Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen hoofdstuk Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant Blz. 8
Opgaven en transities Blz. 9
Onzekerheden Blz. 10
Focus op uitvoering Blz. 11
Focus op uitvoering Blz. 12
Onze speerpunten in 2022 Blz. 13
Een gezonde en veilige leefomgeving Blz. 14
Energietransitie Blz. 15
Klimaatproof Brabant Blz. 16
Duurzame verstedelijking, vitaal platteland & mobiliteit Blz. 17
Economie, Kennis & Talentontwikkeling Blz. 18
Brede welvaart en digitalisering als samenbindende thema’s Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Brede Welvaart (incl. gezondheid) Blz. 21
Digitalisering Blz. 22
Financieel totaalbeeld Blz. 23
Inleiding Blz. 24
Bezuinigingen Blz. 25
Voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen Blz. 26
Schoon opleveren Blz. 27
Begroting in evenwicht Blz. 28
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 29
Inleiding Blz. 30
Wat willen we bereiken? Blz. 31
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 32
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 33
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 34
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 35
Brede Welvaart Blz. 36
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 37
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 38
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 39
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 40
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 41
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 42
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 43
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 44
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 45
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 46
Verbonden partijen Blz. 47
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 48
Wat mag het kosten? Blz. 49
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 50
Inleiding Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 53
Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand Blz. 54
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 55
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 56
Versnellen van de woningbouw Blz. 57
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 58
Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 59
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 60
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 61
Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel Blz. 62
Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 63
Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen Blz. 64
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 65
Verbonden partijen Blz. 66
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 67
Wat mag het kosten? Blz. 68
Programma 3 Water en bodem Blz. 69
Inleiding Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 72
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 73
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 74
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 75
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 76
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 77
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 78
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 79
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 80
Schoon grondwater Blz. 81
Schoon oppervlaktewater Blz. 82
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 83
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 84
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 85
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 86
Verbonden partijen Blz. 87
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 88
Wat mag het kosten? Blz. 89
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 90
Inleiding Blz. 91
Wat willen we bereiken? Blz. 92
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 93
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 94
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 95
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 96
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 97
Herstel van de biodiversiteit Blz. 98
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 99
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 100
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 101
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 102
Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 103
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 104
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 105
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 106
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 107
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 108
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 109
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 110
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 111
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 112
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 113
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 114
Verbonden partijen Blz. 115
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 116
Wat mag het kosten? Blz. 117
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 118
Inleiding Blz. 119
Wat willen we bereiken? Blz. 120
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 121
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 122
Een impuls in digitalisering Blz. 123
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 124
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 125
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 126
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 127
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 128
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 129
Leren en ontwikkelen Blz. 130
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 131
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 132
Continueren van investeringsbevordering Blz. 133
Stimuleren van de internationale handel Blz. 134
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 135
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 136
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 137
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 138
Verbonden partijen Blz. 139
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 140
Wat mag het kosten? Blz. 141
Programma 6 Energie Blz. 142
Inleiding Blz. 143
Wat willen we bereiken? Blz. 144
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 145
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 146
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 147
Regionale Energie Strategieën Blz. 148
Verminderen emissies broeikasgasemissies Blz. 149
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 150
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 151
Mobiliteit Blz. 152
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 153
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 154
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 155
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 156
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 157
Verbonden partijen Blz. 158
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Wat willen we bereiken? Blz. 163
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 164
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 165
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 166
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 167
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 168
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 169
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 170
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 171
Uitvoeringsagenda mest Blz. 172
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 173
