Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies (BBV) en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:

  • De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
    1. Gemeenschappelijke regelingen;
    2. Vennootschappen en coöperaties;
    3. Stichtingen en verenigingen, en,
    4. Overige verbonden partijen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Nota
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen risicodragend ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.
De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties als die een bijdrage leveren aan het publiek en provinciaal belang.
Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 12 december 2014 door PS is vastgesteld. Hierin is het beleid met betrekking tot verbonden partijen geactualiseerd en is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Ook staan de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In het najaar 2020 is gestart met een actualisering van de nota. Deze wordt in 2022 aan uw staten aangeboden.

 

Bestuurlijk belang verbonden partijen
Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen. Naar aanleiding van de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen zijn ook de bestuurlijke rolverdelingen van de verbonden partijen in de tabellen verwerkt.

 

Financieel belang verbonden partijen
Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. Dividendafspraken zijn met de volgende verbonden partijen gemaakt: Eindhoven Airport NV, Enexis Holding NV, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen.

 

Ontwikkelingen en onzekerheden
De meest belangwekkende ontwikkelingen bij de verbonden partijen:

Vanzelfsprekend raken de grote maatschappelijke thema’s en beleidsontwikkelingen, zoals covid19 en de energietransitie ook de verbonden partijen. In de programma-hoofdstukken is dit waar aan de orde nader toegelicht. Een paar ontwikkelingen lichten wij nader toe. Daar waar we specifieke risco’s zien is dit in de risico-paragraaf hieronder nader toegelicht.

 

Invloed Covid
Ook in 2021 is de invloed van het coronavirus op de uitoefening van taken en financiële positie besproken met de verbonden partijen. Opnieuw zijn alle verbonden partijen in staat geweest de gevolgen van het virus op te vangen. Bij Eindhoven Airport en Monumentenbeheer Brabant heeft de impact van het virus tot bijzondere/extra afspraken geleid. Deze zijn in de toelichting bij deze verbonden partijen nader toegelicht.
De steunmaatregelen in verband met Covid hebben ook in 2021 geleid tot extra inzet bij de BOM, zie hiervoor de toelichting programma Economie.

 

Enexis
Enexis is in 2021 gestart met de voorbereiding van een nieuw strategisch plan 2022 – 2026 dat in 2022 aan de aandeelhouders ter vaststelling zal worden voorgelegd. De voorbereiding vindt plaats in nauw overleg met de aandeelhouderscommissie. In het najaar van 2021 zal Enexis de investeringsplannen voor 2022-2032 ter consultatie bekend maken.

 

CSV Amsterdam
Begin maart 2021 werd bekend dat onder meer CSV Amsterdam was getroffen door fraude door notaris F.J. Oranje van kantoor Pels Rijcken. Inmiddels is CSV Amsterdam door Pels Rijcken volledig gecompenseerd voor alle financiële schade die CSV hierdoor heeft geleden.

 

BOM
De BOM heeft in 2020 in nauw overleg met de aandeelhouders en andere stakeholders een meerjarenplan ontwikkeld voor de periode 2021 – 2025, dat in het voorjaar 2021 door de AVA is vastgesteld. De provincie en het ministerie van EZK hebben in 2021 besloten tot een gezamenlijke kapitaalstorting in BOM CAP I. De structurele subsidie aan de BOM wordt met ingang van 2022 verminderd.

 

Pivot Park
In maart 2021 heeft PNB definitief besloten Pivot Park een lening van 9,6 miljoen euro te verstrekken voor de bouw van een single tenant gebouw. In juli 2021 heeft PNB ingestemd met een lening voor de bouw van een multi tenant gebouw als vervanging van het oude gebouw en als extra ruimte voor nieuwe huurders.

 

Business Park Aviolanda
Fokker Holding heeft het onderdeel Fokker Services verkocht aan Panta. De 20% aandelen van Fokker Holding in BPA worden in 2021 verkocht/overgedragen. De samenwerkingsovereenkomst wordt geactualiseerd en vastgesteld met de nieuwe aandeelhouders.

 

Leisure ontwikkelfonds
In 2021 is een externe evaluatie over het fonds uitgevoerd. Op basis de uitkomsten wordt bekeken of de werkwijze van het fonds wordt aangepast.

