In het Economisch programma zijn de volgende (economische) clusters als prioritair opgenomen: Hightech systemen en Materialen (HTSM) inclusief automotive, (Agro)food, Maintenance, Logistiek, Life sciences & health en Biobased economy.
Via de BOM en financieringsprogramma’s als MIT-Zuid, OPZuid en Interreg ondersteunen wij het tot stand komen van projectplannen om innovatieve producten te ontwikkelen, en financieren wij de risicovolle ontwikkelfase en waar nodig de groeifase. Er worden actief verbindingen gelegd (cross-overs) tussen de verschillende clusters en met maatschappelijke opgaven. Ter ondersteuning worden shared facilities, living labs en proeftuinen tot stand gebracht.

In 2017 hebben we dit proces, om ondernemers kennis om te laten zetten in innovatieve producten en diensten, ondersteund door:

 • het organiseren van netwerkbijeenkomsten of events met (Inter)nationale uitstraling;
 • het inrichten van grootschalige proeftuinen bijvoorbeeld voor verbindingen tussen Agrofood en hightech en circulaire economie zoals Agro As de Peel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Verspillingshub 360 en Food Waste Xperts, verbindingen tussen high tech en life sciences, bijvoorbeeld e-health (Brainport healthy living) en Therapie op Maat (ToMi).
 • het monitoren van (de benutting van) de Provinciale fondsen bij de BOM, met name het Innovatiefonds en het Ontwikkelfonds;
 • het stimuleren van initiatieven om deel te nemen aan Europese programma’s; Via POP hebben zes proeftuinen subsidie gekregen (o.a. HyCare 2.0, ZaPOTECH, Vegetarische Slager)
 • er via de Samenwerkingsagenda van Rijk, regio’s, Topsectoren en MKB-Nederland geleidelijk voor te zorgen dat voor MKB-ers in Nederland een gelijk en transparant speelveld van financiële regelingen ontstaat.

Samenwerking binnen een (open innovatie) cluster biedt mogelijkheden om gerichter en sneller te innoveren. Campussen bieden de mogelijkheid om faciliteiten te delen en gemakkelijker gebruik te maken van elkaars kennis.
Projecten daarbinnen waar in 2017 aan gewerkt is:

 • uitvoeren van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst
 • start bouw van de Brainport Industries Campus
 • opbouw van een fotonicacluster en het leggen van verbindingen naar kansrijke complementaire initiatieven
 • verdere ontwikkeling van het automotive cluster met campus Helmond als nucleus
 • doorontwikkelen van Pivot Park in Oss naar een innovatief pharma ecosysteem
 • uitwerking van het RegMedXB initiatief (regeneratieve geneeskunde) waarbij een groep bedrijven, samen met kennisinstellingen en ziekenhuizen en verschillende provincies waaronder Brabant gepersonaliseerde medicijnen en medicijnontwikkeling mogelijk te maken
 • ondersteunen van het Kennis Distributiecentrum Logistiek Brabant-Zeeland, een samenwerking tussen uitvoerings- en brancheorganisaties. De BOM participeert in dit Kennis-DC;
 • ontwikkelen van het Aerospace & maintenance cluster Brabant met de komst van de F-35 als katalysator en Business Park Aviolanda en Gate2 als belangrijke kristallisatiepunten.

Het cleantechfonds is in 2014 gestart. Sindsdien zijn er 2 investeringen gedaan. Uit het oogpunt van efficiënt fondsbeheer is voorgesteld het Cleantechfonds samen te voegen met het Innovatiefonds en zo meer tegemoet te komen aan bedrijven in een eerdere fase van ontwikkeling. Dit voorstel is nog in onderzoeken. Naar verwachting zal het besluit over samenvoeging in Q1 van 2018 genomen worden.