Toelichting
Wij werken aan een circulaire economie en samenleving door duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. We verminderen samen met maatschappelijke partners het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen volgens de landelijke afspraken met 50 procent in 2030. In IPO-verband wordt samen met PBL en CBS verkend hoe we deze voortgang kunnen meten en welke monitoringssystematiek hierbij past. Op dit moment is er namelijk nog geen bruikbare data beschikbaar.

In de vastgestelde Uitvoeringsagenda Circulaire Economie hebben we onze uitvoering beschreven voor de komende jaren, op weg naar een verminderd grondstoffenverbruik in 2022. Zo subsidiëren we projecten binnen het thema voedsel om voedselverspilling tegen te gaan en de eiwittransitie aan te jagen. Binnen de Maakindustrie werken we door middel van kennisdeling, samen met o.a. VNO-NCW, aan het vergroten van de bewustwording bij o.a. MKB-bedrijven om meer circulair bezig te zijn. In de bouw subsidiëren we projecten om meer circulair te bouwen, geven we uitvoering aan de City Deal “Circulair en conceptueel Bouwen” en ontwikkelen we de Brabantse aanpak circulair bouwen; ook gericht op bewustwording en verdere afname van benodigde grondstoffen. In 2022 optimaliseren we het biobased ecosysteem op basis van inzichten van twee onderzoeksopdrachten die we hebben uitgezet en zetten we in op meer samenwerking en ketenaanpak samen met onze partners.

Streefwaarden

Outcome-Indicator 2022 2023 2024 2025
grondstofverbruik       In 2030 is 50% van ons primaire grondstofverbruik verminderd
Output-Indicator 2022 2023 2024 2025
Vergroten bewustwording binnen het thema maakindustrie 80 bedrijven zijn benaderd om ze te enthousiasmeren 250 bedrijven zijn benaderd    
Binnen het thema Voedsel en het project Agrofoodvoice worden 2 concrete initiatieven uitgevoerd m.b.v. innovatiecontracten en vouchers. 1 project met voucher uitgevoerd 2 projecten met vouchers zijn uitgevoerd.   Reststromen worden beter benut en leidt tot minder voedselverspilling, stimuleert de eiwittransitie.
Optimaliseren biobased ecosysteem 2 onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd      
Aanjagen van circulaire initiatieven binnen het thema bouw 2 projecten zijn gestart 6 projecten zijn gestart 7 projecten gestart  

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2021-2023