Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen hoofdstuk Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant Blz. 12  
Opgaven en transities Blz. 13  
Onzekerheden Blz. 14  
Focus op uitvoering Blz. 15  
Focus op uitvoering Blz. 16  
Onze speerpunten in 2022 Blz. 17  
Een gezonde en veilige leefomgeving Blz. 18  
Energietransitie Blz. 19  
Klimaatproof Brabant Blz. 20  
Duurzame verstedelijking, vitaal platteland & mobiliteit Blz. 21  
Economie, Kennis & Talentontwikkeling Blz. 22  
Brede welvaart en digitalisering als samenbindende thema’s Blz. 23  
Inleiding Blz. 24  
Brede Welvaart (incl. gezondheid) Blz. 25  
Digitalisering Blz. 26  
Financieel totaalbeeld Blz. 27  
Inleiding Blz. 28  
Bezuinigingen Blz. 29  
Voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen Blz. 30  
Schoon opleveren Blz. 31  
Begroting in evenwicht Blz. 32  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 33  
Inleiding Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 36  
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 37  
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 38  
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 39  
Brede Welvaart Blz. 40  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 41  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 42  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 43  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 44  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 45  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 46  
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 47  
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 48  
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 49  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 50  
Verbonden partijen Blz. 51  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 52  
Wat mag het kosten? Blz. 53  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 54  
Inleiding Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 57  
Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand Blz. 58  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 59  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 60  
Versnellen van de woningbouw Blz. 61  
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 62  
Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 63  
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 64  
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 65  
Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel Blz. 66  
Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 67  
Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen Blz. 68  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 69  
Verbonden partijen Blz. 70  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 71  
Wat mag het kosten? Blz. 72  
Programma 3 Water en bodem Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 76  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 77  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 78  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 79  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 80  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 81  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 82  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 83  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 84  
Schoon grondwater Blz. 85  
Schoon oppervlaktewater Blz. 86  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 87  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 88  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 89  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 90  
Verbonden partijen Blz. 91  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 92  
Wat mag het kosten? Blz. 93  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Wat willen we bereiken? Blz. 96  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 97  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 98  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 99  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 100  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 101  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 102  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 103  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 104  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 105  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 106  
Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 107  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 108  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 109  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 110  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 111  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 112  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 113  
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 114  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 115  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 116  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 117  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 118  
Verbonden partijen Blz. 119  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 120  
Wat mag het kosten? Blz. 121  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 122  
Inleiding Blz. 123  
Wat willen we bereiken? Blz. 124  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 125  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 126  
Een impuls in digitalisering Blz. 127  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 128  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 129  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 130  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 131  
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 132  
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 133  
Leren en ontwikkelen Blz. 134  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 135  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 136  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 137  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 138  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 139  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 140  
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 141  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 142  
Verbonden partijen Blz. 143  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 144  
Wat mag het kosten? Blz. 145  
Programma 6 Energie Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 149  
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 150  
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 151  
Regionale Energie Strategieën Blz. 152  
Verminderen emissies broeikasgasemissies Blz. 153  
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 154  
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 155  
Mobiliteit Blz. 156  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 157  
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 158  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 159  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 160  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 161  
Verbonden partijen Blz. 162  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 163  
Wat mag het kosten? Blz. 164  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Wat willen we bereiken? Blz. 167  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 168  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 169  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 170  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 171  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 172  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 173  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 174  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 175  
Uitvoeringsagenda mest Blz. 176  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 177  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 178  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 179  
