2022 2023 2024 2025
Norm Quotumwet* (aantal fte) 44,4 47,8 49,4 49,4

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.