Wij behouden monumenten en cultuurhistorische landschappen door restauratie, herbestemming en ontwikkeling en we geven de kwaliteit van cultuurhistorische landschappen een plek in gebiedsontwikkeling. Zo wordt in 2022 opnieuw de jaarlijkse subsidieregeling cultureel erfgoed opengesteld ten behoeve van restauratie van Rijksmonumenten en onderhoud van molens (in aanvulling op rijksregeling). In het kader van verduurzaming van rijksmonumenten bieden wij de instrumenten Esco (Energy Service Company) en energiescan aan om duurzaamheidsaspecten mee te nemen tijdens onderhoud en restauratie. We dragen bij aan verbetering van de omgevingskwaliteit door op de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) de kernkwaliteiten van (elementen in) het landschap zo transparant mogelijk aan te geven zodat initiatiefnemers van ruimtelijke plannen deze informatie kunnen gebruiken, eendachtig de nog in te voeren omgevingswet.