 

Omgevingsdienst Brabant Noord
Bij de ODBN staat het stoplichtenmodel bij financiën weer op groen. De begroting is solide in evenwicht, in 2020 heeft de ODBN in de plus gedraaid en het weerstandsvermogen is met een weerstandsratio van 1,5 op orde. Dit betekent dat de reservepositie ruim voldoende is om de door de ODBN gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen.

 

Nieuwe verbonden partij: De Hollandse Waterlinie
Eind juli 2021 heeft het UNESCO Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Derhalve zal binnenkort het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies van start gaan.

 

Risico's
Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving (de Wet Normering Topinkomens (WNT) is specifiek opgenomen in de tabel) Indien oranje of rood wordt gescoord, wordt dit onderaan de tabel toegelicht.
Groen Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die binnen het uitvoeringsmandaat vallen van GS. Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen, statuten die herzien (moeten) worden of licht tegenvallende resultaten.
Rood Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en onder de aandacht van PS dienen te worden gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder, als er geen publiek belang (meer) is of tegenvallende resultaten.
In de bijlagenbundel van de Begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen. In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

 

 

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

1b Gemeenschappelijke regelingen

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (icm Havenbedrijf) 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling en 6 Energie     Actief Voldoet
1.2 Zuidelijke Rekenkamer 1. Bestuur en veiligheid     Monitorend Voldoet
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost 8. Basisinfrastructuur mobiliteit     Monitorend Voldoet
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 4. Natuur en milieu     Actief Voldoet
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 4. Natuur en milieu     Actief Voldoet
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 4. Natuur en milieu      Actief  Voldoet
1.7 Hollandse Waterlinie 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed        

 

1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant / 1.5 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Financiën: De begroting is weliswaar in evenwicht, maar de financiële positie (weerstandsvermogen) voldoet bij beide met een weerstandsratio van 0,7 niet aan de norm die gesteld is op tenminste 1,0. Deze lage score wordt veroorzaakt door de volgende onzekerheden: de risico’s van de Omgevingswet, het realiseren van de besparingsopgave, de kostendruk bij deelnemers (die de opdrachtverstrekking en –uitvoering door de omgevingsdiensten kunnen raken) en personele risico’s. Het laatstgenoemde omvat de zorg voor voldoende kwalitatief personeel om de begrote productie te kunnen realiseren.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
2.1 Enexis NV 6. Energie     Actief Voldoet
2.2 CSV Amsterdam BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.4 Brabant Water NV 3. Water en Bodem     Actief Voldoet
2.5 Eindhoven Airport NV 8. Basisinfrastructuur mobiliteit     Actief n.v.t.
2.6 BOM Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling en 6 Energie     Actief Voldoet
2.7 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 2. Ruimte en wonen     Actief Voldoet
2.8 Business Park Aviolanda BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 3. Water en bodem     Monitorend n.v.t.
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 1. Bestuur en veiligheid     Monitorend n.v.t.
2.11 PZEM NV 6. Energie     Monitorend Voldoet
2.12 Pivotpark Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.13 Green Chemistry Campus BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 4. Natuur en milieu     Actief Voldoet
2.15 Monumenten Beheer Brabant 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
2.16 Brabant Startup Fonds BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet

 

2.4 Brabant Water
Financiën: Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers 2020 staat Brabant Water er financieel gezond voor. In 2020 is er een positief nettoresultaat behaald van € 8,9 mln. en bedroeg de solvabiliteit o.b.v. de enkelvoudige balans 56,8%.
Toch zijn er ontwikkelingen die alertheid vragen. Door klimaatveranderingen staan drinkwaterbedrijven voor een enorme opgave. Langere perioden van hitte en droogte vragen om extra investeringen in productie- en distributiecapaciteit. Hierbij wordt door Brabant Water ook de mogelijkheden verkent van alternatieve bronnen voor de Brabantse drinkwaterproductie, zoals oppervlaktewater of brak water. Naast klimaatverandering zorgen digitalisering, cybersecurity en veroudering van het huidige drinkwaternetwerk ook voor een stijgende noodzaak tot (extra) investeren. De vraag is echter op welke wijze dit gefinancierd gaat worden. Door de huidige winstregulering kunnen drinkwaterbedrijven namelijk niet het benodigde extra geld genereren om deze investeringen uit te voeren.
Brabant Water brengt momenteel in kaart wat de financiële impact is van bovengenoemde risico’s en op welke wijze de (extra) investeringen op de korte, middellange en lange termijn gefinancierd gaan worden.

