Uitgaven

1,18%
€ 15.613
x €1.000
1,18% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 377
x €1.000
0,03% Complete

Saldo

13,59%
€ -15.236
x €1.000

Programma 01 Bestuur

Het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant.

Uitgaven

1,18%
€ 15.613
x €1.000
1,18% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 377
x €1.000
0,03% Complete

Saldo

13,59%
€ -15.236
x €1.000

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

Het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant.
De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door:

 •  de Provinciewet;
 •  de Gemeentewet;
 • de Wet algemene regels herindeling (Arhi);
 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 •  de Waterschapswet
 • de Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • de ambtsinstructie Commissaris der Koning (CdK).

De provincie doet dit via de volgende drie hoofdlijnen:

 1. de kwaliteit van het openbaar bestuur in het algemeen verbeteren o.a. door het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting en door het vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur;
 2.  het versterken van de bestuurlijke- en netwerksamenwerking in Brabant;
 3. het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

De doelstellingen worden bereikt via de drie productgroepen Provinciebestuur, Bestuurlijke samenwerking en Interbestuurlijk toezicht.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Binnen programma Bestuur is de realisatie € 2,2 mln lager dan de begroting na wijzigingen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de vrijval van € 1,7 mln uit de voorziening pensioenlasten APPA. Deze vrijval volgt uit de jaarlijkse herberekening van de actuele contante waarde van de pensioenverplichtingen, hoofdzakelijk als gevolg van de ontwikkeling van de rekenrente ten opzichte van afgelopen jaar.
Daarnaast zijn er diverse kleinere onderschrijdingen op terreinen zoals de bestuurskosten, onderzoeksbudgetten en ondersteuning aan gemeenten in het kader van veerkrachtig bestuur, vooral doordat de uitvoering van de activiteiten tegen lagere kosten is gerealiseerd.

01 Bestuur
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Programmalasten 9.558 11.721 8.847 2.874
Toegerekende organisatiekosten 5.954 6.084 6.765 -681
Totaal lasten 15.512 17.805 15.612 2.193
Totaal baten 2 289 378 89
Saldo van baten en lasten -15.510 -17.517 -15.234 2.282

Bestuur op hoofdlijnen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We liggen grotendeels op schema om de doelstellingen en maatschappelijke effecten te realiseren.

De actualisatie van het Bibob-beleid was oorspronkelijk voor 2017 voorzien, maar dit is opgeschoven in verband met een uitgebreidere evaluatie in de vorm van een externe visitatie en het verder uitwerken van de aanbevelingen van deze visitatiecommissie. De visitatiecommissie heeft geconcludeerd dat de Wet Bibob goed is geïmplementeerd. Ze heeft ook enkele aanbevelingen gedaan, met name kan er nog meer worden geïnvesteerd in de bewustwording van de organisatie en in de ambassadeursrol naar gemeenten. Voor de zomer van 2018 zullen we deze aanbevelingen verder uitwerken.

Om de kwaliteit van de Brabantse gemeenten integraal en voor alle Brabanders in beeld te brengen hebben wij gezamenlijk met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) onderzoek gedaan naar bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijning in het buitengebied. Het resulteerde in mei 2017 in het rapport ‘Ondertussen in het buitengebied’.
Wij hebben de conclusies uit het rapport onderschreven en inmiddels is een concrete vervolgaanpak vastgesteld, waarbij ‘leegstand in het buitengebied’ en ‘kwetsbare recreatieparken’ als prioritaire projecten zijn aangeduid.
Het onderzoek criminaliteit in het buitengebied heeft veel aandacht gekregen in bestuurlijk Brabant en Nederland. Ook heeft dit geleid tot een impuls in de samenwerking met de VBG, de Taskforce Brabant-Zeeland en in ons eigen integraal werken. Het volgende onderzoek dat wij samen met de VBG uitvoeren naar de kwaliteit van de Brabantse gemeenten betreft de energietransitie. Dit onderzoek is in 2017 gestart.

In 2017 hebben wij ons beleid om de veerkracht van de gemeenten te versterken onverminderd voortgezet. Een aanzienlijk deel van de Brabantse gemeenten doorliep of heeft in 2017 een traject afgerond om te komen tot een besluit over hun bestuurlijke toekomst. Voor de gemeente Nuenen c.a. is een provinciale Arhi-procedure gestart.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Zuidelijke Rekenkamer
De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De Zuidelijke Rekenkamer levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Interprovinciaal Overleg (IPO)
Het IPO zorgt voor de belangenbehartiging van de provincies in vooral Den Haag en Brussel. Het is daarmee een onmisbare schakel in het netwerk van bestuurders. In IPO verband worden in gezamenlijkheid met de andere provincies visies ontwikkeld op onder meer het ‘middenbestuur’ en de veranderende relatie PS/GS in een netwerksamenleving.

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsnota Prestaties met indicatoren Is de prestatie in 2017 gerealiseerd? 
01.01    
Wet Bibob: Notitie inzake uitvoering Wet Bibob  Actualisatie wet Bibob De evaluatie van de werkzaamheden van de Bibob-eenheid in de vorm van een visitatie stond gepland voor 2016. Deze heeft, op verzoek van de visitatiecommissie, langer geduurd dan gepland en is in maart 2017 afgerond. De commissie heeft geconcludeerd dat de Wet Bibob in de provincie Noord-Brabant goed is geïmplementeerd en een voorbeeld is voor andere provincies.
Wel komt de commissie met een aantal aanbevelingen, met name om de bewustwording in de organisatie te vergroten en meer risicogericht te gaan werken. We gaan nu eerst een aantal aanbevelingen van de commissie nader uitwerken en bekijken wat dit betekent voor de beschikbare capaciteit. Op basis van die uitwerking beoordelen we of en welke actualisatie van het beleid nodig is. Deze actualisatie volgt voor de zomer van 2018.
Start-nota Kennis en Onderzoek BrabantKennis levert in 2017 de verkenning "mind de gap"op BrabantKennis leverde in 2017 de Verkenning ‘Mind the Gap!’ op. In deze verkenning ging BrabantKennis op zoek naar toenemende verschillen in de samenleving. Welke verschillen zien we in Brabant, maar ook welke nieuwe vormen van verbondenheid? De verkenning bestond uit meerdere onderzoeken, een eindpublicatie en een toekomstagenda, diverse bijeenkomsten, lezingen en masterclasses. Meer "Mind the Gap!”: https://www.brabantkennis.nl/trend/mind-the-gap
  BrabantKennis organiseert in 2017 een trenddag Eind 2017 heeft BrabantKennis een Trendnacht gehouden over ‘Het klimaatgedrag van Brabant’. Niet het klimaatverdrag, maar het klimaatgedrag stond deze avond centraal. In Podium Bloos in Breda gingen ruim 250 wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, ontwerpers en ondernemers met elkaar in gesprek: wat doet veranderend klimaat met ons gedrag? Raken we collectief van de kook? Of passen we ons gemakkelijk aan? Meer Trendnacht: https://www.brabantkennis.nl/trendnacht
  Uitvoeren Onderzoeks- en Adviesagenda 2017 De Onderzoek- en adviesagenda 2017 zijn uitgevoerd.
In de onderzoeksbank worden de onderzoeken gepubliceerd: http://onderzoeksbank.brabant.nl/
01.02    
Bestuursakkoord GS-regiowerkbezoeken en werkbezoeken van de CdK aan gemeenten en regio's (indicator: klanttevredenheidscijfer). Streefwaarde 7 De ontmoetingen van GS en de regio's staan in het teken van de regionale ontwikkeldagen. Werkbezoeken van de CdK, zoals opgenomen in zijn ambtsinstructie, aan gemeenten zijn conform planning uitgevoerd.
  Samenwerkingsafspraken in het kader van Brabantstad, regionale afspraken Sterk Brabants netwerk (indicator: Aantal regionale
agenda's met afspraken) Streefwaarde 4
Met alle 4 de regio's zijn ontwikkeldagen ruimte en mobiliteit gehouden. In het najaar heeft een tweede ronde ontwikkeldagen plaatsgevonden.
Daarnaast hebben GS besloten over integrale proposities van 5 streeknetwerken.
Er is hard gewerkt aan de stedelijke agenda, die zal naar verwachting in het voorjaar 2018 worden vastgesteld. Voor BrabantStad zijn enkele projecten aan de werkagenda toegevoegd zoals de Brabantse Health Deal. Daarnaast hebben alle BrabantStad-partners spelregels voor het omgaan met digitalisering (zoals veilig omgaan met publieke data) onderschreven.
  Interprovinciaal kansen scheppen en verzilveren bijdragen aan een sterker Brabant en de positie van middenbestuur daarbij (indicator: klanttevreden-heidscijfer over samenwerkingsinitiatieven) Streefwaarde 7 In IPO-verband hebben we, samen met VNG en Unie van Waterschappen, in het kader van de kabinetsformatie een gezamenlijke duurzame investeringsagenda gepresenteerd om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen.
  Onderzoek 'bestuurskracht' in relatie tot criminaliteit in het buitengebied. (indicator: uitgevoerd) Het onderzoek 'Criminaliteit in het buitengebied' is afgerond. Naar aanleiding van de aanbevelingen is een concrete vervolgaanpak vastgesteld, waarbij 'Leegstand in het buitengebied’ en ‘kwetsbare recreatieparken’ als prioritaire projecten zijn aangeduid.
De samenwerking met de VBG kreeg een extra impuls door de presentatie van het gezamenlijke rapport over de ondermijning in het buitengebied. Die werd gevolgd door vier regionale bestuurlijke bijeenkomsten voor de gemeenten over de opvolging van de aanbevelingen in het rapport.
  Effectieve uitvoering van de wettelijke taken mbt de inrichting, deelnememingen en integriteit van het openbaar bestuur (indicator: score tevredenheid) streefwaarde 7 Ter waarborging van de integriteit van bestuurders zijn ontheffingen verleend, wanneer zij als privépersoon contractuele verplichtingen wensten aan te gaan met de bestuurlijke autoriteit waaraan zij als bestuurder verbonden zijn.
Het goedkeuringsvereiste van Gedeputeerde Staten bij oprichting van deelnemingen door gemeenten is vervallen.
(veer)krachtig bestuur in Brabant: hoe verder Aantal gemeenten dat al een adequaat en subregionaal afgestemd traject doorloopt om tot besluitvorming omtrent de toekomstige richting te komen (indicator: aantal gemeenten) Streefwaarde: in 2019 in alle gemeenten Op 31 december 2017 heeft het college van GS voor 58 gemeenten een bestuurlijke uitspraak gedaan over de binnengekomen visie.
Een actueel overzicht van de ingekomen visies per gemeente is beschikbaar op de site Veerkrachtig Bestuur in Brabant http://www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur onder ‘proces’. In de gevallen dat wij vragen hebben over het doorlopen traject of indien het gemeentelijke standpunt niet op logische wijze onderbouwd is vanuit de visie of er sprake is van verschillende koersen binnen een subregio initiëren wij een vervolgtraject: dit kan variëren van een verzoek om nadere onderbouwing tot het starten van een herindelingsprocedure.
01.03    
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtsgebieden Streefwaarde 65% Aan het eind van 2017 voldeed 93% van de gemeenten en waterschappen geheel of gedeeltelijk op de zes toezichtgebieden.
  Aantal organisaties dat op alle toezichtsgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) (indicator: aantal beoordelingen) streefwaarde 109 Alle 64 gemeenten, 3 waterschappen en 44 gemeenschappelijke regelingen (totaal 111 organisaties) zijn in 2017 beoordeeld. Het verschil met de streefwaarde zit in de variatie van de gemeenschappelijke regelingen.
  Thema-onderzoeken (indicator: aantal themaonderzoeken) Streefwaarde 1 Het thema-onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op emissies bij veehouderijen is afgerond.
Het onderzoek naar de externe veiligheid langs het spoor is opgestart en wordt in 2018 afgerond.
Ten behoeve van de gemeenteraden hebben we een handreiking gepubliceeerd over het presenteren van het structureel saldo in de gemeentebegrotingen.
In 2017 publiceerden we het eerste rapport over de archivering bij het verlening van omgevingsvergunningen. Dit is het eerste deelrapport in het thema-onderzoek naar archivering in ketens.
  Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat 1 keer per 4 jaar is onderzocht door middel van een realitycheck (indicator: aantal organisaties) Streefwaarde 17 Ketenarchivering: 2 gemeenten, 1 waterschap
Emissie veehouderijen: 15 gemeenten
Externe veiligheid langs het spoor: 11 gemeenten
  Voorlichtingsactiviteiten (indicator: aantal activiteiten) Streefwaarde 4 Brochure over het presenteren van het structureel saldo, inclusief 2 bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden in West-Brabant en Zuidoost-Brabant.
    3 bijeenkomsten voor ambtenaren van gemeenten en waterschappen over toezicht omgevingsrecht

