  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 161  
Inleiding Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 164  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 165  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 166  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 167  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 168  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 169  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 170  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 171  
Uitvoeringsagenda mest Blz. 172  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 173  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 174  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 175  
Verbonden partijen Blz. 176  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 177  
Wat mag het kosten? Blz. 178  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 182  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 183  
Uitvoering OV-concessies Blz. 184  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 185  
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 186  
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 187  
Verkeersveiligheid Blz. 188  
Sociale veiligheid Blz. 189  
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 190  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 191  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 192  
Verbonden partijen Blz. 193  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 194  
Wat mag het kosten? Blz. 195  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 196  
Inleiding Blz. 197  
Wat willen we bereiken? Blz. 198  
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 199  
OV-netwerk Blz. 200  
Wegennet Blz. 201  
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 202  
Goederencorridor Blz. 203  
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 204  
Multimodaal netwerk Blz. 205  
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 206  
Toegang tot mobiliteit Blz. 207  
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 208  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 209  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 210  
Verbonden partijen Blz. 211  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 212  
Wat mag het kosten? Blz. 213  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 214  
Inleiding Blz. 215  
Wat willen we bereiken? Blz. 216  
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 217  
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 218  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 219  
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 220  
Ondersteunen van uniek sporten Blz. 221  
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 222  
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 223  
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 224  
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 225  
Ondersteuning van talenthubs Blz. 226  
Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid Blz. 227  
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 228  
Voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 229  
Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 230  
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services Blz. 231  
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 232  
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten. Blz. 233  
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 234  
We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen Blz. 235  
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers. Blz. 236  
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers Blz. 237  
Op orde houden van de basis Blz. 238  
We houden de basis op orde Blz. 239  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 242  
Wat mag het kosten? Blz. 243  
Algemeen financieel beleid Blz. 244  
Inleiding Blz. 245  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 246  
Wat willen we bereiken? Blz. 247  
Verbonden partijen Blz. 248  
Wat mag het kosten? Blz. 249  
Stelposten Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Onvoorzien Blz. 252  
Begrotingsruimte Blz. 253  
Stelpost (reservering) begrotingsruimte: lasten Blz. 254  
Stelpost compensatie loon- en prijsstijging Blz. 255  
Overige stelposten Blz. 256  
Inverdientaakstelling BA 2020-2023 Blz. 257  
Overhead Blz. 258  
Onverdeelde organisatiekosten 2023-2025 Blz. 259  
Paragrafen Blz. 260  
Bedrijfsvoering Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Wat willen we bereiken? Blz. 263  
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 264  
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 265  
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 266  
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 267  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 268  
Indicatoren Blz. 269  
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 270  
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 271  
Ziekteverzuim Blz. 272  
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 273  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 274  
Realisatie iCatcher trajecten Blz. 275  
Verantwoording gebruik algoritmes Blz. 276  
Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen Blz. 277  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 278  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 279  
De organisatie is ‘in control’ Blz. 280  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 281  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 282  
Wat mag het kosten? Blz. 283  
Provinciale heffingen Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Beleidskaders Blz. 286  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 287  
Grondwaterheffing Blz. 288  
Nazorgheffing Blz. 289  
Diverse leges Blz. 290  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Wat willen we bereiken? Blz. 293  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 294  
Beleidskaders Blz. 295  
Inventarisatie risico's Blz. 296  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 297  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 298  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 299  
Inleiding Blz. 300  
Onderhoud wegen Blz. 301  
Wat willen we bereiken? Blz. 302  
Wat mag het kosten? Blz. 303  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 304  
Wat willen we bereiken? Blz. 305  
Wat mag het kosten? Blz. 306  
Onderhoud vaarwegen Blz. 307  
Wat willen we bereiken? Blz. 308  
Wat mag het kosten? Blz. 309  
Financiering, treasury Blz. 310  
Inleiding Blz. 311  
Beleidskaders Blz. 312  
Wat willen we bereiken? Blz. 313  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 314  
Renteschema Blz. 315  
Verbonden partijen Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Beleidskader Blz. 318  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 319  
Lijst van verbonden partijen Blz. 320  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 321  
Inleiding Blz. 322  
Beleidskaders Blz. 323  
Wat willen we bereiken? Blz. 324  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 325  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 326  
Investeringsagenda Blz. 327  
Inleiding Blz. 328  
Wat willen we bereiken? Blz. 329  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 330  
Wat mag het kosten? Blz. 331  
Europese programma's Blz. 332  
Inleiding Blz. 333  
Wat willen we bereiken? Blz. 334  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 335  
Wat mag het kosten? Blz. 336  
Financiële begroting Blz. 337  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 338  
Algemene grondslagen Blz. 339  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 340  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 341  
Rente Blz. 342  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 343  
Indexering Blz. 344  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 345  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 346  
Begrotingsstructuur Blz. 347  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 348  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 349  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
Weerstandsvermogen Blz. 352  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 353  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 354  
Inleiding Blz. 355  
Ambtelijk apparaat Blz. 356  
Bestuur Blz. 357  
Geprognosticeerde balans Blz. 358  
Geprognosticeerde balans Blz. 359  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 360  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 361  
II Kengetallen financiële positie Blz. 362  
Inleiding Blz. 363  
Kengetallen financiële positie Blz. 364