Verbonden partijen Blz. 180  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 186  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 187  
Uitvoering OV-concessies Blz. 188  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 189  
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 190  
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 191  
Verkeersveiligheid Blz. 192  
Sociale veiligheid Blz. 193  
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 194  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 195  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 196  
Verbonden partijen Blz. 197  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 198  
Wat mag het kosten? Blz. 199  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 200  
Inleiding Blz. 201  
Wat willen we bereiken? Blz. 202  
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 203  
OV-netwerk Blz. 204  
Wegennet Blz. 205  
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 206  
Goederencorridor Blz. 207  
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 208  
Multimodaal netwerk Blz. 209  
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 210  
Toegang tot mobiliteit Blz. 211  
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 212  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 213  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 214  
Verbonden partijen Blz. 215  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 216  
Wat mag het kosten? Blz. 217  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Wat willen we bereiken? Blz. 220  
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 221  
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 222  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 223  
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 224  
Ondersteunen van uniek sporten Blz. 225  
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 226  
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 227  
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 228  
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 229  
Ondersteuning van talenthubs Blz. 230  
Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid Blz. 231  
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 232  
Voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 233  
Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 234  
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services Blz. 235  
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 236  
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten. Blz. 237  
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 238  
We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen Blz. 239  
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers. Blz. 240  
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers Blz. 241  
Op orde houden van de basis Blz. 242  
We houden de basis op orde Blz. 243  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 244  
Verbonden partijen Blz. 245  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 246  
Wat mag het kosten? Blz. 247  
Algemeen financieel beleid Blz. 248  
Inleiding Blz. 249  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 250  
Wat willen we bereiken? Blz. 251  
Verbonden partijen Blz. 252  
Wat mag het kosten? Blz. 253  
Stelposten Blz. 254  
Wat mag het kosten? Blz. 255  
Onvoorzien Blz. 256  
Begrotingsruimte Blz. 257  
Stelpost (reservering) begrotingsruimte: lasten Blz. 258  
Stelpost compensatie loon- en prijsstijging Blz. 259  
Overige stelposten Blz. 260  
Inverdientaakstelling BA 2020-2023 Blz. 261  
Overhead Blz. 262  
Onverdeelde organisatiekosten 2023-2025 Blz. 263  
Paragrafen Blz. 264  
Bedrijfsvoering Blz. 265  
Inleiding Blz. 266  
Wat willen we bereiken? Blz. 267  
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 268  
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 269  
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 270  
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 271  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 272  
Indicatoren Blz. 273  
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 274  
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 275  
Ziekteverzuim Blz. 276  
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 277  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 278  
Realisatie iCatcher trajecten Blz. 279  
Verantwoording gebruik algoritmes Blz. 280  
Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen Blz. 281  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 282  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 283  
De organisatie is ‘in control’ Blz. 284  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 285  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 286  
Wat mag het kosten? Blz. 287  
Provinciale heffingen Blz. 288  
Inleiding Blz. 289  
Beleidskaders Blz. 290  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 291  
Grondwaterheffing Blz. 292  
Nazorgheffing Blz. 293  
Diverse leges Blz. 294  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Wat willen we bereiken? Blz. 297  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 298  
Beleidskaders Blz. 299  
Inventarisatie risico's Blz. 300  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 301  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 302  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 303  
Inleiding Blz. 304  
Onderhoud wegen Blz. 305  
Wat willen we bereiken? Blz. 306  
Wat mag het kosten? Blz. 307  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 308  
Wat willen we bereiken? Blz. 309  
Wat mag het kosten? Blz. 310  
Onderhoud vaarwegen Blz. 311  
Wat willen we bereiken? Blz. 312  
Wat mag het kosten? Blz. 313  
Financiering, treasury Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Beleidskaders Blz. 316  
Wat willen we bereiken? Blz. 317  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 318  
Renteschema Blz. 319  
Verbonden partijen Blz. 320  
Inleiding Blz. 321  
Beleidskader Blz. 322  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 323  
Lijst van verbonden partijen Blz. 324  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 325  
Inleiding Blz. 326  
Beleidskaders Blz. 327  
Wat willen we bereiken? Blz. 328  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 329  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 330  
Investeringsagenda Blz. 331  
Inleiding Blz. 332  
Wat willen we bereiken? Blz. 333  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 334  
Wat mag het kosten? Blz. 335  
Europese programma's Blz. 336  
Inleiding Blz. 337  
Wat willen we bereiken? Blz. 338  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 339  
Wat mag het kosten? Blz. 340  
Financiële begroting Blz. 341  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 342  
Algemene grondslagen Blz. 343  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 344  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 345  
Rente Blz. 346  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 347  
Indexering Blz. 348  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 349  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 350  
Begrotingsstructuur Blz. 351  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 352  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 353  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 354  
Inleiding Blz. 355  
Weerstandsvermogen Blz. 356  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 357  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 358  
Inleiding Blz. 359  
Ambtelijk apparaat Blz. 360  
Bestuur Blz. 361  
Geprognosticeerde balans Blz. 362  
Geprognosticeerde balans Blz. 363  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 364  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 365  
II Kengetallen financiële positie Blz. 366  
Inleiding Blz. 367  
Kengetallen financiële positie Blz. 368