 

2.5 Eindhoven Airport
Financiën: De financiële impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport is in 2020 en vooralsnog ook in 2021 zéér groot. Het grootste deel van de kosten zijn vast en de inkomsten uit havengelden, parkeren, horeca en retail zijn nagenoeg weggevallen. Eindhoven Airport heeft maatregelen genomen om zowel de investeringen als de operationele kosten in te perken. Een (klein) aantal investeringen zijn juist vanwege Corona naar voren gehaald, dit gezien de rust op het vliegveld (weinig reizigers hebben er dan last van).
2020 is met een negatief resultaat van € 10,5 mln afgesloten, dit terwijl er in 2019 nog een recordwinst van € 14,3 mln werd behaald. Door de goede financiële basis die afgelopen jaren is opgebouwd kan het verlies over 2020 worden opgevangen. Onduidelijk is echter nog wat de impact op Eindhoven Airport zal zijn als de effecten van de coronacrisis komende jaren aan blijven houden. Een aantal scenario’s zijn uitgewerkt waarbij er onder meer rekening wordt gehouden met een economische recessie en een terugvallende vraag naar luchtvaart. Gezien de huidige coronacrisis en de zéér grote impact hiervan op de luchtvaartindustrie is er geen dividend uitgekeerd over de boekjaren 2019 en 2020. Ondanks de tegenslag in 2020 en 2021 is er vertrouwen in de toekomst, dit gezien de groei van het vaccinatieniveau en het feit dat afgelopen zomers het “oude reisgedrag” bij met name de leisure-reiziger weer relatief snel opveerde.

 

2.7 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR
Beleid: In 2022 dient zich de Omgevingswet en nieuwe Provinciale Omgevingsverordening aan. De positie die RvR in het buitengebied heeft kan hierbij onder druk komen te staan doordat de exclusiviteit van RvR verdwijnt. Woningbouw in het buitengebied is nu nog vrijwel alleen mogelijk door gebruik te maken van Ruimte voor Ruimte. Bij de invoering van de nieuwe wet wordt het buitengebied ook toegankelijk gemaakt voor andere woningbouwontwikkelaars. In 2021 vindt actief afstemming plaats tussen de directie, RvC en aandeelhouder om hier het strategisch beleid op aan te passen.

 

2.13 Green Chemistry Campus BV
Beleid: Beleid is van oranje naar rood gegaan. Oorzaak hiervan is dat het businessplan 2019-2025 anno 2021 geheel herijkt moet worden. Het businessplan was te rooskleurig opgezet en richtte zich op 4 pijlers (faciliteiten, advies & expertise, projecten en community). Deze brede scope resulteerde voor de campus in een voor een kleine organisatie lastig te managen dienstenpakket waar juist door de breedte geen verdieping en expertise opgebouwd kon worden.
Op dit moment lopen verkenningen met diverse stakeholders in de Groene Chemie om intensief te gaan samenwerken om zo de krachten te bundelen en meer synergie te creëren. De aandeelhouders hebben aangegeven deze verkenning prioriteit te geven en GCC verzocht om in het najaar 2021 te komen met een nieuw businessplan.

Governance:.De governance is van groen naar oranje gegaan omdat de kans reëel is dat op basis van het nieuwe businessplan samenwerkingsvormen worden voorgesteld die impact kunnen hebben op het bestaande governancemodel van de campus.

Financiën: Met het opzetten van de campus in 2012 hebben de aandeelhouders vroegtijdig het belang gezien van hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen. Deze grondstoftransitie betreft echter wel een traject van de lange adem. Na 10 jaar draait de campus nog altijd rode cijfers, is grotendeels afhankelijk van publieke bijdragen en loopt het tegen de staatssteungrenzen op.
Voor de kapitaalinbreng vanuit de provincie is een voorziening getroffen van € 2,3 mln, dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte (agio)vermogen. De reden hiervoor is dat de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend wordt. De Green Chemistry Campus is in haar huidige omvang te klein voor een zelfstandig verdienmodel en zal komende jaren afhankelijk blijven van publieke middelen. Ook bij een hechter samenwerkingsverband blijven additionele (publieke) middelen nodig.

