Maatregelen om de waterhuishouding in verdroogde natte natuurparels op orde te krijgen. Voor 2022-2027 worden nieuwe afspraken met de waterschappen gemaakt. We gaan daarin uit van de nieuwe integrale gebiedsaanpak Groen-Blauw, met maatregelen binnen en buiten de natte natuurparels, zoals omschreven in de Visie Klimaatadaptatie en de uitwerking van de bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

(*)

(*)

(*)

(*)

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

(*)

(*)

(*)

(*)