Wij zetten ons er voor in dat de Brabantse doelstelling van 470,5 MW windenergie op land in 2020, conform afspraken met het rijk, uiterlijk in 2023 is gerealiseerd. Op basis van de landelijke Monitor Wind op Land 2020, is daarbij in beeld gebracht welk deel van de landelijke opgave van 6.000 MW wind op land, op 31 december 2020 nog niet is gerealiseerd. Conform afspraak moet deze opgave verdubbeld zijn gerealiseerd in 2023. Dit mag techniekneutraal en er is geen taakstelling per provincie. Berekeningen van het PBL geven aan dat deze verdubbelingsopgave, via de uitvoering van de RES’en, in 2023 gerealiseerd kan zijn.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Opgesteld vermogen   685 MW