Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. De kern hiervan is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. De beheeractiviteiten worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied. In Noord-Brabant voeren 4 agrarische collectieven het ANLb uit. In de beschikkingen met de collectieven is een bandbreedte voor de beheerde hectares opgenomen, we zetten hier samen met de partners maximaal op in. De werkelijk beheerde hectares komen hiermee per jaar tussen de 4.252 ha en maximaal 4.889 ha uit.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer

4.252 –4.889

4.252 -4.889*

4.252-4.889*

4.252-4.889*

* Vanaf 2023 wordt dit mogelijk anders/hoger als het nieuwe GLB in werking treedt.