Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Onderstaand is die balans verkort weergegeven met daarbij de geprognosticeerde cijfers per 31 dec 2021 t/m 31 dec 2025.
Voor wat betreft de vaste activa en de lange passiva zijn deze geprognosticeerde cijfers gebaseerd op de in de BBV voorgeschreven verloopoverzichten.
Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de boekwaarde van de vaste activa gedurende de periode 2020-2024, inclusief de daarbij gehanteerde afschrijvingsmethodiek, is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlagen 7 t/m 9.


Verreweg het grootste deel van de vaste activa betreft de financiële vaste activa bestaande uit:

  • aangeschafte obligaties (voornamelijk uit de opbrengst verkoop Essent);
  • de balanswaarde van de deelnemingen (Bijlagenbundel-bijlage 9a);
  • de verstrekte geldleningen (bijlagenbundel-bijlage 9c);
  • de uitzettingen langer dan 1 jaar (bijlagenbundel- bijlage 9d)

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de passiva is opgenomen in de bijlagenbundel in bijlage 10 reserves, bijlage 11 voorzieningen en bijlage 12 opgenomen geldleningen.

Voor de vlottende activa en de korte passiva kent het BBV ten tijde van de begroting geen regelgeving. Op advies van het Ministerie van BZK is voor deze geprognosticeerde cijfers het gemiddelde van de laatste drie jaarrekeningen aangehouden.

(Geprognosticeerde) Balans Jaarrekening Prognose begroting       Bedragen x € 1 mln
A c t i v a  per 31-12-20 per 31-12-21 per 31-12-22 per 31-12-23 per 31-12-24 per 31-12-25
Vaste Activa            
Immateriële vaste activa 1,9 1,4 1,0 0,7 0,3 0,0
Materiële vaste activa            
Inv. met economisch nut 75,8 82,5 76,1 72,3 66,4 63,5
Inv. met maatschappelijk nut 400,5 441,0 533,5 656,5 799,6 799,6
             
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekking 69,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2
Verstrekte geldleningen 2.027,0 2.019,1 1.972,0 1.909,0 1.762,3 1.565,7
Uitzettingen > 1 jr 638,5 583,7 583,7 581,2 418,2 456,2
Overige Fin.vaste activa 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8
             
Vlottende Activa            
Voorraden 131,0 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5
Uitzettingen < 1 jr 1,143,8 916,6 916,6 916,6 916,6 916,6
Liquide middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overlopende activa 175,1 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6
             
Totaal Activa 4.739,8 4.470,6 4.464,0 4.562,4 4.452,6 4.227,,8
             
             
P a s s i v a             
Lange Passiva            
Algemene reserve 268,3 195,3 157,3 133,7 125,0 121,0
Bestemmingsreserve Essent 2.773,0 2.729,5 2.678,3 2.641,4 2.610,5 2.588,0
Overige bestemmingsreserves 880,5 900,6 857,3 868,6 845,6 795,9
Voorzieningen 52,0 53,0 45,1 32,7 35,0 37,2
Opgenomen vaste geldleningen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
             
Korte Passiva            
Netto vlottende schuld 240,3 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6
Overlopende passiva 523,1 373,9 507,7 667,8 618,3 467,6
             
Totaal Passiva 4.739,8 4.470,6 4.464,0 4.562,4 4.452,6 4.227,8