Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen hoofdstuk
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant
     1. Blz. 9 Opgaven en transities
     2. Blz. 10 Onzekerheden
    3. Blz. 11 Focus op uitvoering
     1. Blz. 12 Focus op uitvoering
    4. Blz. 13 Onze speerpunten in 2022
     1. Blz. 14 Een gezonde en veilige leefomgeving
     2. Blz. 15 Energietransitie
     3. Blz. 16 Klimaatproof Brabant
     4. Blz. 17 Duurzame verstedelijking, vitaal platteland & mobiliteit
     5. Blz. 18 Economie, Kennis & Talentontwikkeling
    5. Blz. 19 Brede welvaart en digitalisering als samenbindende thema’s
     1. Blz. 20 Inleiding
     2. Blz. 21 Brede Welvaart (incl. gezondheid)
     3. Blz. 22 Digitalisering
    6. Blz. 23 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 24 Inleiding
     2. Blz. 25 Bezuinigingen
     3. Blz. 26 Voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen
     4. Blz. 27 Schoon opleveren
     5. Blz. 28 Begroting in evenwicht
   3. Blz. 29 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 30 Inleiding
    2. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 32 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 33 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 34 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 35 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
     2. Blz. 36 Brede Welvaart
      1. Blz. 37 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie
     3. Blz. 38 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 39 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 40 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 41 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 42 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 43 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      2. Blz. 44 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
      3. Blz. 45 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
    3. Blz. 46 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 47 Verbonden partijen
    5. Blz. 48 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 49 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 50 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 51 Inleiding
    2. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 53 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 54 Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand
      2. Blz. 55 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 56 Implementeren van de Omgevingswet
     2. Blz. 57 Versnellen van de woningbouw
      1. Blz. 58 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
      2. Blz. 59 Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 60 Stimuleren van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 61 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 62 Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel
      2. Blz. 63 Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 64 Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen
    3. Blz. 65 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 66 Verbonden partijen
    5. Blz. 67 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 68 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 69 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 70 Inleiding
    2. Blz. 71 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 72 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 73 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 74 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 75 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 76 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 77 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 78 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 79 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     4. Blz. 80 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 81 Schoon grondwater
      2. Blz. 82 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 83 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 84 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 85 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 86 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 87 Verbonden partijen
    5. Blz. 88 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 89 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 90 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 91 Inleiding
    2. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 93 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 94 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 95 Realisatie ecologische verbindingszones
      3. Blz. 96 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      4. Blz. 97 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 98 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 99 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 100 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 101 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      4. Blz. 102 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
      5. Blz. 103 Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur
     3. Blz. 104 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 105 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 106 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 107 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 108 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 109 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 110 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 111 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
     6. Blz. 112 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 113 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 114 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 115 Verbonden partijen
    5. Blz. 116 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 117 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 118 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 119 Inleiding
    2. Blz. 120 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 121 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 122 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 123 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 124 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 125 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 126 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 127 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 128 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 129 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 130 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 131 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 132 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 133 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 134 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 135 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 136 Bijdragen aan campusontwikkeling
      2. Blz. 137 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
    3. Blz. 138 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 139 Verbonden partijen
    5. Blz. 140 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 141 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 142 Programma 6 Energie
    1. Blz. 143 Inleiding
    2. Blz. 144 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 145 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 146 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 147 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 148 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 149 Verminderen emissies broeikasgasemissies
      1. Blz. 150 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 151 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
      3. Blz. 152 Mobiliteit
     3. Blz. 153 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 154 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 155 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 156 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 157 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 158 Verbonden partijen
    5. Blz. 159 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 160 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 161 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 162 Inleiding
    2. Blz. 163 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 164 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 165 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 166 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 167 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 168 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      2. Blz. 169 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
     3. Blz. 170 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 171 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 172 Uitvoeringsagenda mest
     4. Blz. 173 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
      1. Blz. 174 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
    3. Blz. 175 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 176 Verbonden partijen
    5. Blz. 177 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 178 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 179 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 180 Inleiding
    2. Blz. 181 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 182 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 183 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      2. Blz. 184 Uitvoering OV-concessies
      3. Blz. 185 Transitie naar gedeelde mobiliteit
      4. Blz. 186 Data, digitalisering en Smart Mobility
     2. Blz. 187 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 188 Verkeersveiligheid
      2. Blz. 189 Sociale veiligheid
     3. Blz. 190 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 191 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 192 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 193 Verbonden partijen
    5. Blz. 194 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 195 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 196 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 197 Inleiding
    2. Blz. 198 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 199 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 200 OV-netwerk
      2. Blz. 201 Wegennet
      3. Blz. 202 (Snel-)fietsroutenetwerk
      4. Blz. 203 Goederencorridor
     2. Blz. 204 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 205 Multimodaal netwerk
     3. Blz. 206 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 207 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 208 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 209 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 210 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 211 Verbonden partijen
    5. Blz. 212 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 213 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 214 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 215 Inleiding
    2. Blz. 216 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 217 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 218 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
      2. Blz. 219 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      3. Blz. 220 Ondersteunen van topsportevenementen
      4. Blz. 221 Ondersteunen van uniek sporten
      5. Blz. 222 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
     2. Blz. 223 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 224 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     3. Blz. 225 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 226 Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 227 Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid
     4. Blz. 228 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector
      1. Blz. 229 Voortzetten regeling Impulsgelden
      2. Blz. 230 Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      3. Blz. 231 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services
