Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag het kosten?

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen "Investeringsagenda" en "Europese programma’s" opgenomen.

Onder Bijlagen (boven aan de rechter kant van de pagina) vindt u o.a. het statenvoorstel bij de Begroting 2022. In dat document geven wij een toelichting over de belangrijkste beslispunten in het dossier dat op 5 november door de  Provinciale Staten wordt behandeld.