Toelichting


Dataficering is een mondiale trend die gaat over het verkrijgen van digitale data en het vertalen ervan in informatie. We streven er als regio naar om de economische kansen van digitalisering optimaal en op een verantwoorde manier te benutten. Om dit te bereiken, voeren we een reeks aan projecten en activiteiten uit.

In de Uitvoeringsagenda Data economie worden deze onderverdeeld in: het aanjagen van data innovatie, data business, het verhogen van data maturiteit en meer data delen. In 2022 richten we ons onder meer op cyberweerbaarheid. Ook gaan de icoonprojecten Agrifood en AI (in afstemming met de Nationale AI coalitie en de Brainport AI hub) van start. Komend jaar maken we MKB-ers datacompetenter door de inzet van datacoaches en investeren we in betere infrastructuur. Dat doen we door middel van businesscases die helpen om het delen van data te stimuleren. Verder bevorderen we de groei van het aantal dataprofessionals en stimuleren we een leercultuur.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Datamaturiteit van het stuwende mkb 750 MKB-bedrijven hebben online datascan gedaan**)       Stijging naar gemiddeld 3,5 (op schaal van 1 tot 5)  
Omvang Brabantse data-economie 2 nieuwe icoonprojecten**)   Groei van de waarde van de Brabantse data-economie (€) met 20 %  
  Programma voor datastarters**)   Groei van het aantal bedrijven in de Brabantse data-sector met 15%  
  2 nieuwe digitale werkplaatsen **)   Groei van het aantal data-professionals in Brabant met 6 %  

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2021-2023.

**) De UA Data-economie is begin 2021 goedgekeurd. Vervolgens hebben we overleg gevoerd met onze uitvoeringspartners. Een groot deel van die overleggen resulteren in projectplannen in de 2e helft van 2021. De effecten van de acties kunnen daarom ook pas na 2022 worden gemeten. Eind 2021 bepalen wij de nulmeting door een vernieuwd data-onderzoek zoals dat ook in 2018 is uitgevoerd door JADS en de BOM. In 2024 zullen we dat onderzoek herhalen om daarmee het resultaat van onze activiteiten te kunnen bepalen.