     5. Blz. 232 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
      1. Blz. 233 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten.
     6. Blz. 234 De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.
      1. Blz. 235 We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen
     7. Blz. 236 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.
      1. Blz. 237 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers
     8. Blz. 238 Op orde houden van de basis
      1. Blz. 239 We houden de basis op orde
    3. Blz. 240 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 241 Verbonden partijen
    5. Blz. 242 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 243 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 244 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 247 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 248 Verbonden partijen
     3. Blz. 249 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 250 Stelposten
     1. Blz. 251 Wat mag het kosten?
     2. Blz. 252 Onvoorzien
     3. Blz. 253 Begrotingsruimte
     4. Blz. 254 Stelpost (reservering) begrotingsruimte: lasten
     5. Blz. 255 Stelpost compensatie loon- en prijsstijging
     6. Blz. 256 Overige stelposten
     7. Blz. 257 Inverdientaakstelling BA 2020-2023
     8. Blz. 258 Overhead
     9. Blz. 259 Onverdeelde organisatiekosten 2023-2025
  3. Blz. 260 Paragrafen
   1. Blz. 261 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 262 Inleiding
    2. Blz. 263 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 264 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 265 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 266 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 267 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 268 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 269 Indicatoren
      1. Blz. 270 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      2. Blz. 271 Goed werkgeverschap in beeld
      3. Blz. 272 Ziekteverzuim
      4. Blz. 273 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      5. Blz. 274 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      6. Blz. 275 Realisatie iCatcher trajecten
      7. Blz. 276 Verantwoording gebruik algoritmes
      8. Blz. 277 Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen
      9. Blz. 278 Tijdige afhandeling van facturen
      10. Blz. 279 Tijdige afhandeling van subsidies
      11. Blz. 280 De organisatie is ‘in control’
      12. Blz. 281 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      13. Blz. 282 Telefonische bereikbaarheid
    3. Blz. 283 Wat mag het kosten?
   2. Blz. 284 Provinciale heffingen
    1. Blz. 285 Inleiding
    2. Blz. 286 Beleidskaders
    3. Blz. 287 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 288 Grondwaterheffing
    5. Blz. 289 Nazorgheffing
    6. Blz. 290 Diverse leges
   3. Blz. 291 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 294 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 295 Beleidskaders
    5. Blz. 296 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 297 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 298 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 299 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 300 Inleiding
    2. Blz. 301 Onderhoud wegen
     1. Blz. 302 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 303 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 304 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 305 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 306 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 307 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 308 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 309 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 310 Financiering, treasury
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 Beleidskaders
    3. Blz. 313 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 314 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 315 Renteschema
   6. Blz. 316 Verbonden partijen
    1. Blz. 317 Inleiding
    2. Blz. 318 Beleidskader
    3. Blz. 319 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 320 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 321 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 322 Inleiding
    2. Blz. 323 Beleidskaders
    3. Blz. 324 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 325 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 326 Ontwikkelingen en onzekerheden
   8. Blz. 327 Investeringsagenda
    1. Blz. 328 Inleiding
    2. Blz. 329 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 330 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 331 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 332 Europese programma's
    1. Blz. 333 Inleiding
    2. Blz. 334 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 335 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 336 Wat mag het kosten?
  4. Blz. 337 Financiële begroting
   1. Blz. 338 Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken
    1. Blz. 339 Algemene grondslagen
    2. Blz. 340 Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6)
    3. Blz. 341 Reserves (uitwerking financiële verordening art.7)
    4. Blz. 342 Rente
    5. Blz. 343 Salariskosten en toerekening van organisatiekosten
    6. Blz. 344 Indexering
    7. Blz. 345 Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds
    8. Blz. 346 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    9. Blz. 347 Begrotingsstructuur
   2. Blz. 348 I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
    1. Blz. 349 Autorisatie en overzicht van lasten en baten
   3. Blz. 350 II Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 351 Inleiding
    2. Blz. 352 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 353 Sluitende begroting en structureel evenwicht
   4. Blz. 354 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 355 Inleiding
    2. Blz. 356 Ambtelijk apparaat
    3. Blz. 357 Bestuur
   5. Blz. 358 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 359 Geprognosticeerde balans
   6. Blz. 360 Verleende garanties en waarborgen
    1. Blz. 361 Verleende garanties en waarborgen
   7. Blz. 362 II Kengetallen financiële positie
    1. Blz. 363 Inleiding
    2. Blz. 364 Kengetallen financiële positie
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap