Herstel van de bodem is onderdeel van de transitie naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, gericht op onder andere het vergroten en uitwisselen van kennis over duurzaam bodembeheer, ondersteunende innovaties en het inzetten van datamanagement via het bodemnetwerk Brabant. Als er de komende jaren steeds 100 actieve deelnemers (agrariërs) aan het netwerk kunnen worden toegevoegd, ontstaat er een goede basis voor blijvende bodeminvesteringen op het agrarische bedrijf.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal nieuwe deelnemers aan bijeenkomsten kennisoverdracht (*)

100

100

100

100

(*) Na vaststelling van het RWP 2022-2027 passen we de indicator aan.