I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten

Autorisatie en overzicht van lasten en baten

Terug naar navigatie - Autorisatie en overzicht van lasten en baten

In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.
Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.
Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vastgestelde “Uitvoeringsinformatie 2022”. Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)

 
Bedragen x € 1.000

Lasten

 

Baten

 

Saldo

01

Bestuur en veiligheid

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

17.416   2

 

-17.414

 

Toegerekende organisatiekosten

5.706   0

 

-5.706

 

Totaal programma

23.122   2

 

-23.120

 

 

 

     

 

 

02

Ruimte en wonen

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

23.320   0

 

-23.320

 

Toegerekende organisatiekosten

5.748   0

 

-5.748

 

Totaal programma

29.068   0

 

-29.068

 

 

 

     

 

 

03

Water en Bodem

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

35.854   5.922

 

-29.933

 

Toegerekende organisatiekosten

4.509   0

 

-4.509

 

Totaal programma

40.364   5.922

 

-34.442

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Natuur en milieu

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

132.227   6.335

 

-125.892

 

Toegerekende organisatiekosten

8.561   0

 

-8.561

 

Totaal programma

140.788   6.335

 

-134.453

 

 

 

     

 

 

05

Economie

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

39.669   578

 

-39.091

 

Toegerekende organisatiekosten

6.205   0

 

-6.205

 

Totaal programma

45.874   578

 

-45.296

 

 

 

     

 

 

06

Energie, circulaire samenleving en gezondheid

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

7.777   181

 

-7.595

 

Toegerekende organisatiekosten

5.119   0

 

-5.119

 

Totaal programma

12.896   181

 

-12.715

 

 

 

     

 

 

07

Landbouw en voedsel

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

1.943   953

 

-990

 

Toegerekende organisatiekosten

3.878   0

 

-3.878

 

Totaal programma

5.821   953

 

-4.868

 

 

 

     

 

 

08

Basisinfrastructuur mobiliteit

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

172.607   2.410

 

-170.197

 

Toegerekende organisatiekosten

10.970   0

 

-10.970

 

Totaal programma

183.577   2.410

 

-181.167

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

133.570   46.302

 

--87.268

 

Toegerekende organisatiekosten

6.216   0

 

-6.216

 

Totaal programma

139.786   46.302

 

-93.484

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

56.664   651

 

-56.013

 

Toegerekende organisatiekosten

4.153   0

 

-4.153

 

Totaal programma

60.817   651

 

-60.166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

 

 

-

Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting

0   273.861

 

273.861

 

-

Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

0   277.780

 

277.780

 

-

Dividenden

0   15.481

 

15.481

 

-

Financieringsfunctie

724   40.0375

 

39.651

 

-

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.898   916

 

-982

 

 

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2.622   608.414

 

605.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead, VPB en stelposten

 

 

 

 

 

 

-

Geraamde kosten van overhead

76.120   0

 

-76.120

 

-

Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting

0   0

 

0

 

-

Stelposten (exclusief onvoorzien)

42.084   0

 

-42.084

 

-

Onvoorzien

1.308   0

 

-1.308

 

 

Totaal overhead, VPB en stelposten

119.512

 

0

 

-119.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal algemeen financieel beleid

122.135

 

608.414

 

486.279

 

Totaal lasten en baten

804.246

 

671.748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal saldo van baten en lasten

 

 

 

 

-132.499

 

Toevoegingen aan reserves

301.668    

 

-301.668

 

Onttrekkingen aan reserves

    434.166

 

434.166

 

Geraamd resultaat

 

 

 

 

0

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

 
Bedragen x € 1.000

Storting

Onttrekking

Programma Bestuur en Veiligheid

 

 

             Reserve VTH omgevingsdiensten

 

199

 

 

 

Programma Ruimte en Wonen

 

 

 

Reserve ontwikkelbedrijf

 

734

 

Reserve werklocaties

 

 

2.783

 

Risicoreserve de Kempen

 

 

20

 

 

 

 

 

Programma Water en Bodem

 

 

 

Reserve DU bodem

 

1.503

 

Reserve cofinanciering Europese programma's

 

319

 

Reserve PMWP

 

23.163

 

 

 

 

 

Programma Natuur en milieu

 

 

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

 

63.077

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

 

15.757

 

Reserve investeringsagenda

 

12.808

 

Reserve PMWP

 

200

 

Reserve cofinanciering Europese programma's

377

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

2.347

 

Reserve omgevingsdiensten

 

25.196

 

 

 

 

 

Programma Economie

 

 

 

Reserve Europese programma's

 

4.749

 

Reserve Beleidskader economie 2030

 

12.438

 

Reserve Investeringsagenda

 

2.978

 

 

 

 

 

Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid

 

 

 

Reserve Investeringsagenda

 

2.975

 

 

 

 

 

Programma Basis infrastructuur mobiliteit

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

16.376

 

 

 

 

 

Programma Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

91.361

 

 

 

 

 

Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

 

 

 

Reserve instandhouding onroerend erfgoed

 

4.778

 

Reserve Investeringsagenda

 

7.072

 

 

 

 

 

Algemeen financieel beleid

 

 

 

Algemene reserve

 

 

 

 - Alg.reserve component Overheveling

 

25

 

 - Algemene reserve doorgeschoven ruimte

30.864

68.744

 

 - Algemene reserve BA middelen

72

72

 

- Risicoreserve

213

319

 

 

 

 

 

 

Reserve Essent

 

 

 

 - Immunisatieportefeuille

1.164

1.172

 

 - Investeringsagenda

915

4.255

 

 - Balansverkorting

30.000

 

 

 - Dividend en rentereserve

 

52..018

 

 

 

 

 

 

Res.Co-financiering Europese programma's

0

 

 

Res.instandhouding onroerend erfgoed

3.582

 

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

11.349

 

 

Reserve Ontwikkelbedrijf

4.007

 

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

72.235

2.824

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

100.499

10.413

 

Risicoreserve grondportefeuille de Kempen

20

 

 

Reserve DU bodem

0

 

 

Reserve PMWP

0

 

 

Reserve omgevingsdiensten

26.024

800

 

Reserve werklocaties

2.872

 

 

Reserve persoonlijk ontwikkelbudget

1.016

0

 

Reserve organisatieontwikkeling

1.647

 

 

Reserve ontwikkeling bedrijfsvoering

3.438

1.416

 

Reserve regionaal programma Water en bodem

11.750

900

 

Totaal stortingen en onttrekkingen

 

301.668

479.728

 

Totaal lasten + stortingen in reserves (a)

1.117.165

 

 

Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b)

 

1.117.165

 

Geraamd resultaat (b-/- a)

 

0

 

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de  door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.
De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de  verschillende programma’s in de begroting zijn geraamd.