 

2.15 Monumenten Beheer Brabant
Beleid: In het najaar 2017 is gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Eind 2019 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen zijn betrokken bij het nieuwe Erfgoedkader dat in 2020 is opgesteld. Inmiddels is besloten dat de rol “beweging stimuleren” geen structurele taak meer is van MBB.

Financiën: Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 2,058 mln, dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen, maar dit neemt niet weg dat het risico van niet volledig terugverdienen van investeringen blijft. De coronamaatregelen treffen de belangrijkste huurders van MBB, waardoor zij de huur heeft opgeschort. De provincie heeft MBB uitstel van betaling van rente en aflossing geboden.

 

3. Stichtingen en verenigingen

  naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 1. Bestuur en veiligheid     Monitorend Voldoet
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) 1. Bestuur en veiligheid     Monitorend Voldoet
3.3 Stichting Brabant C Fonds 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.6 Stichting Brainport Smart District 2. Ruimte en wonen     Actief Voldoet
3.7 Stichting La Vuelta Hollanda  10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief n.v.t.

 

3.6 Stichting Brainport Smart District
Beleid / governance / financiën:
In het najaar 2020 is door de stichting, gemeente Helmond en provincie Noord-Brabant een haalbaarheidsstudie Gezamenlijk Innovatief Ontwikkelbedrijf gestart voor efficiënte en effectieve inzet van de financiële bijdrage van de verschillende partijen en het aantrekken van additionele financiering voor het innovatieprogramma. Najaar 2021 worden de resultaten met beide colleges besproken. In die periode wordt ook het financieringsvraagstuk concreet en verkent de provincie welke rol zij wil innemen. De verwachting is dat medio 2022 een nieuwe governance- en financieringsstructuur voor BSD wordt ingeregeld.

 

4. Overige verbonden partijen

    Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 4. Natuur en Milieu     Actief n.v.t.

 

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen

Belang

  Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) Moerdijk Smeulders/Van Gruijthuijsen lid Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie 50,00%
1.2 Zuidelijke Rekenkamer Eindhoven Programmaraad lid Programmaraad 50,00%
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Oss Van der Maat* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,30%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg

Roijackers/Lemkes-Straver

lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 41,00%
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Eindhoven Roijackers/Lemkes-Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 38,00%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch Roijackers/Lemkes-Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 36,00%
           

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Gemeenschappelijke regeling Lening per 31-12 2021
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2022
Eigen vermogen
per 31-12 2022
Vreemd vermogen
per 1-1 2022
Vreemd vermogen
per 31-12 2022
1.1 Havenschap Moerdijk     97.265 97.265 182.344 182.344
1.2 Zuidelijke rekenkamer     99 99 166 166
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost     789 789 850 850
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     2.325 2.325 3.480 3.480
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant     2.429 2.429 4.523 4.523
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord     9.844 9.844 8.628 8.628

 De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde cijfers uit de jaarrekening 2020  of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2021.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

Belang

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Vestigingsplaats Portefeuille
(eigenaar / inhoud)
Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde Agio Gestort Boekwaarde
2.1 Enexis NV 's-Hertogenbosch Van der Maat / Spierings stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC / lid AHC 30,80% 46.144 - 46.144 -
2.2 CSV Amsterdam BV 's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht / lid AHC 30,80% 6 - 6 6
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht / lid AHC 30,80% pm - pm pm
2.4 Brabant Water NV 's-Hertogenbosch Smeulders/Roijackers Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC / lid AHC 31,60% 88 - 88 -
2.5 Eindhoven Airport NV Eindhoven Smeulders/Van der Maat Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 24,50% 1.112 - 556

-

2.6 BOM Holding BV Tilburg Smeulders/Van Gruijthuijsen stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 100% 1 31.327 31.328 31.328
2.7a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 's-Hertogenbosch Smeulders / Ronnes Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 100% 30 89 119 111
2.7b CV ORR II** 's-Hertogenbosch Smeulders / Ronnes Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 1.485 24.458 25.943 24.498
2.8 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht Smeulders/Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 6.477 6.488 6.488
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,07% 100 - 100 -
2.11 PZEM NV Middelburg Smeulders* Stemrecht 0,05% 4 - 4 -
2.12 Pivotpark Holding BV Oss Smeulders / Ronnes Stemrecht 70,70% 20 6.282 6.302 6.302
2.13 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom Smeulders/Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 2.300 2.311 2.300
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 's-Hertogenbosch Smeulders / Roijackers Stemrecht 100% - - - -
2.15 Monumenten Beheer Brabant  's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht 72% 2.058 - 2.058 2.058
2.16 Brabant Startup Fonds BV Tilburg Smeulders / Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

