Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1
Jaarstukken 2017 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 8
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 9
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 10
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 11
Circulaire economie Blz. 12
Circulaire economie Blz. 13
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 14
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 15
Verduurzamen landbouw Blz. 16
Verduurzamen landbouw Blz. 17
Versnellen energietransitie Blz. 18
Versnellen energietransitie Blz. 19
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 20
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 21
Sociale veerkracht Blz. 22
Sociale veerkracht Blz. 23
Culturele identiteit Blz. 24
Culturele identiteit Blz. 25
Digitale samenleving Blz. 26
Digitale samenleving Blz. 27
Slagvaardige organisatie Blz. 28
Slagvaardige organisatie Blz. 29
Financieel totaalbeeld Blz. 30
Financieel totaalbeeld Blz. 31
Programma 01 Bestuur Blz. 32
Algemeen beeld van het programma Blz. 33
Wat heeft het gekost? Blz. 34
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 35
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 36
Inzet verbonden partijen Blz. 37
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 38
01.01 Provinciebestuur Blz. 39
Inleiding Blz. 40
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 41
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 42
Bestuurlijke integriteit Blz. 43
Kennis en onderzoek Blz. 44
Weerbare overheid Blz. 45
Wet Bibob Blz. 46
Wat heeft het gekost? Blz. 47
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 48
Toelichting lasten/baten Blz. 49
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 50
Inleiding Blz. 51
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 52
Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn Blz. 53
(Veer)krachtig bestuur Blz. 54
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 55
Wat heeft het gekost? Blz. 56
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 57
Toelichting lasten/baten Blz. 58
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 61
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 62
Interbestuurlijk toezicht Blz. 63
Wat heeft het gekost? Blz. 64
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 65
Toelichting lasten/baten Blz. 66
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 67
Algemeen beeld van het programma Blz. 68
Wat heeft het gekost? Blz. 69
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 70
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 71
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 72
Inzet verbonden partijen Blz. 73
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 74
Inleiding Blz. 75
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 76
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 77
Brabantse aanpak leegstand Blz. 78
Brabantse Agenda Wonen Blz. 79
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 80
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 81
Werklocaties Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 84
Toelichting lasten / baten Blz. 85
02.02 Agrofood; Brabant Quality Blz. 86
Inleiding Blz. 87
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 88
Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu Blz. 89
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 90
Gezondheid Blz. 91
Heldere kaders Blz. 92
Innovatie Blz. 93
Mijlpalen Agrofood Blz. 94
Overlast aanpakken Blz. 95
Verbinden en aanjagen Blz. 96
Wat heeft het gekost? Blz. 97
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 98
Toelichting lasten/baten Blz. 99
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 100
Algemeen beeld van het programma Blz. 101
Wat heeft het gekost? Blz. 102
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 103
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 104
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105
03.01 Water Blz. 106
Inleiding Blz. 107
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 108
Water Blz. 109
Mijlpalen Water Blz. 110
Water Blz. 111
Wat heeft het gekost? Blz. 112
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 113
Toelichting lasten/baten Blz. 114
03.02 Milieu Blz. 115
Inleiding Blz. 116
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 117
Milieu Blz. 118
Mijlpalen Milieu Blz. 119
Milieu Blz. 120
Wat heeft het gekost? Blz. 121
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 122
Toelichting lasten/baten Blz. 123
03.03 Natuur en Landschap Blz. 124
Inleiding Blz. 125
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 126
Natuur en Landschap Blz. 127
Mijlpalen Natuur en Landschap Blz. 128
Natuur en Landschap Blz. 129
Wat heeft het gekost? Blz. 130
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 131
Toelichting lasten/baten Blz. 132
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 133
Inleiding Blz. 134
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 135
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 136
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 137
Wat heeft het gekost? Blz. 138
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 139
Toelichting lasten/baten Blz. 140
Programma 04 Economie en energie Blz. 141
Algemeen beeld van het programma Blz. 142
Wat heeft het gekost? Blz. 143
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 144
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 145
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 146
Inzet verbonden partijen Blz. 147
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 148
Inleiding Blz. 149
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 150
Sterke regionale economie, die toekomstbestendig is en zorgt voor de werkgelegenheid van morgen Blz. 151
Internationalisering en branding Blz. 152
Kennis Blz. 153
Mijlpalen Algemeen economisch beleid Blz. 154
Top randvoorwaarden Blz. 155
Wat heeft het gekost? Blz. 156
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 157
Toelichting lasten/baten Blz. 158
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 161
Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant Blz. 162
Arbeidsmarkt Blz. 163
Biobased economie Blz. 164
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 165
Digitalisering Blz. 166
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 167
Mijlpalen Economisch programma Brabant Blz. 168
MKB en ondernemerschap Blz. 169
Wat heeft het gekost? Blz. 170
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 171
Toelichting lasten/baten Blz. 172
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 175
Energie, innovatie en transitie Blz. 176
Aardgasvrije wijken Blz. 177
Bevorderen innovatie Blz. 178
Mijlpalen energie, innovatie en transitie Blz. 179
Pakken van voorbeeldrol Blz. 180
Realiseren van ruimtelijke en sociale randvoorwaarden om de opwek van duurzame energie mogelijk te maken Blz. 181
Verbeteren kwaliteit van vergunningen, versterken handhaving, bevorderen kennisuitwisseling Blz. 182
Visie en kaders Blz. 183
Vormen van netwerken Blz. 184
Wat heeft het gekost? Blz. 185
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 186
Toelichting lasten/baten Blz. 187
Programma 05 Mobiliteit Blz. 188
Algemeen beeld van het programma Blz. 189
Wat heeft het gekost? Blz. 190
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 191
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 192
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 193
Relatie met bestuursakkoord Blz. 194
Inzet verbonden partijen Blz. 195
05.01 Mobiliteit Blz. 196
Inleiding Blz. 197
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 198
Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant Blz. 199
Bereikbaarheid Zuid-Nederland Blz. 200
Brainport City bereikbaarheid Blz. 201
Fiets Blz. 202
Goederenvervoer Blz. 203
Smart Mobility en Beter Benutten Blz. 204
Verkeersveiligheid Blz. 205
Wat heeft het gekost? Blz. 206
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 207
Toelichting lasten/baten Blz. 208
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) Blz. 209
Inleiding Blz. 210
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 211
Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 212
OV-concessies Blz. 213
Vernieuwing OV Blz. 214
Wat heeft het gekost? Blz. 215
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 216
Toelichting lasten/baten Blz. 217
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 220
Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden Blz. 221
Data op orde Blz. 222
Onderhoud Blz. 223
Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 224
Wat heeft het gekost? Blz. 225
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 226
Toelichting lasten/baten Blz. 227
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 228
Algemeen beeld van het programma Blz. 229
Wat heeft het gekost? Blz. 230
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 231
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 232
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 233
Relatie met bestuursakkoord Blz. 234
Inzet verbonden partijen Blz. 235
06.01 Cultuur Blz. 236
Inleiding Blz. 237
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 238
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken Blz. 239
Beweging, experiment, verbinding Blz. 240
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 241
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 242
Wat heeft het gekost? Blz. 243
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 244
Toelichting lasten/baten Blz. 245
06.02 Erfgoed Blz. 246
Inleiding Blz. 247
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 248
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 249
Basis op orde Blz. 250
De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 251
Musea Blz. 252
Wat heeft het gekost? Blz. 253
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 254
Toelichting lasten/baten Blz. 255
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 256
Inleiding Blz. 257
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 258
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 259
Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 260
Leren in en versterken van concrete initiatieven Blz. 261
Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 262
Wat heeft het gekost? Blz. 263
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 264
Toelichting lasten/baten Blz. 265
06.04 Sport Blz. 266
Inleiding Blz. 267
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 268
