De energietransitie is een gezamenlijke opgave. Waarbij de afstemming tussen verschillende partijen noodzakelijk is. Of dat nu gaat om grootschalige opwek van hernieuwbare energie, besparing of de warmtetransitie. In de RES’en werken gemeenten, waterschappen en provincie samen aan het opstellen van een strategie om subdoelen te stellen en de weg naar uitvoering daarvan. De vastgestelde RES’en vormen het afsprakenkader waarbinnen de verschillende genoemde partijen hun bijdrage leveren aan de doelstelling van de energietransitie.

Om de in 2021 vastgestelde RES’en 1.0 succesvol te realiseren, dienen nadere afspraken te worden gemaakt tussen de betrokken partijen. Daartoe stellen we in 2022 gezamenlijk afspraken vast over governance en gezamenlijke uitvoering. In RES-verband zal de komende jaren tevens gewerkt worden aan de RES 2.0, waarin aandacht zal zijn voor de warmtetransitie en voor actualisatie van de RES’en 1.0.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Afsprakenkader over governance en uitvoering RES 1.0 Vastgesteld afsprakenkader      
Aantal RES’en   4 vastgestelde RES-en 2.0