Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume onderdeel vormen van de uiteenzetting over de financiële positie in de begroting.

Deze verplichtingen zijn ook in de meerjarenraming opgenomen.
Bedragen zijn exclusief indexering (prijspeil 2021).

Ambtelijk apparaat

Terug naar navigatie - Ambtelijk apparaat

Vakantiegeld

Vakantiegeld is onderdeel van het Individueel Keuze-Budget, dat binnen het kalenderjaar volledig moet zijn opgenomen. Daarmee is er ultimo van het boekjaar geen verplichting meer van opgebouwd vakantiegeld

Inkomensvoorziening vml. personeel via uitkeringsinstantie (werkloosheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, suppletie)
De Provincie is eigenrisicodrager voor de WW- en de WGA-uitkeringen o.g.v. de Wet Inkomen en Arbeid.
Dat geldt uiteraard ook voor het bovenwettelijk deel van de WW. De uitkeringsinstanties die deze voorzieningen uitvoeren declareren de kosten maandelijks bij de provincie.
Voor 2022 e.v. jaren moet rekening worden gehouden met een totaal volume aan uitkeringslasten van ca. € 335.000, alsmede met de uitvoeringskosten die de uitkeringsinstantie in rekening brengt van ca. € 1.000.

Deze verplichtingen zijn meerjarig als volgt weer te geven:

Bedragen x €.1.000 2021 2022 2023 2024
uitkeringen 335 335 335 335
uitvoeringskosten 1 1 1 1