** CV ORR I en II zijn in 2020 samengevoegd.

 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Lening 
Garantstelling

Eigen vermogen
per 1-1 2022

Eigen vermogen
per 31-12 2022
Vreemd vermogen
per 1-1 2022
Vreemd vermogen
per 31-12 2022
Resultaat
na belasting
Dividend
2.1 Enexis NV 159.400   4.114.000 4.141.000 5.098.000 5.098.000 99.000 pm
2.2 CSV Amsterdam BV     393 393 27 27 172  
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV     1.569 1.569 20 20 -20  
2.4 Brabant Water NV     674.183 674.183 523.344 523.344 8.913  
2.5 Eindhoven Airport NV     103.618 103.618 27.976 27.976 -10.545  
2.6 BOM Holding BV 1.050   49.821 49.821 185.665 185.665 -2.433  
2.7 a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR     486 486 145 145 73  
2.7 b CV ORR II   50.000 13.960 13.960 12.687 12.687 3.746  
2.8 Business Park Aviolanda BV 1.573   12.705 12.705 12.943 12.943 415  
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.827.000 1.827.000 105.055.000 105.055.000 81.000 pm
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten     5.097.000 5.097.000 155.262.000 155.262.000 221.000 pm
2.11 PZEM NV     1.376.990 1.376.990 850.880 850.880 -21.841  
2.12 Pivotpark Holding BV 25.500   11.905 11.905 19.169 19.169 5.983  
2.13 Green Chemistry Campus BV     3.037 3.037 610 610 3.219  
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV         24.496 24.496    
2.15 Monumenten Beheer Brabant NV 6.839   589 589 8.726 8.726 -140  
2.16 Brabant Startup Fonds BV 11.950   0 0 12.751 12.751    

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2020 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2021.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Belang

  Stichtingen en verenigingen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 's-Gravenhage Van Gruijthuijsen / Per thema IPO BAC Lid van het bestuur 9,63%
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg Van der Maat/ Smeulders Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 100%
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Smeulders* Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 75%
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk Van der Maat/ Smeulders Lid van het bestuur 50%
3.6 Stichting Brainport Smart District Helmond Ronnes* Lid van het bestuur 26%
3.7 Stichting La Vuelta Holanda Utrecht Smeulders* Lid van het bestuur 15%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Stichtingen en verenigingen Lening 
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2022
Eigen vermogen
per 31-12 2022
Vreemd vermogen
per 1-1 2022
Vreemd vermogen
per 31-12 2022
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)   180 4.533 4.533 27.296 27.296
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     494 494 120 120
3.3 Stichting Brabant C Fonds     827 827 11.261 11.261
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 648 648
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     4.929 4.929 67 67
3.6 Stichting Brainport Smart District         394 394
3.7 Stichting La Vuelta Holanda,      4.558 4.558 141 141

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2020 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2021.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde
Agio
Gestort
Balanswaarde
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 's-Hertogenbosch Van der Maat / Spierings GS vormen Algemeen Bestuur,
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100%        

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Lening per 31-12 2022 Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2022
Eigen vermogen
per 31-12 2022
Vreemd vermogen
per 1-1 2022
Vreemd vermogen
per 31-12 2022
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen     99.120 99.120 28.475 28.475

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2020 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2021.

 

5. Investeringsfondsen voor Brabant (zie bijlagenbundel begroting 2022 voor aanvullende fondsinformatie

  Fonds Fondsomvang x € 1 mln. Looptijd Revolverendheid Multiplier Primair programma Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant 135 2037 Nominaal ≥ 3 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4

6. Energie

Spierings

5.3 Brabant C fonds 34 2022 Beperkt (oplopend van 15 naar 32 % in 2021 ≥ 3 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Smeulders
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2027 Niet of nauwelijks ≥ 2 4. Natuur en milieu Roijackers
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Smeulders
5.6 Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling Van Gruijthuijsen