 

01.01 Provinciebestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant is een taak van de provincie. Dit gebeurt intern door een adequate ondersteuning van de eigen bestuursorganen: Provinciale Staten door de griffie en Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning door de provinciale organisatie. Voor de uitvoering van vooral rijkstaken wordt de commissaris van de Koning ondersteund door het kabinet CdK. Tot deze rijkstaken van de CdK behoren onder meer openbare orde en veiligheid en burgemeestersbenoemingen. Tevens is de commissaris portefeuillehouder van de GS-portefeuilles Provinciearchivaris en uitvoering van de Wet Bibob.
Daarnaast is het vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur een belangrijke pijler. Ook continueren wij onze inzet op een effectieve en efficiënte kennisverwerving, kennisborging en kennisbenutting.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
01.01 Provinciebestuur
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 8.380 9.500 7.100 2.400
Baten 2 2 29 27
Saldo van baten en lasten -8.377 -9.498 -7.071 2.427

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- kosten GS/CdK -vrijval voorziening Appa 1.718
- kosten PS/Griffie 313
- kosten kennis en onderzoek 269
Overige budgetten GS/CdK 100
Totaal afwijking lasten 2.400

Lasten
Vrijval voorziening Appa
In de voorziening Appa zijn de pensioenverplichtingen van de provinciaal bestuurders opgenomen. De jaarlijkse actuariële herberekening, op basis van de levenskansen en rekenrente, van de pensioenverplichtingen leidt tot een vrijval van € 1,7 mln. Dit is hoofdzakelijk te herleiden naar de hogere rekenrentes.

