Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater doen we onder andere het volgende:
• Eisen stellen (en handhaven) op grond van de provinciale milieuverordening (in alle 38 grondwaterbeschermingsgebieden en daarbuiten).
• Signaleren of er geen achteruitgang in de grondwaterkwaliteit optreedt middels metingen.
• Uitvoeren van afspraken in het kader van het 6e Nitraatactieprogramma (NAP) en haar opvolger het 7e NAP.
• Door het opschalen van het project BodemUp willen we de doelstellingen vanuit de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water behalen. In de aanpak is er synergie met de doelstelling Vitale Bodem en kringlooplandbouw (programma Landbouw en Voedsel).
• Voor PFAS en ZeerZorgwekkende Stoffen zijn activiteiten (o.a. monitoring en gebiedsdossiers grondwaterbeschermingsgebieden) opgenomen in het RWP.
Na vaststelling van het RWP 2022-2027 zullen we de indicatoren en streefwaarden uit het RWP in de begroting verwerken bij de eerste bestuursrapportage 2022.