II Uiteenzetting van de financiële positie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn per programma toegelicht in de begroting.
Een gezonde financiële positie van de provincie komt in de begroting en meerjarenraming tot uitdrukking in een adequaat weerstandsvermogen en in een sluitende begroting.

 

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen


Voor een toelichting op het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit blijft binnen de voorgestelde bandbreedte.

Sluitende begroting en structureel evenwicht

Terug naar navigatie - Sluitende begroting en structureel evenwicht

Sluitende begroting

Uit de regel “Geraamd resultaat” in onderstaande tabel blijkt dat de begroting precies in evenwicht is. De lasten + de toevoegingen aan de reserves zijn gelijk aan de baten + de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2022 ook sprake is van een structureel evenwicht, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de bijlagenbundel in bijlage 3 opgenomen.
Op basis van dit limitatieve overzicht zijn in onderstaande tabel de incidentele en structurele componenten van de lasten en baten inzichtelijk gemaakt.
Uit de tabel blijkt dat de begroting 2022 structureel evenwicht kent, de structurele baten van de jaren 2022 tot en met 2025 zijn hoger dan de structurele lasten.

N.B. Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.
Dit BBV-voorschrift vereist verder dat wordt aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard zijn, maar afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden door de provincie als incidenteel beschouwd.
NB een overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft daarom achterwege.

Structureel begrotingsevenwicht                              
Bedragen x € 1.000 Begr.2021     Begr.2022     Begr.2023     Begr.2024     Begr.2025    
    totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:  
      incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel
L a s t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   24.027 4.694 19.333 23.122 5.360 17.762 14.628 4.131 10.496 10.359 0 10.359 9.978 0 9.978
Ruimte en wonen   27.678 13.140 14.539 29.068 19.049 10.019 17.609 13.542 4.068 3.664 0 3.664 3.660 0 3.660
Water en Bodem   31.768 15.617 16.150 40.364 21.520 18.844 25.123 9.117 16.006 21.982 2.999 18.983 23.096 0 23.096
Natuur en milieu   155.151 28.484 126.667 140.788 17.230 123.558 104.685 7.714 96.971 93.267 7.450 85.817 72.662 0 72.662
Economie, kennis en talent-ontwikkeling   70.331 46.826 23.505 45.874 21.929 23.945 21.762 1.521 20.240 20.240 0 20.240 20.240 0 20.240
Energie 10.422 2.760 7.662 12.896 3.325 9.571 8.778 4.090 4.688 1.536 0 1.536 973 0 973
Landbouw en voedsel   23.025 16.854 6.171 5.821 1.074 4.747 1.158 169 989 891 0 891 35 0 35
Basisinfrastructuur mobiliteit   184.380 8.559 175.821 183.577 8.41 182.735 174.504 807 173.697 180.421 0 180.421 187.078 0 187.078
Mobiliteitsontwikkeling   77.510 62.307 15.203 139.786 109.832 29.953 126.046 84.896 41.150 130.671 82.774 47.897 109.795 67.146 42.649

Vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed

62.616 15.901 46.714 60.817 12.902 47.915 46.965 3.066 43.899 41.157 0 41.157 38.532 0 38.532
Algemeen financieel beleid   120.465 38.186 82.279 122.135 36.045 86.090 189.945 34..028 155.917 228.998 79.797 149.201 256.307 83.804 172.502
Totaal lasten A 787.373 253.329 534.044 804.246 249.106 555.140 731.203 163.081 568.123 733.186 173.020 560.166 722.356 150.951 571.405
                                 
B a t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Ruimte en wonen   4.085 4.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water en Bodem   5.593 1.613 3.980 5.922 1.687 4.235 4.325 90 4.235 4.235 0 4.235 4.235 0 4.235
Natuur en milieu   13.615 8.215 5.400 6.335 1.064 5.271 6.150 879 5.271 5.271 0 5.271 5.227 0 5.227
Economie, kennis en talent-ontwikkeling   13.615 8.215 5.400 578 578 0 545 545 0 545 0 545 0 0 0
Energie 2.111 1.930 181 181 0 181 181 0 181 181 0 181 181 0 181
Landbouw en voedsel   8.983 6.225 2.758 953 507 446 1.039 169 871 857 0 857 0 0 0
Basisinfrastructuur mobiliteit   8.515 6.990 1.524 2.410 1.060 1.349 2.375 1.026 1.349 1.349 0 1.349 1.349 0 1.349
Mobiliteitsontwikkeling   22.895 7.304 15.591 46.302 30.934 15.368 54.453 43.415 11.038 35.803 21.863 13.940 4.166 0 4.166
Vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed 676 25 651 651 0 651 651 0 651 651 0 651 651 0 651
Algemeen financieel beleid   614.685 9.717 604.968 608.414 20 608.394 612.202 0 612.202 622.233 0 622.233 630.323 0 630.323
Totaal baten B 691.016 55.960 635.056 671.748 38.850 635.898 681.925 46.124 635.801 670.583 21.863 648.720 646.135 0 646.135
                                 
Saldo van baten en lasten B-/-A -96.358    

-132.499

    -49.279     -62.603     -76.221    
                                 
Stortingen in reserves C 437.273 437.273 0 301.668 301.668 0 286.794 286.794 0 244.193 244.193 0 235.922 235.922 0
Onttrekkingen aan reserves D 533.631 533.631 0 434.166 434.166 0 336.073 336.073 0 306.796 306.796 0 312.143 312.143 0
Geraamd resultaat (B-A+D-C)   0     0     0     0     0    
                                 
Totaal structurele lasten       534.044     555.140     568.123     560.166     571.405
Totaal structurele baten       635.056     635.898     635.801     648.720     646.135
Structurele baten -/- structurele lasten     101.012     80.758    

67.678

    88.554     74.730

Een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten en van de mutaties in de reserves is opgenomen in bijlagenbundel-bijlage 3.

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden aangemerkt als incidenteel.