Kosten PS/Griffie
De onderschrijding bij PS/Griffie heeft betrekking op lagere kosten voor zowel het ondersteunings- als het onderzoeksbudget PS. Deze onderschrijding heeft onder andere betrekking op de ontvangen terugbetalingen van de fractiebudgetten 2016.

Kennis & Onderzoek
Bij Kennis & Onderzoek heeft de lagere besteding vooral betrekking op het centraal onderzoeksbudget, doordat er scherp is gekeken naar de noodzaak van onderzoeken en een scherpe inkoop.

Overige budgetten GS/CdK
Binnen de budgetten voor de bestuurskosten GS en CdK zijn de vervoerlasten en reis- en verblijfkosten lager uitgevallen dan begroot. Door sturing op een kosteneffectieve inzet van personeel en voertuigen hebben we in 2017 een besparing op de vervoerslasten gerealiseerd ten opzichte van afgelopen jaar.
Daartegenover zijn in 2017 kosten gemaakt in verband met de visitatiecommissie Bibob. De duur van het onderzoek was langer en de intensiteit hoger, daarnaast is een deel van de in 2016 nog gemaakte uren pas in 2017 gedeclareerd.

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 27

Baten

In 2017 zijn diverse vergoedingen van derden ontvangen voor werkzaamheden door de Commissaris van de Koning en GS-leden.

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Doelstelling is een lokaal bestuur is te creëren dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn.

Dit realiseren we door:

 • te bevorderen dat er een effectieve (op de maatschappelijke opgaven toegeruste) en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten tot stand komt.
 •  Noord-Brabant op een vernieuwende manier sterker maken. Dit vereist een effectieve inrichting van het openbaar bestuur en ook een optimale relatie met de Brabantse gemeenten, hun vereniging (VBG) en hun regionale samenwerkingsverbanden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn

Terug naar navigatie - Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
01.02 Bestuurlijke samenwerking
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 1.108 2.150 1.714 437
Baten - 287 270 -16
Saldo van baten en lasten -1.108 -1.864 -1.443 420

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Kosten bestuurlijke samenwerking 235
- Kosten t.b.v. bestuursstructuur 202
Totaal afwijking lasten 437

Lasten

Bestuurlijke samenwerking

De onderschrijding bij bestuurlijke samenwerking heeft betrekking op lagere gerealiseerde uitgaven voor de samenwerkingsverbanden Werkagenda BrabantStad en Vlaams Nederlandse Delta.

Bestuursstructuur

De lagere kosten t.b.v. bestuursstructuur komt voornamelijk door de lagere kosten voor (Veer)Krachtig Bestuur (€ 168.000). De kosten voor het programma Veerkrachtig Bestuur bestaan voor het grootste deel uit diverse vormen van ondersteuning aan gemeenten. Het benodigde budget hiervoor is van jaar tot jaar moeilijk te voorspellen, omdat dit afhankelijk is van bestuurlijke ontwikkelingen in de gemeenten.
Daarnaast heeft in 2017 de verrekening van het batig saldo 2016 van het IPO plaatsgevonden.

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 16

 

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Door toezicht te houden dragen wij bij aan een veilige en duurzame leefomgeving in Brabant. Ons streven is het om het functioneren van gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid.
Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.
De provincie voert op een aantal terreinen de taak van interbestuurlijk toezichthouder uit: archief- en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
01.03 Interbestuurlijk toezicht
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 70 70 34 37
Baten - - 17 17
Saldo van baten en lasten -70 -70 -17 54

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking lasten 37

Lasten

Binnen Interbestuurlijk toezicht zijn slechts beperkte budgetten beschikbaar voor het uitvoeren van de toezichtstaak en thema-onderzoeken. Afhankelijk van de opzet en uitvoering van de onderzoeken variëren de kosten. In 2017 zijn de kosten in totaal € 37.000 lager uitgevallen dan het beschikbare budget.

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 17

Baten

€ 17.000 is ontvangen van de andere provincies als bijdrage in de kosten voor expertmeetings.