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 269
Sport Blz. 270
Wat heeft het gekost? Blz. 271
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 272
Toelichting lasten/baten Blz. 273
Algemeen financieel beleid Blz. 274
Inleiding Blz. 275
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 278
Algemene uitkering Provinciefonds Blz. 279
Dividenden/verkoop opbrengst Blz. 280
Financieringsfunctie Blz. 281
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 282
Overhead en stelposten Blz. 283
Inleiding Blz. 284
Onvoorzien Blz. 285
Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead Blz. 286
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 287
1. Bedrijfsvoering Blz. 288
Inleiding en doelstelling Blz. 289
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 290
Kwaliteit van onze dienstverlening Blz. 291
Organisatiekostenbudget Blz. 292
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 293
Wat heeft het gekost? Blz. 294
2. Provinciale heffingen Blz. 295
Inleiding Blz. 296
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 297
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 298
Leges Blz. 299
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 300
Leges Ontgrondingenwet Blz. 301
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 302
Leges Wet Natuurbescherming Blz. 303
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 304
Kostendekkendheid leges Blz. 305
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 306
Inleiding Blz. 307
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 308
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 309
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 310
Inventarisatie risico's Blz. 311
Ratio weerstandsvermogen Blz. 312
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 313
Onderhoud wegen Blz. 314
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 315
Onderhoud vaarwegen Blz. 316
5. Treasury Blz. 317
Inleiding Blz. 318
Ontwikkelingen Treasury Blz. 319
Obligatieportefeuilles Blz. 320
Beleid en beheersing van risico's Blz. 321
Provinciefinanciering Blz. 322
6. Verbonden partijen Blz. 323
Algemeen beeld Blz. 324
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 325
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 326
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 327
4 Overige verbonden partijen Blz. 328
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 329
Stoplichtenmodel verbonden partijen Blz. 330
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 331
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 332
Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 333
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 334
Belangrijkste ontwikkelingen 2017 overige beleidsvelden Blz. 335
Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 336
8. Investeringsagenda Blz. 337
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 338
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 339
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 340
9. Europese programma's Blz. 341
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 342
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 343
Wat heeft het gekost? Blz. 344
10. Burgerjaarverslag Blz. 345
Inleiding Blz. 346
Relatiebeheer Blz. 347
Betrokkenheid / participatie Blz. 348
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 349
Telefonische bereikbaarheid Blz. 350
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 351
Afhandeling subsidies Blz. 352
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 353
Afhandeling facturen Blz. 354
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 355
Jaarrekening 2017 Blz. 356
Programmarekening met toelichting Blz. 357
Programmarekening met toelichting Blz. 358
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 359
Algemene grondslagen Blz. 360
Vaste activa Blz. 361
Vlottende activa Blz. 362
Vaste passiva Blz. 363
Vlottende passiva Blz. 364
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 365
Balans per 31 december 2017 Blz. 366
Balans per 31 december 2017 Blz. 367
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 368
Aansluiting met de balans per 31 december 2016 Blz. 369
ACTIVA Blz. 370
Vaste activa Blz. 371
Immateriële vaste activa Blz. 372
Materiële vaste activa Blz. 373
Financiële vaste activa Blz. 374
Vlottende activa Blz. 375
PASSIVA Blz. 376
Vaste passiva Blz. 377
Eigen vermogen Blz. 378
Voorzieningen Blz. 379
Vaste schulden Blz. 380
Vlottende passiva Blz. 381
Borg- en garantstellingen Blz. 382
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 383
Derivaten Blz. 384
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 385
Erfgoedcomplexen Blz. 386
Uitkering provinciefonds Blz. 387
Megastallen Blz. 388
Natuurtaken Blz. 389
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 390
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 391
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 392
Bestuur Blz. 393
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 394
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 395
Overige Blz. 396
Overige verplichte bijlagen Blz. 397
Overige verplichte bijlagen Blz. 398
Lijst van afkortingen Blz. 399
Afkortingenlijst Blz. 400
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap