We dragen (financieel) bij aan projecten uit het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. In gebieden gaan we grootschalig aan de slag met waterschappen, gemeenten, grondeigenaren en (drinkwater)bedrijven. Door gebiedsgericht te werken laten we maatregelen gericht op klimaatadaptatie samenvallen met de ontwikkelaanpak stikstof, de aanpak van watertekorten (anti-verdrogings- en bodemherstelmaatregelen buiten de natte natuurparels, maar ook Deltaplan Hoge Zandgronden) en het stimuleren van de kringlooplandbouw.

 

Indicator

Streefwaarde

2022

Streefwaarde

2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Voortgang uitvoering

Aantal provinciaal gecofinancierde projecten

 

40

 

50

 

*

 

*

Aantal grote gebiedsopgaven dat is gestart (cumulatief)*

4

5

*

*

* In overleg met onze samenwerkingspartners gaan we de ambitie concretiseren; met een mogelijk denklijn als ‘in 2023 is 10.000 ha waterrobuust ingericht’. De formulering en daarbij passende methodiek is nog niet voorhanden en zal in gezamenlijkheid met o.a. de waterschappen en belanghebbenden tot stand moeten komen in het spoor van de Maatwerkovereenkomsten met de waterschappen en de Gebiedsgerichte aanpak groen-blauwe opgaven.Toelichting

G

Kwaliteit