In 2022 werken we samen met gemeenten en andere partners aan concrete programma’s die inzicht en overzicht geven in de (integrale) transformatiepotenties en -opgaven van Brabant voor de komende 20 tot 30 jaar. De programma’s bieden de basis voor samenhangende actieprogramma’s op (sub)regionale schaal, met daarin opgenomen de ontwikkeling van concrete binnenstedelijke gebiedstransformaties en de concrete aanpak van leegstand in het buitengebied. De uitgangspunten blijven: de eigenaar is verantwoordelijk, gemeenten zijn de eerste overheid, niet alles is oplosbaar of herbestembaar (sloop zal vaker aan de orde zijn) en kansen verzilveren door combinaties te maken met andere opgaven. We continueren de jaarlijkse monitor ‘stand van leeg’, doen aan actieve kennisverspreiding. We stimuleren visieontwikkeling, aanpassing werkwijze (cultuurverandering) en samenwerking van gemeenten als randvoorwaarde voor transformaties die de omgevingskwaliteit versterken. Wij professionaliseren VAB Impuls. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van financieringsarrangementen voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen in combinatie met woningbouw.