• We zorgen voor educatie verkeersveiligheid: aantal leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO dat bereikt is met BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL), Totally Traffic (TT) en TT projects (groter of gelijk aan vorig jaar).
  2021 2022 2023
aantal 207.500 209.500 211.000

*realisatie 2020 = 219.209. Door corona staan lesprogramma’s onder druk en vinden we het nog te vroeg om de streefwaarden bij te stellen.

  • We voeren in deze bestuursperiode voor € 15 mln kleinschalige maatregelen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Samen met partners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie bevorderen we de verkeersveiligheid met een integrale via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving (BVVP, 2020). In het beleidsplan (BVVP) kiezen we voor een pro-actieve en risico-gestuurde aanpak op basis van data-indicatoren. Via voorlichting en educatie streven we naar meer bewustwording in het verkeer op basis van een brede communicatiestrategie, waar de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden deel van uitmaakt. We hebben hierbij aandacht voor de acht thema’s uit BVVP. Op basis van een risico-gestuurde aanpak wordt input geleverd voor infrastructurele maatregelen op provinciale en gemeentelijke wegen. Samen met gemeenten zetten we maximaal in op de hiervoor bestemde rijksregeling. De provincie reserveert voor afspraken met gemeenten € 10 mln per jaar t/m 2024. Ook maken we afspraken met politie en openbaar ministerie over handhavingsacties.