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 174
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 175
Verbonden partijen Blz. 176
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 177
Wat mag het kosten? Blz. 178
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 179
Inleiding Blz. 180
Wat willen we bereiken? Blz. 181
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 182
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 183
Uitvoering OV-concessies Blz. 184
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 185
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 186
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 187
Verkeersveiligheid Blz. 188
Sociale veiligheid Blz. 189
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 190
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 191
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 192
Verbonden partijen Blz. 193
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 194
Wat mag het kosten? Blz. 195
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 196
Inleiding Blz. 197
Wat willen we bereiken? Blz. 198
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 199
OV-netwerk Blz. 200
Wegennet Blz. 201
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 202
Goederencorridor Blz. 203
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 204
Multimodaal netwerk Blz. 205
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 206
Toegang tot mobiliteit Blz. 207
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 208
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 209
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 210
Verbonden partijen Blz. 211
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 212
Wat mag het kosten? Blz. 213
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 214
Inleiding Blz. 215
Wat willen we bereiken? Blz. 216
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 217
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 218
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 219
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 220
Ondersteunen van uniek sporten Blz. 221
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 222
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 223
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 224
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 225
Ondersteuning van talenthubs Blz. 226
Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid Blz. 227
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 228
Voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 229
Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 230
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services Blz. 231
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 232
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten. Blz. 233
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 234
We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen Blz. 235
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers. Blz. 236
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers Blz. 237
Op orde houden van de basis Blz. 238
We houden de basis op orde Blz. 239
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 240
Verbonden partijen Blz. 241
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 242
Wat mag het kosten? Blz. 243
Algemeen financieel beleid Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 246
Wat willen we bereiken? Blz. 247
Verbonden partijen Blz. 248
Wat mag het kosten? Blz. 249
Stelposten Blz. 250
Wat mag het kosten? Blz. 251
Onvoorzien Blz. 252
Begrotingsruimte Blz. 253
Stelpost (reservering) begrotingsruimte: lasten Blz. 254
Stelpost compensatie loon- en prijsstijging Blz. 255
Overige stelposten Blz. 256
Inverdientaakstelling BA 2020-2023 Blz. 257
Overhead Blz. 258
Onverdeelde organisatiekosten 2023-2025 Blz. 259
Paragrafen Blz. 260
Bedrijfsvoering Blz. 261
Inleiding Blz. 262
Wat willen we bereiken? Blz. 263
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 264
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 265
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 266
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 267
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 268
Indicatoren Blz. 269
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 270
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 271
Ziekteverzuim Blz. 272
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 273
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 274
Realisatie iCatcher trajecten Blz. 275
Verantwoording gebruik algoritmes Blz. 276
Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen Blz. 277
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 278
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 279
De organisatie is ‘in control’ Blz. 280
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 281
Telefonische bereikbaarheid Blz. 282
Wat mag het kosten? Blz. 283
Provinciale heffingen Blz. 284
Inleiding Blz. 285
Beleidskaders Blz. 286
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 287
Grondwaterheffing Blz. 288
Nazorgheffing Blz. 289
Diverse leges Blz. 290
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 294
Beleidskaders Blz. 295
Inventarisatie risico's Blz. 296
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 297
Ratio weerstandsvermogen Blz. 298
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 299
Inleiding Blz. 300
Onderhoud wegen Blz. 301
Wat willen we bereiken? Blz. 302
Wat mag het kosten? Blz. 303
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
Wat mag het kosten? Blz. 306
Onderhoud vaarwegen Blz. 307
Wat willen we bereiken? Blz. 308
Wat mag het kosten? Blz. 309
Financiering, treasury Blz. 310
Inleiding Blz. 311
Beleidskaders Blz. 312
Wat willen we bereiken? Blz. 313
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 314
Renteschema Blz. 315
Verbonden partijen Blz. 316
Inleiding Blz. 317
Beleidskader Blz. 318
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 319
Lijst van verbonden partijen Blz. 320
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 321
Inleiding Blz. 322
Beleidskaders Blz. 323
Wat willen we bereiken? Blz. 324
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 325
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 326
Investeringsagenda Blz. 327
Inleiding Blz. 328
Wat willen we bereiken? Blz. 329
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 330
Wat mag het kosten? Blz. 331
Europese programma's Blz. 332
Inleiding Blz. 333
Wat willen we bereiken? Blz. 334
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 335
Wat mag het kosten? Blz. 336
Financiële begroting Blz. 337
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 338
Algemene grondslagen Blz. 339
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 340
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 341
Rente Blz. 342
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 343
Indexering Blz. 344
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 345
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 346
Begrotingsstructuur Blz. 347
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 348
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 349
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 350
Inleiding Blz. 351
Weerstandsvermogen Blz. 352
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 353
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 354
Inleiding Blz. 355
Ambtelijk apparaat Blz. 356
Bestuur Blz. 357
Geprognosticeerde balans Blz. 358
Geprognosticeerde balans Blz. 359
Verleende garanties en waarborgen Blz. 360
Verleende garanties en waarborgen Blz. 361
II Kengetallen financiële positie Blz. 362
Inleiding Blz. 363
Kengetallen financiële positie Blz. 364
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap